Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27.3.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

*****

JU Osnovna muzička škola „Sveti Roman Melod”

Nevesinje 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

– Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora JU Osnovne muzičke škole „Sveti Roman Melod” Nevesinje

II – Opis poslova

Direktor organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, odgovoran je za zakonitost rada i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom , statutom i drugim aktima ustanove. Direktor za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.

III – Mandat direktora traje četiri godine.

IV – Opšti uslovi

–     da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

–     da je stariji od 18 godina

–     da ima opštu zdravstvenu sposobnost

V – Posebni uslovi

1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2. najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome o visokoj stručnoj spremi

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno – obrazovnog procesa u školi

VI – Potrebna dokumenta

Uz prijavu, kandidati dostavljaju dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi (diploma ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Srbije ili na teritoriji bivše SFRJ nakon 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane u skladu sa propisima o visokom obrazovanju u BiH),

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastvanik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome o visokoj stručnoj spremi,

5. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad izdato od strane   certifikovane zdravstvene ustanove koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasillja nad djetetom ili maloljetnim licem

8. potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu

Uvjerenje iz tačke VI podtačka 6. škola će pribaviti po službenoj dužnosti za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Na mjesto direktora mogu konkurisati lica obuhvaćena članom 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Sl. glasnik RS” broj 81/22)

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova  dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji  i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Svi kandidati će pisanim putem biti obaviješteni o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od prijema odluke.

VII – Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu predati neposredno ili putem pošte, na adresu JU Osnovna muzička škola „Sveti Roman Melod” Nevesinje, Trg slobode bb, 88 280 Nevesinje, sa naznakom „Za konkurs”.

***

Grad Trebinje 

JAVNI KONKURS

I

U Gradsku upravu Grada Trebinja prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

U Stručnoj službi Skupštine:

1) Stručni saradnik – tehnički sekretar ………………………………………………… 1 izvršilac;

U Odjeljenju za prostorno uređenje:

2) Samostalni stručni saradnik iz oblasti IT ……………………………………….. 1 izvršilac;

3) Samostalni stručni saradnik za pripremu prostorno planske dokumentacije ……………………………………………………………….  2 izvršioca;

4) Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove ……………………………….. 1 izvršilac;

U Odjeljenju za komunalno-inspekcijske poslove:

5) Stručni savjetnik – koordinator za poslove komunalne policije …………….. 1 izvršilac;

6) Komunalni policajac ………………………………………………………………………….1 izvršilac;

U Odjeljenju za kapitalne investicije:

7) Viši stručni saradnik za izdavanje dozvola i rad sa građanima …………….. 1 izvršilac;

U Odjeljenju za boračku i socijalnu zaštitu:

8) Stručni saradnik za njegovanje tradicije Oslobodilačkih ratova Republike

Srpske …………………………………………………………………………………… 1 izvršilac;

U Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici:

9) Samostalni stručni saradnik za fizičku obuku vatrogasaca-spasilaca …… 1 izvršilac.

II – Opis poslova

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik – tehnički sekretar:

– Vrši sve tehničke poslove u kabinetu predsjednika i potpredsjednika Skupštine Grada. Zakazuje prijem stranaka kod predsjednika i potpredsjednika Skupštine Grada. Zakazuje prijem stranaka kod narodnih poslanika, poslanika RS, Parlamentarne Skupštine, obavještava poslanike i stranke o terminima zakazanih sastanaka, te vodi evidenciju o prednjem. Vodi evidenciju o službenim putovanjima radnika službe. Učestvuje u organizaciji svih poslova koje organizuje služba. Vodi evidenciju o prijemu i otpremanju akata, arhiviranju akata i čuvanju akata. Vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na poslu radnika službe. Vodi knjigu internih dopisa Učestvuje u obavljanju poslova popisa imovine u okviru Službe. Učestvuje u radu komisija koje imenuje gradonačelnik i Skupština Grada. Obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara Skupštine Grada.

Status radnog mjesta: službenik sedme kategorije, prvog zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik iz oblasti IT:

– Obavlja poslove informatičke podrške korisnicima informacionog sistema. Brine za funkcionisanje računarske mreže, informacionog sistema, te održava i unapređuje softver u Odjeljenju za prostorno uređenje. Sanira manje kvarove i probleme nastale u funkcionisanju sistema. Vrši elektronsku obradu svih podataka i informacija, aktivno sarađuje sa svim ostalim organizacionim jedinicama u okviru Gradske uprave. Po ukazanoj potrebi koordiniše rad referentima zaduženim za izdavanje dozvola i direktno komunicira i radi sa građanima, po pitanju predmeta izdavanja lokacijskih uslova, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekata. Obavlja i poslove vezane za pružanje stručne pomoći prilikom izrade akata iz oblasti primjene informaciono-komunikaciskih tehnologija u oblasti prostornog uređenja i građenja. Obavještava šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja o stanju i kretanju predmeta unutar Odjeljenja. Učestvuje u obavljanju poslova popisa imovine u okviru Odjeljenja. Učestvuje u radu komisija koje imenuje gradonačelnik i Skupština Grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlašćenjima šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za pripremu prostorno planske dokumentacije:

– Vrši pripreme za izradu prostorno – planskih dokumenata iz oblasti prostornog uređenja i zaštite čovjekove sredine (projektni zadaci). Učestvuje u cjelokupnom procesu od donošenja odluka o pristupanju izrade prostorno-planske dokumentacije do konačne izrade prostorno-planske dokumentacije (javni uvidi, stručne rasprave, izrade prednacrta, nacrta i prijedloga planova za usvajanje i dr.). Prati i proučava stanje iz oblasti urbanizma, daje prijedloge za preduzimanje odgovarajućih mjera. Vrši snimanje situacije na terenu sa svim potrebnim podacima za pripremu prostorno – planske dokumentacije. Učestvuje u izradi programa uređenja građevinskog zemljišta. Učestvuje u postupku javnih nabavki. Obavještava šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja o svom radu. Učestvuje u obavljanju poslova popisa imovine u okviru Odjeljenja. Učestvuje u radu komisija koje imenuje gradonačelnik i Skupština Grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlaštenjima šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove:

-Samostalno vodi postupak na pripremanju i izradi lokacijskih uslova – tehničko stručnog dokumenta. Po službenoj dužnosti pribavlja saglasnosti potrebne za izdavanje lokacijskih uslova. Prima stranke, daje objašnjenja i pruža stručnu pomoć. Pomaže u pripremi i izradi propisa i drugih opštih akata iz oblasti svoga rada. Obavještava šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja o stanju predmeta i odgovoran im je za svoj rad. Tijesno sarađuje sa stručnim saradnicima za odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekata i po ukazanoj potrebi nadopunjuje njihov rad. Učestvuje u obavljanju poslova popisa imovine u okviru Odjeljenja. Učestvuje u radu komisija koje imenuje gradonačelnik i Skupština Grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlaštenjima šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status radnog mjesta: službenik pete kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Stručni savjetnik – koordinator za poslove komunalne policije:

– Organizuje, objedinjuje, usmjerava i rukovodi radom komunalne policije. Kontroliše rad komunalnih policajaca na terenu. Priprema plan i program rada iz ove oblasti, prati njihovu realizaciju te podnosi periodične i godišnje izvještaje o radu. Priprema nacrte odluka i drugih podzakonskih akata iz djelokruga rada. Priprema i raspoređuje poslove i zadatke po neposrednim izvršiocima, kontroliše njihov rad i obavlja poslove komunalno-policijske kontrole. Pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiocima poslova i zadataka, usklađuje rad sa drugim odjeljenjima i državnim organima. Donosi pojedinačna upravna akta iz nadležnosti i pregleda nacrte akata neposrednih izvršilaca, te podnosi zahtjeve za prekršajno i krivično gonjenje. Prati način korištenja vozila i sredstava za rad. Izrađuje raspored rada pripadnika komunalne policije. Vrši interne kontrole rada pripadnika komunalne policije i podnosi izvještaj načelniku. Informiše načelnika o izvršenim zadacima i preduzetim mjerama. Sarađuje sa drugim organima Grada i nadležnim organima, u okviru svojih ovlaštenja. Odgovoran je za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine Grada, koje se odnose na djelokrug rada. Prati raspodjelu i potrošnju sredstava planiranih u budžetu Grada iz djelokruga svog Odsjeka. Odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava za rad. Aktivno učestvuje u dopuni i ažuriranju sadržaja WEB-stranice Grada iz djelokruga rada Odjeljenja. Izrađuje trebovanje potrošnog materijala za potrebe komunalne policije, koje odobrava načelnik. Odgovoran je za obezbjeđenje statističkih podataka iz djelokruga rada. Odgovara za zakonito, pravilno i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga rada Odsjeka. Učestvuje u obavljanju poslova popisa imovine u okviru Odjeljenja. Učestvuje u radu komisija koje imenuje gradonačelnik i Skupština Grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlaštenjima gradonačelnika. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status radnog mjesta: službenik treće kategorije.

Opis poslova koje obavlja Komunalni policajac:

– Obavlja poslove komunalno – policijske kontrole u skladu sa zakonom i drugim podzakonskim aktima iz komunalne i stambene oblasti. Vrši nadzor nad primjenom gradskih odluka iz komunalne i stambene oblasti, a naročito: održavanjem, uređenjem, upotrebom i zaštitom komunalnih objekata i uređaja, javnih površina, kulturnih i istorijskih spomenika i spomen obilježja, vodovodne mreže, fekalne kanalizacije, javnih WC-a i septičkih jama, deponija za otpad, javnih česmi, zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada, dvorišta, bašta, privremenih objekata, javnih površina, posuda za odlaganje smeća. U vršenju nadzora samostalno naređuje mjere za otklanjanje nedostataka, izriče mandatne kazne i pokreće inicijativu za prekršajno kažnjavanje kroz izdavanje prekršajnog naloga i pokretanje prekršajnog postupka. Vodi evidenciju o izvršenim pregledima i preduzetim mjerama. Obavještava šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja o stanju i kretanju predmeta te im podnosi izvještaj o svom radu. Učestvuje u obavljanju poslova popisa imovine u okviru Odjeljenja. Učestvuje u radu komisija koje imenuje gradonačelnik i Skupština Grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlaštenjima šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara koordinatoru, šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja

Status radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.

Opis poslova koje obavlja Viši stručni saradnik za izdavanje dozvola i rad sa građanima:

– Samostalno vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja o kontroli tehničke dokumentacije, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekata. Izrađuje rješenja o naknadi za pogodnost građevinskog zemljišta (renta) za objekte za koje se dograđuju ili nadziđuju, te vrši provjeru uplaćene naknade za pogodnost građevinskog zemljišta sa tehničkom dokumentacijom. Po službenoj dužnosti pribavlja saglasnosti potrebne za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje i rješenja o upotrebi objekta. Vodi evidenciju o prispjelim i riješenim predmetima. Prati tok dokumentacije. Pomaže u pripremi i izradi propisa i drugih opštih akata iz oblasti svoga rada. Prima stranke, daje objašnjenja i pruža stručnu pomoć. Obavještava šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja o stanju i kretanju predmeta. Učestvuje u obavljanju poslova popisa imovine u okviru Odjeljenja. Učestvuje u radu komisija koje imenuje gradonačelnik i Skupština Grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlašćenjima šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za njegovanje tradicija Oslobodilačkih ratova Republike Srpske:

– Ostvaruje saradnju sa Gradskom boračkom organizacijom i ostalim udruženjima od javnog interesa i ostalih udruženja i fondacija na prostoru Grada Trebinja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i antifašističke oslobodilačke borbe tokom dvadesetog vijeka (u daljem tekstu: organizacije, udruženja i fondacije). Vodi evidenciju značajnijih datuma koji se obilježavaju i obezbjeđuje da se isti, u skladu sa mogućnostima i odobrenim sredstvima, obilježe. Prilikom ceremonije polaganja vijenaca obezbjeđuje poštovanje naređenog protokola. Vodi i ažurira Registar spomenika i spomen-obilježja oslobodilačkih ratova. U saradnji sa organizacijama, udruženjima i fondacijama, obezbjeđuje da se spomenici i spomen-obilježja čuvaju i redovno održavaju. Preko nadležnog ministarstva pravovremeno pokreće postupak za dodjelu sredstava granta i kontrolu dodijeljenih sredstava jedinicama lokalne uprave za izgradnju i održavanje spomenika, spomen-obilježja i vojničkih grobalja boraca poginulih u oslobodilačkim ratovima tokom 20. vijeka i poginulih boraca u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu Republike Srpske. Odgovoran je za funkcionalnost, ispravnost i urednost Spomen sobe. Svim organizovanim obilascima Spomen sobe, daje neophodne informacije o Spomen sobi, osnovne informacije o angažovanju Trebinjske brigade i drugih jedinica Hercegovačkog korpusa i MUP-a tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i eksponatima u njoj. Prikuplja, objedinjavanja, grupiše i čuva podatake, informacije, fotografije, video i fono zapise, knjige i drugu dokumentaciju koja je vezana za oslobodilačke ratove srpskog naroda i Odbrambeno-otadžbinski rat Republike Srpske, na prostoru grada Trebinja. Učestvuje u obavljanju poslova popisa imovine u okviru Odjeljenja. Učestvuje u radu komisija koje imenuje gradonačelnik i Skupština Grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlaštenjima načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Status radnog mjesta: službenik sedme kategorije, drugog zvanja.

Opis poslova koje obavlja Samostalni stručni saradnik za fizičku obuku vatrogasaca-spasilaca: 

– Planira (sportske) aktivnosti za sticanje i održavanje kondicije vatrogasaca-spasilaca po dnevnoj zapovijesti starješine TVSJ i nadzire rad istih svakodnevno. Vrši obuku za sticanje fizičke spremnosti i usavršavanje specijalnosti vatrogasaca-spasilaca. Sarađuje sa starješinom TVSJ po pitanjima sticanja i održavanja kondicije/fizičke spremnosti, sportskih aktivnosti i usavršavanja specijalnosti. Izrađuje mjesečne, kvartalne i godišnje planove za sticanje i održavanje kondicije/fizičke spremnosti i usavršavanja specijalnosti i stara se o izvršenju planova. Organizuje izvođenje nastave za sticanje i održavanje kondicije/fizičke spremnosti i određenih specijalnosti. Planira broj časova fizičke obuke i usavršavanja na određenim specijalnostima u odjeljenjima/smjenama. Pravi raspored održavanja stručne nastave. Vodi računa o timu ili timovima specijalizovane namjene unutar TVSJ, stara se o radu, obuci i opremi istog/ih. Organizuje i učestvuje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija i u edukaciji stanovništva (djece i punoljetnih lica). Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlaštenju starješine TVSJ Trebinje.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III – Opšti uslovi

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi,

7. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

8. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi za radna mjesta:

1.   Stručni saradnik-tehnički sekretar: SSS stečena četverogodišnjim obrazovanjem, 2 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit za rad u upravi.

2.   Samostalni stručni saradnik za pripremu prostorno planske dokumentacije: VSS – arhitektonski, građevinski ili fakultet za prostorno planiranje, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

3.   Samostalni stručni saradnik iz oblasti IT: VSS, 240 ECTS bodova, diplomirani inženjer informatike i računarstva ili srodni tehnički fakulteti, 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

4.   Samostalni stručni saradnik za lokacijske uslove: VSS – pravni fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

5.   Stručni savjetnik-koordinator za poslove komunalne policije: VSS – diplomirani pravnik ili drugi fakultet društvenog smjera, odnosno završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

6.   Komunalni policajac: VSS – diplomirani pravnik ili drugi fakultet društvenog smjera, odnosno završen prvi ciklus studija koji se vrednuje najmanje 240 ECTS bodova, 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen ispit za rad u upravi.

7.   Viši stručni saradnik za izdavanje dozvola i rad sa građanima: VŠS – bechelor, inženjer građevine, dipl. ekonomista – menadžer ili viša upravna, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

8.   Stručni saradnik za njegovanje tradicije Oslobodilačkih ratova Republike Srpske: SSS stečena četverogodišnjim obrazovanjem, 1 godina radnog iskustva, položen stučni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

9.   Samostalni stručni saradnik za fizičku obuku vatrogasaca-spasilaca: VSS – 240 ECTS bodova, fakultet fizičkog vaspitanja i sporta – profesor fizičke kulture, jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u upravi, položen vozački ispit „B” kategorije.

V – Sukob interesa

Kandidati koji se prijavljuju za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, na način propisan čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VI – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Grada Trebinja, a može se preuzeti i na info-pultu Centra za usluge građanima Gradske uprave Grada Trebinja.

Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– izvod iz matične knjige rođenih,

– ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran prije stupanja na rad),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, dostavlja kandidat koji bude izabran prije stupanja na rad),

– foto-kopiju diplome,

– uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 68/11, 85/11 i 7/15) . Ukoliko lice ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

– foto-kopiju vozačke dozvole iz koje je vidljivo da kandidat ima položen vozački ispit „B” kategorije (za radno mjesto pod brojem 9),

Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IDž stav 1. Ustava BiH,

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. 43. – 47. Zakona sastavni je dio prijave na javni konkurs.

Dokazi se dostavljaju u foto-kopiji.

Napomena: prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova (t. 3, 4, 5 i 6. Opštih uslova Javnog konkursa).

VII – Postupak izbora

Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija, koju će posebnim rješenjem imenovati Gradonačelnik.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa Komisija će obaviti ulazni intervju, na kom će vršiti ocjenu stručne sposobnosti, znanja i vještina kandidata. Komisija će predložiti rang-listu kandidata. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII – Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju lično na protokol Centara za usluge građanima ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Trebinje, Vuka Karadžića broj 2, 89 101 Trebinje.

Na koverti naznačiti: „JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradskoj upravi Grada Trebinja” i radno mjesto ili radna mjesta za koje/a se kandidat prijavljuje.

Konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu „Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Službenik zadužen za davanje dodatnih obaveštenja o Javnom konkursu je Marina Đurica, samostalni stručni saradnik za radno pravni status zaposlenih i ljudske resurse u Gradskoj upravi, kontakt telefon broj: 059/273-463 u vremenu od 08 do 15 časova svakog radnog dana.

Komentar