Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Kavalek za “Nezavisne”: Građani gube vjeru u izbore

Misija OEBS-a u BiH podržaće svaki prijedlog za izmjenu Izbornog zakona pod uslovom da se implementiraju odluke Evropskog suda za ljudska prava i Mišljenje Evropske komisije, rekla je u intervjuu za “Nezavisne” Ketlin Kavalek, šefica ove misije.

“Misija smatra CIK BiH ključnom institucijom i partnerom u ovom procesu, jer će njegova stručnost i doprinos biti od dragocjene važnosti”, kaže ona.

NN: Izmjene Izbornog zakona aktuelna su tema u BiH. Koja pitanja, prema mišljenju ili preporukama OEBS-a, treba da budu obuhvaćena izmjenama?

KAVALEK: Brine nas što građani ove zemlje gube vjeru u izbore, a to je nešto što prijeti da naruši same temelje demokratskog društva. Povjerenje građana moguće je vratiti pod uslovom da dođe do unapređenja rada, transparentnosti i integriteta izbornog procesa i administracije. Naše mišljenje je da Izborni zakon BiH treba izmijeniti na način da se uklone diskriminirajuća ograničenja u vezi sa etničkom pripadnošću i mjestom stanovanja koja su uslov za kandidaturu, ojača regulatorni okvir vezan za finansiranje političkih stranaka i kampanje, pruži više mogućnosti za ulaganje prigovora, poboljša rad opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, unaprijedi integritet Centralnog biračkog spiska, te poboljšaju unos i verifikacija izbornih rezultata. Misija OEBS-a u BiH već godinama poziva na sveobuhvatnu izbornu reformu i puno sprovođenje preporuka ODIHR-a, kako je i istaknuto u Mišljenju Evropske komisije o članstvu BiH u EU. Ohrabreni smo što vidimo da su preduzeti neki početni koraci ka ozbiljnijem angažmanu u vezi s ovim pitanjem. Konkretnije, nadamo se da će uskoro doći do formiranja interresorne radne grupe koja će početi rad na izradi izmjena i dopuna Izbornog zakona. Interresorna radna grupa može samo imati koristi od uključivanja šireg spektra učesnika u svoj rad, uključujući opozicione stranke, organizacije civilnog društva, relevantne državne institucije, a naročito Centralnu izbornu komisiju BiH. Misija smatra CIK BiH ključnom institucijom i partnerom u ovom procesu, jer će njegova stručnost i doprinos biti od dragocjene važnosti, posebno u rješavanju tehničkih nedostataka u izbornom procesu, uključujući integritet biračkih odbora, kao i tačnost i transparentnost biračkog spiska. Pozivamo političke lidere da se suzdrže od napada na CIK i njegove članove ili preduzimanja drugih koraka kojima je cilj podrivanje institucionalne uloge CIK-a. Umjesto toga, fokus bi trebalo da bude na jačanju CIK-a.

NN: Osim preporuka ODIHR-a, da li OEBS ima stav o prijedlozima Hrvata vezanim za izmjene načina na koji se biraju članovi Predsjedništva BiH?

KAVALEK: Kako sam navela ranije, izmjene i dopune Izbornog zakona trebalo bi da budu povezane sa odgovarajućim ustavnim reformama kako bi se eliminisale diskriminatorne prakse. To je složen i težak zadatak, s obzirom na različita gledišta među političkim liderima u zemlji. Zbog toga je toliko važno da proces bude inkluzivan. Na relevantnim lokalnim akterima je da predlože konkretna zakonska rješenja za izmjenu zakona i Ustava BiH. Misija OEBS-a u BiH je spremna da podrži proces, uz napomenu da svi prijedlozi izmjena Ustava i Izbornog zakona moraju zadovoljiti zahtjeve sadržane u presudama Evropskog suda za ljudska prava i domaćih sudova, uz puno poštovanje prava svih građana BiH. Prethodni prijedlozi za izmjene Ustava BiH na načine kojim bi promijenili organizacionu i političku strukturu BiH nisu dobili dovoljnu podršku za usvajanje. Zbog toga je ključno da procesi ustavne reforme budu otvoreni, inkluzivni i pažljivo planirani i vođeni kako bi se pronašlo rješenje koje će imati široku podršku.

NN: Koji su još prioriteti OEBS-a u BiH, osim reforme Izbornog zakona?

KAVALEK: Mandat i rad Misije OEBS-a u BiH određeni su i oblikovani Dejtonskim mirovnim sporazumom. Sporazumom je Misija uspostavljena kao jedno od međunarodnih tijela zaduženih za pružanje pomoći u osiguranju i održanju trajnog mira u BiH, s ciljem izgradnje stabilne, sigurne i demokratske države. Ključne odgovornosti i prioriteti Misije i dalje su pružanje podrške u izgradnji održivih demokratskih institucija, jačanje principa dobrog upravljanja i poštovanja ljudskih prava te pružanje podrške u drugim oblastima kojima se unapređuju demokratija i vladavina zakona u BiH. I dalje smo partner BiH koji učestvuje u brojnim ključnim procesima, uključujući tu reformu pravosuđa, izbornog sistema i obrazovanja. Takođe smo uključeni u napore usmjerene na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, osiguranje odgovornosti za zločine počinjene tokom rata, unapređenje ljudskih prava, eliminaciju diskriminacije, borbu protiv nasilnog ekstremizma i krivičnih djela počinjenih iz mržnje te prevenciju i rješavanje kriza vezanih za zaštitu okoline. Naš primarni cilj je podržati pozitivne reforme u BiH koje vode stabilnosti.

NN: Borba protiv političke korupcije u proteklih nekoliko mjeseci u središtu je interesovanja javnosti u BiH. Da li OEBS pomaže u toj borbi?

KAVALEK: Činjenica da različiti indeksi o razmjerama i percepciji korupcije u BiH kontinuirano ukazuju na nazadak, trebalo bi da pobudi ozbiljnu zabrinutost i da podstakne sve institucije i građane u BiH na djelovanje. Korupcija uskraćuje građanima osnovne usluge, uključujući tu kvalitetnu zdravstvenu njegu i obrazovanje, te koči ekonomski rast i usporava poboljšanje infrastrukture. Još nema širokog i snažnog političkog opredjeljenja za suzbijanje korupcije. U skladu sa svojim mandatom i obavezama koje BiH ima prema OEBS-u, Misija OEBS-a u BiH od 2017. godine pruža podršku domaćim institucijama u sprečavanju i suzbijanju korupcije. Misija je 2017. godine započela sa sistematskim praćenjem i procjenom efikasnosti i djelotvornosti krivičnih postupaka u predmetima teške korupcije u sklopu projekta pod nazivom “Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima”. Misija nastavlja da prati procesuiranje slučajeva organiziranog kriminala i korupcije pod pokroviteljstvom trogodišnjeg regionalnog projekta praćenja sudskih postupaka, koji finansira EU. Takođe, podržavamo nezavisne i istraživačke medije i novinare u njihovim naporima da izvještavaju o pitanjima od javnog interesa.

NN: Novi zakon o javnim nabavkama takođe treba uvesti radi poboljšanja sistema javnih nabavki. Ima li OEBS ulogu u tome i kakva su očekivanja?

KAVALEK: Misija nije direktno angažovana u pružanju pomoći vlastima u BiH u izradi novog zakona o javnim nabavkama, ali proces pratimo s velikim zanimanjem. Međutim, mi podržavamo transparentne javne nabavke kroz mnoge naše antikorupcijske aktivnosti. To uključuje podršku razvoju kovid-19 antikorupcijskih planova namijenjenih sprečavanju nepravilnosti u nabavkama vezanim za pandemiju, kao i razvoj registra javnih nabavki u Kantonu Sarajevo. Sistem javnih nabavki koji pravilno funkcioniše trebalo bi jasno da razgraniči ko sprovodi, upravlja i nadgleda javne nabavke i mora uključivati kompetentne i kvalifikovane stručnjake za javne nabavke. Javni pristup informacijama o nabavkama omogućava medijima i građanima da proučavaju i kritički razmatraju prakse javnih nabavki i vrši pritisak na vladu da poboljša svoj učinak.