Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 25.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.11.2020. godine.

LjBILjE DOO

 LjUBINjE

KONKURS

za prijem na poziciju

  • Komercijaliste – 4 izvršioca (na području Banjaluke, Sarajeva, Hercegovine i Bijeljine)

Uslovi za komercijaliste:

– Minimum srednja stručna sprema bez obzira na usmjerenje

– Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, u prehrambenoj industriji, farmaciji ili kozmetici, u trajanju od najmanje jedne godine

–  Rad na računaru – samostalan rad/ MS Office paket, Power point point, internet

– Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač

Plata i sve ostale dužnosti kao i uslove rada dogovaraju se u firmi.

Poslati detaljan CV.

Način apliciranja za radno mjesto:

– Prijavu sa biografijom koja sadrži osnovne podatke o kandidatu poslati na mail: office@ljekobilje.rs  ili putem pošte na adresu:

“LjBILjE” d.o.o. LjUBINjE, Crnogorski put bb, Ljubinje.

– Prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati  sa teritorije BiH.

– Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.  

– Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

***

OPŠTINA FOČA

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

JU DJEČIJI VRTIĆ “ČIKA JOVA ZMAJ” 

FOČA

KONKURS

za prijem radnika

I

– Diplomirani vaspitač – pripravnik na neodređeno vrijeme ……………………….. 7 izvršilaca

– Diplomirani vaspitač sa položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme… 1 izvršilac

II Opis poslova

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Dječiji vrtić “Čika Jova Zmaj” Foča.

III Opšti uslovi

– Da je državljanin RS, odnosno BiH;

– Da je stariji od 18 godina;

– Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom;

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

IV Posebni uslovi

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 2. stav (2) Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama (“Službeni glasnik Republike Srpske” 110/13):

– VSS – prvi ciklus studijskog programa sa najmanje 180 ETCS bodova ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača; (za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2)

– Položen stručni ispit; (za radno mjesto pod rednim brojem 2)

– Poznavanje rada na računaru; (za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2 )

V Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1

– Uvjerenje o državljanstvu

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Diploma o završenoj stručnoj spremi – prvi ciklus studijskog programa sa najmanje ostvarenih 180 ETCS bodova ili ekvivalent po studijskom programu predškolskog vaspitanja

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa)

– Uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

– Dokaz /sertifikat o poznavanju rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 2

– Uvjerenje o državljanstvu

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Diploma o završenoj stručnoj spremi – prvi ciklus studijskog programa sa najmanje ostvarenih 180 ETCS bodova ili ekvivalent po studijskom programu predškolskog vaspitanja

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa)

– Uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

– Dokaz /sertifikat o poznavanju rada na računaru

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

VI Rokovi

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII Ostale odredbe

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 11.12.2020. u 12 časova u prostorijama ustanove. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se mogu dostaviti putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić “Čika Jova Zmaj” Foča, ul. Nemanjina bb, 73300 Foča, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 8 do 16 časova sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Na prijavi kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.