Grad Trebinje
Republika Srpska

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 I – 1   Министарство здравља и социјалне заштите

1.1. Виши стручни сарадник за социјалну заштиту, Одјељење за 

социјалну заштиту, Ресор за социјалну, породичну и дјечију заштиту              1 извршилац

    2    Републичка управа за инспекцијске послове

2.1.    Термоенергетски инспектор, Сектор техничке инспекције, 

Одјељење Требиње              1 извршилац

2.2.    Тржишни инспектор, Сектор тржишне инспекције, 

Подручно одјељење Добој              1 извршилац

     3       Пореска управа

3.1.    Виши стручни сарадник за посебне поступке, 

Сектор за управљање наплатом пореза, Сједиште Пореске управе               1 извршилац

3.2.    Стручни сарадник за пореске обвезнике,

Одсјек за пријем и обраду пореских пријава, Подручна јединица

Бања Лука, Подручни центар Бања Лука              1 извршилац

3.3.    Виши стручни сарадник за наплату и услуге, 

Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица,

Подручни центар Приједор              1 извршилац

3.4.    Виши стручни сарадник за наплату и сложене услуге, 

Одјељење наплате за предузетнике и физичка лица,

Подручни центар Добој              1 извршилац

3.5.    Стручни сарадник за пореске обвезнике, 

Подручна јединица Теслић, Подручни центар Добој              1 извршилац

3.6.   Стручни сарадник за пореске обвезнике, 

Подручна јединица Зворник, Подручни центар Зворник              1 извршилац

3.7.  Стручни сарадник за пријем и обраду пореских пријава, 

Подручна јединица Шековићи, Подручни центар Зворник              1 извршилац

3.8.  Виши стручни сарадник за пореске обвезнике, 

Подручна јединица Сребреница, 

Подручни центар Зворник              1 извршилац

II  Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је старији од осамнаест (18) година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6)  

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и 

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

VII степен стручне спреме; филозофски факултет, факултет политичких наука (смјер социјални рад, смјер педагогија, смјер психологија), правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

ВСС – најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system); дипломирани инжењер машинства или дипломирани инжењер за производњу и менаџмент; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; посједовање возачке дозволе „Б“ категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 2.2.

ВСС – најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system); дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер пољопривреде – свих стручних звања и усмјерења, дипломирани комуниколог, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер хемијске технологије, дипломирани инжењер хемијских процеса, дипломирани инжењер текстилног инжењерства, дипломирани туризмолог, дипломирани економиста туризма, дипломирани географ – туризмологија, дипломирани инжењер за производњу и менаџмент, дипломирани инжењер електротехнике било којег стручног звања и усмјерења или дипломирани инжењер рачунарства и информатике; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; посједовање возачке дозволе „Б“ категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 3.1.

Правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 3.2.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 3.3.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 3.4.

Економски факултет или други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова); најмање двије  (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 3.5.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 3.6.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера; IV степен стручне спреме; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 3.7.

Завршена виша економска школа или виша управна школа или друга виша школа економског или правног смјера; VI степен стручне спреме; најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 3.8.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; висока стручна спрема (VII степен стручне спреме или први циклус студија са стечених најмање 180 ECTS бодова); најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

IV 

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

V

Начин утврђивања припадајуће плате уређен је Законом о платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/18, 105/19, 119/21, 68/22 и 132/22) који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању. 

Јавно тестирање подразумјева разговор – интервју са члановима Конкурсне комисије. 

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. 

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VII

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.rs, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом – уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету 

    (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и 

    Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

    за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 2.1., 2.2., 3.1.,3.3., 3.4. и 3.8.;

б) дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем: 3.7.;

в) дипломе о завршеној средњој стручној спреми 

    за радна мјеста означена под бројем: 3.2., 3.5. и 3.6.;

г) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

д) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе 

     или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом  

     о стручном испиту за рад у управи Републике Српске.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 2.1. и 2.2. (инспектори) обавезни су донијети возачку дозволу „Б“ категорије на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VIII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената.

– дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 2.1., 2.2., 3.1.,3.3., 3.4. и 3.8.;

– дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем: 3.7.;

– дипломе о завршеној средњој стручној спреми 

за радна мјеста означена под бројем: 3.2., 3.5. и 3.6.;

– увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе 

или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са 

Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

– увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

– увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

– увјерења о општој здравственој способности;

– возачке дозволе „Б“ категорије за радна мјеста означена под бројем: 2.1. и 2.2.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

IX

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине“ и на интернет страници Агенције за државну управу. 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине“.  

Oglas objavljen:02.07.2024

Oglas važi do:17.07.2024

   ВД  ДИРЕКТОРА  

                                                                                                                                                  Александар Радета

Povezane vijesti

Donosimo oglase za radna mjesta koja se traže u Dubrovniku i okolini

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.7.2024. godine

admin

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

Komentar