Grad Trebinje
Republika Srpska

Raspisan konkurs za izbor kandidata za školovanje za pilota helikoptera

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za izbor do pet kandidata iz građanstva za četvorogodišnje školovanje i obuku na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane Ministarstva odbrane Srbije, na studijski program Vojno vazduhoplovstvo – pilot helikoptera.

Konkursom su raspisani opšti i posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati da bi učestvovali u selekciji za upis u školsku 2021/2022. godinu na Univerzitetu odbrane, saopšteno je iz MUP-a.

Posebnim uslovima konkursa određeno je da su kandidati rođeni 1996. godine ili kasnije i da su završili četvorogodišnju srednju školu tehničke struke ili gimnaziju, odnosno da pohađaju četvrti razred srednje škole tehničke struke ili gimnazije.

Među opštim uslovima navedeno je da kandidati moraju biti državljani Srpske sa prebivalištem na njenoj teritoriji, da su zdravstveno sposobni za školovanje, da imaju ostvaren najmanje dobar uspjeh tokom svih godina školovanja, kao i na polugodištu završnog razreda da imaju minimalno vrlodobru ocjenu iz vladanja, te da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak.

Među opšte uslove navedeno je i da kandidatu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna zbog krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja koje je učinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih materija, da nije kažnjen za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova.

U opšte uslove navedeno je da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obvljanje policijskih poslova i da lice nije otpušteno iz institucija državne uprave ili iz vojne službe BiH po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina.

Konkurs se može naći na internet stranici Uprave za policijsku obuku www.education.muprs.org, a rok za predaju prijave je narednih 15 dana.