Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 26.6.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 26.6.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju RS („Službeni glasnik RS” br. 79/15, 63/20 i 64/22), člana 3. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođa i ostalih lica koja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje („Službeni glasnik RS” broj: 44/23 i člana 77. Statuta Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje (broj: 577/21 od 31.3.2021.godine i broj: 2655-2/22 od 12.9.2022.godine), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje raspisuje se

K O N K U R S

za prijem u radni odnos  na određeno vrijeme

I RADNO MJESTO

l    Diplomirani vaspitač predškolske djece – 6 izvršilaca na određeno vrijeme  od 1.9.2024. godine do 31.7.2025. godine, najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom;

OPŠTI  I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II OPŠTI USLOVI POD  1.

Kandidat za radno mjesto vaspitača treba da ispunjava sljedeće opšte uslove:

1.  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2.  da je punoljetan,

3.  da je radno sposoban,

4.  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,

5.  da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece,

6.  da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj  zajednici  i druga krivična djela.

III POSEBNI USLOVI POD 1.

1)  VSS – Prvi ciklus studija na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača  u trajanju od tri godine i ostvarenih najnanje 180 ECTS bodova,

2)  da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,

3)  položen stručni ispit. 

IV  POTREBNA DOLUMENTACIJA POD 1.

Kandidati uz prijavu su dužni  priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

1)  Diplomu –  ovjerena foto-kopija,

2)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

3)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

4)  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija  indeksa,

5)  Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,

6)  Ovjerena foto-kopija radne  knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7)  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

8)  Izvod iz matične knjige rođenih,

9)  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije  zasnivanja radnog odnosa),

10)        Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

11)        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,

12)        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13)        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.  

Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece za izabranog kandidata Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U slučajevima kada se na ponovljeni raspisani javni konkurs za prijem vaspitača, u javnoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi, ne prijavi lice koje ispunjava uslove iz člana 52. Zakona, direktor može, na određeno vrijeme, primiti diplomiranog pedagoga, a najduže do šest mjeseci.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 11.7.2024. godine u 09.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br. 5 obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto vaspitača.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje  će spisak  kandidata  koji ispunjavaju uslove postaviti  na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br.5.

                                                                          Direktor

  Janja Ćapin, dipl.ekon.

Komentar