Grad Trebinje
Trebinje

Gostujući ljekari u Bolnici Trebinje: POTREBE PACIJENATA SU PRIORITET

Bolnica Trebinje, želeći da svojim pacijentima omogući medicinske usluge na visokom nivou, kako dijagnostičke tako i operativne, inicirala je dolazak eminentnih stučnjaka iz zdravstvenih centara tercijalnog tipa i na taj način usluge koje pruža podigla na jedan viši nivo. Ko su ti specijalisti kojima naša Bolnica povjerava svoje pacijente? Ko je inicijator ovog projekta? Kada i kako se javila potreba za gostujućim ljekarima u ovoj ustanovi? Da li naša Bolnica ima stvarnu potrebu za stručnjacima „sa strane“? Koliko je ovo značajno za Bolnicu Trebinje i ljekare zaposlene u njoj, ali i za pacijente kao korisnike usluga? I na kraju, možda najvažnije pitanje – da li su pacijenti zadovoljni uslugama gostujućih ljekara? Dobrobiti su, čini se, mnogobrojne, međutim, kao najveća prednost ovog projekta se nameće mogućnost da se pacijenti trebinjske Bolnice konsultuju sa specijalistima, a da pritom ne moraju da putuju u Banjaluku, Beograd, Podgoricu… Ipak, odgovore na ova pitanja smo potražili kod dr Tatjane Mrdić, zamjenice direktora za medicinska pitanja i načelnicom Odjeljenja za oftalmologiju.

  • S obzirom da već duži vremenski period, u Bolnici Trebinje, gostuju ljekari iz različitih zdravstvenih centara pacijenti imaju mogućnost da svoje preglede zakažu kod stručnjaka, a da pritom ne putuju u Beograd, Nikšić, Banjaluku… Za početak nam recite kada i kako je sve počelo i ko je bio inicijator ovog projekta?

– Možemo reći da je sve počelo sada već davne ratne 1992. godine, kada su ranjeni borci iz cijele Hercegovine zbrinjavani u Kliničkom centru Crne Gore i u Opštoj bolnici Nikšić, kao najbližim referentnim zdravstvenim centrima koji su im mogli pružiti potrebnu zdravstvenu uslugu. U tom periodu, i nešto poslije rata, stvarane su konekcije sa velikim imenima iz oblasti medicine, a posebno zahvaljujući ljekarima Hercegovcima koji su bili poslovno angažovani u Republici Srbiji. Nakon završetka rata, osjećala se potreba za jačanjem zdravstvenog sistema u našem gradu kako bi se pružila adekvatna medicinska pomoć bivšim borcima i civilima koji su pretrpjeli posljedice ratnih sukoba. Upravo u tom kontekstu, ideja o redovnom dolasku gostujućih ljekara u JZU Bolnica Trebinje počela je uzimati svoj oblik.

Inicijativu za ovakav oblik saradnje prepoznali su i ljekari Hercegovci iz Srbije, koji su bili spremni da pruže podršku svom rodnom mjestu, a njihovo poslovno angažovanje u Srbiji omogućilo im je stvaranje veza s vodećim stručnjacima iz oblasti medicine. Tako je, kroz razgovore i dogovore, postignut sporazum o redovnom dolasku gostujućih ljekara u Bolnicu Trebinje svaki mjesec čime nije samo poboljšan kvalitet zdravstvene zaštite već je omogućena i razmjena znanja i iskustava između ljekara. Ovaj oblik saradnje donio je brojne benefite, uključujući dolazak stručnjaka različitih specijalnosti, unapređenje dijagnostičkih i terapijskih procedura, te podizanje nivoa stručnosti našeg medicinskog osoblja i na taj način je stvorena solidna osnova za dalji razvoj zdravstvene infrastrukture i pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite našim Hercegovcima.

  • Šta je bio cilj ovog, nazovimo ga, projekta i da li je bio plan da traje duži vremenski period?

– Cilj ovog projekta, koji se može nazvati inicijativom za redovan dolazak gostujućih ljekara u JZU Bolnica Trebinje, bio je višestruk. Prvenstveno, željela se poboljšati dostupnost visokokvalitetne zdravstvene zaštite lokalnom stanovništvu, posebno onima koji su pretrpjeli posljedice rata. Ovaj projekat imao je za cilj i rješavanje izazova s kojima se suočavao naš zdravstveni sistem, pružanjem stručnih usluga koje nisu bile stalno dostupne, odnosno imali smo deficit određenih zdravstvenih usluga. Dodatno, kroz redovne posjete gostujućih ljekara, očekivalo se uspostavljanje stabilne mreže stručnjaka koja bi dugoročno doprinosila unapređenju medicinskog znanja i prakse naših ljekara, a posebno mladih ljekara specijalizanata koji imaju priliku da uče i usvajaju znanje od vrhunskih stručnjaka. Iako nije eksplicitno rečeno, ovakvi projekti često imaju implicitni cilj trajanja kroz duže vremensko razdoblje. Trenutno je planirano da se ova saradnja održi dugoročno kako bi se ostvarili najbolji mogući rezultati u pružanju zdravstvene zaštite i razvoju medicinskih kapaciteta u našoj Bolnici.

  • Da li svi ljekari sa kojima imate ugovor ordiniraju svaki mjesec ili su neki drugi kriterijumi na osnovu kojih određujete ko će i kada vršiti preglede i hirurške zahvate u Bolnici?

– Da bi se prilagodili potrebama pacijenata, a uz to optimalno iskoristili resurse u vidu prostornog kapaciteta i ljudskih resursa, najčešće se praktikuje da gostujući ljekari ordiniraju po potrebi, a ne nužno svaki mjesec. To često zavisi od dinamike i potreba pacijenata, kao i od specifičnosti i hitnosti medicinskih slučajeva. Gostujući ljekari obično dolaze kada se prikupi dovoljan broj zainteresovanih pacijenata za određenu vrstu pregleda ili operativnog zahvata. Ovo omogućava efikasnije planiranje i organizaciju svih aktivnosti u skladu sa stvarnim potrebama pacijenata, kako ne bismo poremetili uobičajen tok i raspored rada naših ljekara. Odnosno, ova praksa se zasniva na principu da se medicinske usluge pružaju onda kada postoji stvarna potreba, čime se izbjegava nepotrebno opterećivanje resursa i održava kontinuitet u radu osoblja.

  • Iz kojih zdravstvenih centara su gostujući ljekari i na osnovu čega ste odabrali ljekare koji će gostovati u našoj bolnici?

– Proces odabira gostujućih ljekara za JZU Bolnica Trebinje je pažljivo planiran kako bi se zadovoljile specifične potrebe i nas kao ustanove, a prije svega potrebe pacijenata. Obično zavisi od različitih faktora kako bi se osigurala stručnost, iskustvo i relevantnost specijaliste u skladu s potrebama koje moramo zadovoljiti. Tako da, ukoliko imamo posebne potrebe u određenim medicinskim oblastima, odnosno ako imamo deficit određenih zdravstvenih usluga, odabir ljekara se usmjerava prema tim potrebama. Na primjer, ako postoji veća potreba za specifičnim hirurškim zahvatima ili dijagnostičkim uslugama, gostujući ljekari biraju se i prema toj specifičnosti. Gostujući ljekari nam obično dolaze iz ustanova tercijarnog nivoa, i obavljaju usluge koje su nedostupne u našoj bolnici kao ustanovi sekundarnog nivoa, a najčešće sarađujemo sa ljekarima iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Kliničkog centra Crne Gore, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Vojnomedicinske akademije, Univerzitetske dječije klinike Tiršova, ali i ostalih kliničkih centara i opštih bolnica.

  • Da li je ovaj projekat ispunio prvobitni cilj? Kakve je sve dobrobite donio Bolnici Trebinje, pacijentima, ali i našim ljekarima i specijalizantima?

– Inicijalni cilj ovog projekta nije bio stvaranje održivog modela saradnje, već isključivo zbrinjavanje ranjenih boraca sa područja Hercegovine. Međutim, kako je vrijeme odmicalo stvarane su konekcije sa velikim brojem ljekara, mahom Hercegovaca porijeklom, a preko njih i sa velikim imenima iz oblasti medicine. To je predstavljalo veliki iskorak i za nas kao tada malu sredinu, ali i za pacijente kojima je trebala zdravstvena usluga koja je bila dostupna samo u ustanovama tercijarnog nivoa. Pacijenti su tako imali priliku dobiti kvalitetne specijalističko-konsultativne preglede i terapijske procedure bez potrebe za dugim putovanjima do udaljenih zdravstvenih centara, što je ponekad bilo teško izdrživo kako finansijski tako i fizički. Osim toga, redovan kontakt s gostujućim ljekarima omogućuje našim ljekarima specijalizantima, ali i specijalistima priliku za učenje i usavršavanje, čime se jača medicinska stručnost unutar Bolnice, što je rezultiralo bržim i preciznijim postavljanjem dijagnoza te efikasnijim tretmanima. Ovakva vrsta edukacija imala je i imaće dugoročne pozitivne efekte na pružanje zdravstvene zaštite u našoj Bolnici. Takođe, saradnja sa gostujućim ljekarima ima veliku korist i za nas kao ustanovu, jer od 18 odjeljenja i službi koliko postoji u našoj bolnici, na samo tri odjeljenja imamo više od dvoje specijalista i teško je organizovati dvadesetčetveročasovnu zdravstvenu zaštitu, te uz pomoć gostujućih ljekara uspijevamo osigurati nesmetan rad.

Nadalje, usluge koje obavljaju gostujući ljekari su usluge dostupne u tercijarnim zdravstvenim centrima i samim tim su ekonomski „izdašnije“, a i finansijski potrebnije našoj Bolnici.

  • Imate li povratnu informaciju od pacijenata? Šta ističu kao najveću prednost dolaska ljekara iz različitih medicinskih centara?

– Upravo nam povratne informacije od pacijenata predstavljaju dragocjen izvor za ocjenu kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga i omogućavaju nam kontinuirano unapređenje našeg rada. Kako bismo održali visok standard zdravstvene zaštite i udovoljili potrebama pacijenata, uzimamo u obzir sve njihove sugestije i pohvale. Pored toga, posebno smo posvećeni održavanju dobre saradnje sa svim gostujućim ljekarima, kako sa onima s kojima smo već uspostavili kontakt, tako i sa onima s kojima nismo ranije sarađivali. Ljekari s kojima sarađujemo najčešće su zaposleni u kliničkim centrima i ustanovama tercijarnog nivoa pa je na taj način pacijentima omogućeno da se konsultuju s vrhunskim stručnjacima, a da pritom ne moraju da putuju do drugih medicinskih centara. Ovo je naišlo na posebno zadovoljstvo pacijenata, jer su istakli ne samo stručnost ljekara već i udobnost koju pruža naša bolnica. Stoga nastojimo da proširujemo mrežu stručnjaka iz različitih oblasti, kako bismo našim pacijentima uspjeli da omogućimo pristup vrhunskoj medicinskoj ekspertizi, a rezultat ovakvog načina rada je olakšan pristup specijalističkim pregledima i operativnim zahvatima. To je u konačnici dovelo i do smanjenja lista čekanja, što pacijenti ističu kao posebnu prednost.

Radio Trebinje

Komentar