Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Novi softver pratit će političke i biznis veze nosioca javnih funkcija

Vlada KS održala je jučer tematsku sjednicu posvećenu aktivnostima koje poduzima Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo.

Na početku sjednice članovima Vlade obratio se savjetnik za borbu protiv korupcije u Uredu Eric Larson.

Savjetnik Larson govorio je o svojoj ulozi u Uredu, kao i podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Pohvalio je brojne aktivnosti koje ovaj Ured poduzima u prevenciji kao i otkrivanju koruptivnih radnji u javnom sektoru KS, uprkos ograničenim kadrovskim kapacitetima.

Kontrola javnih nabavki kao i zapošljavanja u javnim institucijama, te saradnja i djelovanje sa općinama u prevenciji korupcije, oblasti su u kojima je postignut značajan napredak, ocijenio je Larson.

Savjetnik Larson je posebno istakao Zakon o prijavljivanju i provjeri podataka o imovini nosilaca javnih funkcija Kantona Sarajevo, kao jedan od najznačajnijih antikorupcijskih propisa donesenih u Bosni i Hercegovini, uz izražavanje nade da će i drugi nivoi vlasti donijeti sličan zakon.

Istakao je da će on lično kao i Ambasada nastaviti pružati podršku započetim i planiranim aktivnostima borbe protiv korupcije.

U nastavku sjednice šef Ureda Erduan Kafedžić informisao je Vladu o aktivnostima koje se provode na prevenciji, suzbijanju i otkrivanju korupcije u javnom sektoru, te je prezentirao informacioni sistem Ureda.

Posebna pažnja posvećena je sistemu kontrole i monitoringa javnih nabavki u KS koje nose visok rizik korupcije, kao i razmatranju mehanizama unapređenja prevencije i sankcionisanja korupcije u ovom segmentu, odgovornostima vezanim za transparentno vođenje javnih nabavki i njihovom praćenju, te načinima prijave korupcije i postupanju Ureda.

Šef Ureda Kafedžić prezentirao je Vladi statističke informacije iz registra prijava po sektorima i oblastima u javnom sektoru. Ured je zaprimio oko 1.300 prijava u posljednje četiri godine, a kako je istakao Kafedžić, ohrabrenje za prijave neregularnosti poraslo je nakon angažmana savjetnika Larsona u Uredu. Najviše prijava je u oblasti obrazovanja, u javnim preduzećima, kao i u općinskim organima uprave.

Istaknuto je da će Vlada KS nastaviti raditi na unapređenju zakonske regulative, radi povećanja stepena odgovornosti kao i primjene sankcija za osobe koje zloupotrebljavaju službene položaje i grubo krše i ponavljaju nepravilnosti u poslovanju.

Uz to, Vlada je započela aktivnosti usmjerene ka centralizaciji javnih nabavki, transparentom prikazu utroška i dodjele sredstva u svim segmentima, te je pokrenula izradu zakona o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju unutar javnog sektora.

Kafedžić je na sjednici prezentirao i novi analitički softver, koji je donirala Ambasade SAD-a, koji je odnedavno u primjeni u Uredu.

Novi softver omogućit će, između ostalog, praćenje političkih i biznis veza nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevu radi identifikovanja svih eventualnih neregularnosti u njihovom radu. Intencija je da se ove aktivnosti šire i na sve uposlene u javnom sektoru, istaknuto je.

KLIX