Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 31.03.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 31.03.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda  www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

******************

SKUPŠTINA GRADA TREBINjA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Trebinje

I Opis poslova

Sekretar Skupštine rukovodi Stručnom službom Skupštine grada, odgovara za rad Stručne službe i obavlja druge poslove utvrđene Statutom grada, Poslovnikom Skupštine grada Trebinje i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi grada Trebinja.

II Mandat

Sekretar Skupštine grada Trebinja se bira do kraja trajanja mandata saziva Skupštine grada Trebinja koja ga je izabrala.

III Status

Sekretar Skupštine ima status službenika prve kategorije na rukovodećem radnom mjestu u Gradskoj upravi grada Trebinja.

IV Opšti uslovi

Opšti uslovi za kandidate su:

1) da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da su stariji od 18 godina,

3) da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,

5) da nisu otpuštani iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi,

7) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V Posebni uslovi

1) da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i

3) da ima položen stručni ispit za rad u upravi.

Kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u upravi može biti imenovan za sekretara Skupštine uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos na ovo radno mjesto.

VI Nespojivost i sukob interesa

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama članova 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave.

VII Potrebna dokumenta

Prijava na javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici grada Trebinja, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a može se preuzeti i na info-pultu Centra za usluge građanima Gradske uprave grada Trebinja.

1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) fotokopija,

2. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti nakon okončanja postupka imenovanja,

3. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo (ne starije od šest mjeseci),

4. za dokaz iz (tačka IV)  podt. 5, 6. i 7. opštih uslova, kandidati će dostaviti svojeručno potpisanu izjavu ovjerenu od nadležnog organa,

5. ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu – fotokopija,

6. potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (potvrdu, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od prijema u radni odnos na ovo radno mjesto ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi,

Izjave o ispunjavanju opštih uslova (tačka IV) iz podt. 4, 5, 6. i 7. Javnog konkursa predstavljaju sastavni dio obrasca Prijave na javni konkurs, koje kandidat potvrđuje svojim potpisom, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima.

VII  Objavljivanje javnog konkursa i rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpski” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično, putem protokola Centra za usluge građanima ili putem pošte na adresu: Grad Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 2, sa naznakom “Komisija za Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Trebinja”.

VIII  Izborni postupak

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursna komisija će obaviti usmeni intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja, vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Prvorangirani kandidat je dužan, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja od Komisije, dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova (tačka IV) iz podt. 4, 5, 6. i 7. javnog konkursa.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

Dokumentacija koja je priložena uz Prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

Za dodatna obavještenja o javnom konkursu zadužena je kontakt osoba – Željka Milinić službenik Gradske uprave grada Trebinja, telefon broj: 059/274-400 u vremenu od 8 do 15 časova svakog radnog dana.

***

JU GIMNAZIJA “KALINOVIK”

KALINOVIK

KONKURS

1. Profesor psihologije – 2 časa sedmično, na određeno vrijeme – do 31.8.2021.

Kandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16 i 66/18) i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih  saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 120/20) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci (ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).

– Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog  nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  ostvarenih najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ( diplome izdate u BiH , kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine sa istim stepenom stručne i vrstom školske spreme koja se traži za nastavnike, imaju jednaku vrijednost, a u skladu sa zakonskim propisima o važnosti javnih isprava);

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta).

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

– Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanje djece za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).         

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj:41/18, 35/20 i 85/20)

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 85/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole.

Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 24/19).

Dana 21.4.2021. godine u 9 časova u prostorijama škole obaviće  se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom “Prijava na konkurs”  slati na adresu:

JU Gimnazija “Kalinovik” Kalinovik, ul. Šumadijska bb, 71 230 Kalinovik

tel. 057/623-044