Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 3.03.2021. godine

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

 KPZ  FOČA

JAVNI KONKURS

Za prijem pripravnika

– Pripravnik sa VSS (diplomirani pravnik) ………………………………………………………… 1 izvršilac

       I Opšti uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

5. Da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa,

6. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

II Posebni uslovi

1. Da ima visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus školovanja diplomskog studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova u zvanju diplomirani pravnik

III Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanu, sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova original ili ovjerenu kopiju  i to:

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nije osuđivan na za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili  krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi

– Diplomu o završenoj školskoj spremi,

– Ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa

– Ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o pripravničkom radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, a ukoliko isti ne dostavi navedeno uvjerenje, Komisija će pozvati sljedećeg kandidata sa rang liste da dostavi traženi dokaz.

Ugovor o pripravničkom radu zaključuje se u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do sticanja uslova za polaganje pripravničkog ispita.

Direktor ustanove će rješenjem imenovati Konkursnu komisiju koja će obaviti intervju sa kandidatima za radno mjesto pripravnik sa VSS (diplomirani pravnik) .

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene Konkursna komisija neće uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul. Studentska br.2, sa naznakom “Prijava za konkurs”.

***

JU  OŠ “SVETI SAVA” 

BILEĆA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

I  Predmet

 Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća.

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole.  Direktor  za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III  Mandat

Direktor JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća se bira na period od  4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može  biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora  osnovne škole i Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi:

            1.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,

            2.  da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine,

            3.  da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

1. ima  završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECST bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),

2. ima  najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava i

3. nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V   Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

6. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

7. uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

8. uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

9. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

11. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Na  mjesto direktora škole mogu konkurisati  i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skaldu sa Zakonom.

VI Rok za  učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

 JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća, Hercegovačkih ustanika bb, sa naznakom: “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća” (NE OTVARATI).

Rok     za podnošenje prijave je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  uzimati u razmatranje.

VI  Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade  o  imenovanju direktora u roku od osam  dana od  dana prijema odluke

***

 OPŠTINA BILEĆA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje sekretara

  I  Sekretara Skupštine opštine Bileća …………………………………………(1) jedan izvršilac

  II  Opis poslova

Sekretar Skupštine rukovodi i brine se o obavljanju stručnih i administrativnih poslova za Skupštinu opštine  i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

III Mandat

          Sekretara Skupštine opštine, na osnovu rang liste koju će utvrditi Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Bileća, imenovaće Skupština opštine na period do kraja mandata saziva Skupštine opštine.    

IV Status 

          Sekretar Skupštine opštine ima status službenika prve kategorije.

V Opšti uslovi

– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

–  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga  čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,

–   da se protiv njega  ne vodi krivični postupak,

–   da nije  otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere  na bilo

          kojem nivou vlasti u  Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini , u  periodu od   tri godine prije dana objavljivanja  ovog konkursa,

–   da se na njega ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH,

–   da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.     

  VI   Posebni uslovi

– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik, visoka  stručna sprema ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

–  da ima najmanje 3 (tri)   godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

–  da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave.

–  poznavanje  rada na računaru

VII  Nespojivost i sukob interesa

       Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi  do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti RS, Zakonom  o službenicima i namještenicima u organima jedinice

  lokalne samouprave  i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

VIII Potrebna  dokumenta

       Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– kratku biografiju o kretanju u službi;

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( dostaviće samo izabrani kandidat)

– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, da nije starije od šest mjeseci,

– uvjerenje da se ne vodi  krivični postupak, da nije starije od šest mjeseci, 

– diplomu o završenom četvorogodišnjem studiju sa zvanjem diplomirani pravnik ili završenim prvim ciklusom studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova,

– uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,

– ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske   mjere na bilo  kojem nivou vlasti u  Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, u periodu od  tri godine prije dana objavljivanja  ovog konkursa,

–        potpisane i ovjerene izjave o nepostojanju sukoba interesa u skladu sa članom 44. i  45. Zakona  o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,

– Ovjerenu izjavu ili ispravu da poznaje rad na računaru.

Sva potrebna  dokumenta  dostavljaju se u originalu ili  ovjerenoj kopiji.

IX Intervju

Sa  svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

X Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.                     

Konkurs će biti objavljen  u “Službenom glasniku RS” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.   

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično ( šalter – sala) ili  putem  pošte na adresu, Skupština opštine Bileća, ulica Kralja Aleksandra br.28, (sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Bileća – ne otvarati”).

***

JU  OŠ “NjEGOŠ”

BERKOVIĆI

KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta do povratka radnika sa bolovanja

1.   Nastavnik  istorije,  7  časova  sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do  povratka radnika sa bolovanja, a najdalje  do 30.6.2021. godine, 

2.   Nastavnik geografije, 8  časova sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 30.6.2021. godine.                                                                                       

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17, 31/18, 84/19  i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”broj 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17, 31/18, 84/19, 35/20  i 63/20).  Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                                                                                                  

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, te uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

Uz gore obaveznu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom.

1. Dodatak diplomi , koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , 

2. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                   

 – Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 18.3.2021. godine, testiranje  u 8 časova, a intervju u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Njegoš” Berkovići.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole,

– Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na  testiranje i intervju,                         

– Kandidati  ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                                                                                                      

 – U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu : Javna ustanova  Osnovna škola “Njegoš” Berkovići , Berkovići bb, 88363 Berkovići                                                                                                           

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs  ostaje  otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.