Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 20.3.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU SŠC „Aleksa Šantić”

NEVESINjE

KONKURS

za prijem u radni odnos

– Profesor hemije .. 1 izvršilac (4 časa nedeljno)  potreban položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme  do kraja drugog polugodišta

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika usrednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS” broj 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS” broj 34/15 i 83/15) i Pravilnika za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS”, broj 24/19).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djkece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje  iz tačke 4. i tačke 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i prethodno navedenu dokumentaciju kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, 

  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

  Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspiranju („Službeni glasnik” RS broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 01.04.2024. godine u 13:00 časova  u prostrijama škole (nova zgrada).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar „Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Vojvode Petra Samardžića br. 4., 88280 Nevesinje, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD

FOČA

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

1.Pomoćnik direktora za za privredno-instruktorsku službu …..   1 izvršilac                                                                         

2.Interni kontrolor …………………………………………………   1  izvršilac                                       

3.Finansijski knjigovođa  ………………………………………………1  izvršilac                           

  Konobar-instruktor  ……………………………………………… 2 izvršioca

  Kuvar – instruktor ……………………………………… 1 izvršilac

  Instruktor linije krojenja masiva ………………………………… 1 izvršilac

  Stručni saradnik za nabavke ………………………………………. 1 izvršilac 

  Inženjer poljoprivrede ……………………………………………………..1 izvršilac  

  Policajac- pripravnik …………………………………    3 izvršioca  

I Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

5. Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,

6. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i

7. Da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima.

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs, pored opštih moraju da ispunjavaju i posebne uslove i to:

II Posebni uslovi

1) Za radno mjesto pod rednim brojem 1. – visoka stručna sprema (ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog ili tehničkog smjera), najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja poslije završenog prvog ciklusa studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom, položen stručni ispit  iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija ili oblasti pravosuđa ili stručni ispit za rad u organima uprave.

2) Za radno mjesto pod rednim brojem 2. – visoka stručna sprema (diplomirani ekonomista), najmanje jedna godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, položen stručni ispit u organima uprave.

3) Za radno mjesto pod rednim brojem 3. – srednja stručna sprema –  IV stepen ( ekonomski tehničar) najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje stručne spreme, položen stručni ispit u organima uprave.

4) Za radno mjesto pod rednim brojem 4. – V/IV/III stepen stručne spreme (VKV/KV radnik konobar ili ugostiteljsko turistički tehničar), najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.

5) Za radno mjesto pod rednim brojem 5. – V/IV/III stepen stručne spreme (VKV/KV radnik kuvar ili ugostiteljsko turistički tehničar), najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.

6) Za radno mjesto pod rednim brojem 6. – Srednja stručna sprema – IV/III stepen (šumarski tehničar ili KV  stolar), najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.

7) Za radno mjesto pod rednim brojem 7. – Srednja stručna sprema – IV stepen društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja tražene stručne spreme, položen stručni ispit u organima uprave.

8) Za radno mjesto pod rednim brojem 8. – Visoka stručna sprema – VII stepen (diplomirani inženjer poljoprivrede), najmanje jedna godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija.

9) Za radno mjesto pod rednim brojem 9.   da kandidat nije stariji od 27 godina, da ima srednju stručnu spremu – IV stepen obrazovanja, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti.

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu, sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerenu kopiju kod nadležnog organa, i to:

–    Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),

–    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

–    Diplomu o završenoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),

–    Dokaz o radnom iskustvu za radna mjesta pod rednim brojem od 1 do 8,

–    Dokaz o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod rednim brojem od 1 do 8,

–    Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa i

–    Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Dokaz da kandidat nije osuđivan  za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili  krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi, Kazneno-popravni zavod Foča zatražiće po službenoj dužnosti za predloženog kandidata.

Direktor ustanove će rješenjem imenovati Konkursnu komisiju koja će pregledati dokumentaciju kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za radna mjesta iz konkursa, dok će za radno mjesto pod rednim brojem 9. imenovati Posebnu komisiju za provjeru psihofizičkih sposobnosti koja će izvršiti provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata u skladu sa Uputstvom o načinu provjere psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u Službu obezbjeđenja („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 62/19).

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo predloženi kandidat u roku od sedam dana od dana prijema prijedloga Komisije, a ukoliko isti to ne učini ili se utvrdi da nema opštu zdravstvenu sposobnost za rad na radnom mjestu na koje je konkurisao, naredni kandidat sa rang liste će biti pozvan da dostavi ljekarsko uvjerenje.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave ili prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove propisane javnim konkursom, na prijedlog Konkursne komisije, direktor ustanove odbacuje zaključkom protiv koga je dopuštena posebna žalba.

Rok za podnošee prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana poslednjeg objavljivanja.

Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul. Studentska br.2, sa naznakom „Prijava za konkurs”.

***

JU SŠC  FOČA

FOČA

K O N K U R S

  Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 20 časova, na određeno vrijeme,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………….. 1 izvršilac

  Profesor hemije,   na određeno radno vrijeme na /6 časova/ do kraja nastavne  godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………….. 1izvršilac.

  Diplomirani mašinski inžinjer,profesor mašinske grupe predmeta 20 časova,

 na neodređeno vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………………………….. 1 izvršilac,

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16.), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/1835/20,92/20 i 55/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15. i 83/15.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). 

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

–  Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;

–  Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

–  Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

–  Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano ili ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog intergiteta,seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,falsifrikovanje javne isprave,nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih  droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, niti lice koje  se vodi u  Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična  djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece”.

Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i

vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos

u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih

kandidata:

   -Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

   -Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

  -Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

  -Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

  -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

   -Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18. 32/20,35/20,55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 01.04.2024. godine u 14,00  časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave slati, sa naznakom: „ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

***

JU OŠ  „Vuk Karadžić” 

Trebinje

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.      Nastavnik biologije – 16 časova na određeno vrijeme do  30.06.2024.godine;

2.      Nastavnik hemije – 4 časa na određeno vrijeme do  30.06.2024.godine;

 Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) , Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/23 )

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa     

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 05.04.2024. sa početkom u 10:00, u JU OŠ „ Vuk Karadžić „ Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ „Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

OSNOVNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

    1.Naziv i opis radnog mjesta:

Stručni saradnik, 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme u sjedištu  Osnovnog suda u Trebinju.

Opis poslova:

Stručni saradnik pomaže sudiji u njegovom radu, izrađuje nacrte sudskih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja, te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije i druge stručne poslove.                                                    

2.  Opšti uslovi:

–    da je državljanin BiH

–    da ima opštu zdravstvenu sposobnost

–    da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje  šest  mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.

3.  Posebni uslovi:

–    diplomirani pravnik

   položen pravosudni ispit

Stručnog saradnika po okončanju postupka javne konkurencije imenuje predsjednik suda na neodređeno vrijeme.

4.  Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

   uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

   rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),

   uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),

   dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi

   ličnu kartu ili pasoš

Izabrani  kandidati su nakon imenovanja dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.

Na razgovor se pozivaju svi kandidati koji ispunjavaju uslove.

Sekretar suda pregleda prijemni materijal i kandidate koji ispunjavaju uslove obaviještava o mjestu, datuma i vremenu obavljanja intervjua.

Izbor kandidata po raspisanom Javnom konkursu vrši se na osnovu intervjua koji obavlja komisija.   

Na intervjuu sa kandidatom ispituje se:

–    stručnost

–    sposobnost pravne analize

–    komunikativnost i sposobnost prezentacije

–    okolnosti koje su relevante za utvrđivanje podobnosti kandidata za obavljanje poslova stručnog saradnika.

5. Postupak, način i rok dostavljanja prijave:

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na  internet stranici  Agencije za državnu upravu, https://adu.vladars.rs kao i na web stranici suda https://ossud-trebinje.pravosudje.ba/.

Rok za podnošenje prijava je  15  dana od  dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”. 

Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Stepe Stepanovića 18, 89101 Trebinje, sa naznakom „Javni konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Komentar