Grad Trebinje
Republika Srpska

KONKURS ZA POSAO Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e


J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

I-1   Ministarstvo unutrašnjih poslova
1.1. Viši stručni saradnik, Odjeljenje za evropske integracije, Jedinica za međunarodnu saradnju i evropske integracije,   Služba ministra 1 izvršilac                                                              
1.2. Viši stručni saradnik za finansijske istrage i pranje novca,  Odjeljenje za  finansijske istrage i pranje novca, Jedinica za       privredni kriminalitet,Uprava  kriminalističke policije 1 izvršilac
1.3. Stručni saradnik – likvidator platnog prometa, Odjeljenje za  plan, analizu i izvršenje budžeta, Uprava za materijalno –  finansijske i imovinske poslove  1 izvršilac   
1.4. Viši stručni saradnik za razvoj – inženjer za razvoj geografsko  informacionog sistema (GIS), Odjeljenje za razvoj informacionih       sistema, Uprava za informaciono-komunikacione tehnologije  1 izvršilac
1.5. Viši stručni saradnik – inženjer za razvoj mrežnih servisa,   Odjeljenje za informaciono-komunikacione sisteme i       bezbjednost, Uprava za informaciono-komunikacione tehnologije   1 izvršilac  
1.6. Viši stručni saradnik – administrator IK sistema,       Odjeljenje za informaciono-komunikacione sisteme i       bezbjednost, Uprava za informaciono -komunikacione tehnologije   1 izvršilac  
1.7. Stručni saradnik za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju   motornih vozila, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove,       Policijska uprava Banja Luka  2 izvršioca
1.8. Stručni saradnik za poslove pisarnice, Pisarnica i arhiva,  Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove,       Policijska uprava Banja Luka 1 izvršilac
1.9. Stručni saradnik – arhivar, Pisarnica i arhiva, Odjeljenje  za pravne i kadrovske poslove, Policijska uprava Banja Luka 1 izvršilac
1.10. Stručni saradnik za poslove putnih isprava, Odsjek za  upravno – pravne poslove, PS Modriča,         Policijska uprava Doboj 1 izvršilac
1.11. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Odsjek za  upravno – pravne poslove, PS Šamac, Policijska uprava Bijeljina 1 izvršilac
1.12. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta,  ličnih karata i JMB, Odsjek za upravno – pravne poslove, PS Sokolac, Policijska uprava Istočno Sarajevo  1 izvršilac
1.13. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Odsjek za upravne poslove, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove,  Policijska  uprava Trebinje 1  izvršilac
1.14. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Odsjek  za upravne poslove,  Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove,  Policijska uprava Zvornik  1 izvršilac
1.15. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Odsjek  za upravno – pravne poslove, PS Šekovići,         Policijska uprava Zvornik 1 izvršilac
1.16. Stručni saradnik za poslove putnih isprava, Odjeljenje  za pravne i kadrovske poslove, Policijska uprava Foča 1 izvršilac

II Opis poslova
Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.
Prati dokumenta Evropske unije i Direkcije za evropske integracije BiH, učestvuje u pružanju i pripremi potrebnih informacija vezanih za evropske integracione aktivnosti, prati tok harmonizacije zakonodavstva, učestvuje u projektnim aktivnostima u okviru evropskih fondova i instrumenata, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.
Učestvuje u sprovođenju finansijskih istraga, sa inspektorima kriminalističke policije za finansijske istrage i pranje novca, analizira finansijsku i nefinansijsku dokumentaciju. Vrši obradu i analizu poslovnih knjiga, finansijskih izvještaja, završnih računa, izvještaja o reviziji i kontroli, koje u skladu sa zakonom prikupe kriminalistički inspektori, kao i analizu poslovanja pravnih subjekata protiv kojih se sprovodi finansijska istraga i druge poslove zajedno sa inspektorima kriminalističke policije u Jedinici, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.
Likvidira blagajničku i ulaznu dokumentaciju, formira i prati knjigu ulaznih faktura, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.
Nosilac je poslova  na uspostavljanju GIS-a u Ministarstvu, poslova projektovanja baza podataka i aplikacija vezanih za GIS; učestvuje u timskom radu za projektovanje i razvoj aplikacija za upotrebu GIS-a u Ministarstvu i samostalno projektuje pojedine cjeline projekata. Učestvuje u razvoju, testiranju i primjeni GIS aplikacija i servisa u intranet okruženju. Radi na sprovođenju definisanih mehanizama zaštite GIS aplikacija i baza podataka; izrađuje skripte i procedure na bazi podataka, te radi na njihovoj optimizaciji i praćenju opterećenja resursa baza podataka; vrši preventivne i interventne akcije na eliminaciji problema i eventualnih prekida u radu. Vrši edukaciju zaposlenih kroz odgovarajuće obuke i seminare. Izrađuje tehničku dokumentaciju GIS projektovanog sistema; ažurira tehničku dokumentaciju sistema. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.
Obavlja poslove i sprovodi procedure za unapređenje mrežnih servisa i povećanje efikasnosti IK infrastrukture. Analizira zahtjeve dobijene od korisnika i izvještaje nastalih u procesu administracije, te na osnovu njih određuje mjere za unapređenje poslovnog procesa. Predložene mjere testira u saradnji sa administratorima IT rješenja i IK infrastrukture. Učestvuje u izradi projektnih zadataka i definisanju strategije za bezbjednost i zaštitu IK infrastrukture. Učestvuje u planiranju i implementaciji bežičnog pristupa internetu. Vodi računa o ekonomičnom korišćenju mrežne infrastrukture i mrežnih uređaja. U slučaju potrebe učestvuje u procesu administracije IK sistema i aktivnih direktorijuma, servisa elektronske pošte, konfiguriše mrežne uređaje (switch, router, firewall), proxy servere, pristupne uređaje za radio-relejni telekomunikacioni sistem za prenos podataka, govora i slike i kreira korisničke naloge. Radi na planiranju raspodjele IP adresnog prostora. Predlaže rješenja za smanjenje vremena ispada mreže i povećanje dostupnosti mreže. Stara se da mreže budu fleksibilne i skalabilne. Planira i učestvuje u realizaciji mrežnih servisa, video konferencija, te omogućava uspostavljanje GPRS servisa (mobilni pristup informacionom sistemu Ministarstva), IP/MPLS servisa, GIS sistema (geografski informacioni sistem). Učestvuje u procesu izrade tehničkih specifikacija, nabavke i razvoja sistema. Učestvuje u planiranju i provođenju bezbjednosne politike na nivou IK infrastrukture. Predlaže unapređenje virtuelne serverske infrastrukture. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

 Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.
Odgovara za funkcionisanje IK sistema i infrastrukture na nivou Ministarstva, sprovodi planove i projekte na području svoje odgovornosti, a po potrebi i u drugim PU; upotrebom specijalizovanog softvera prati stanje mreže i mrežnih servisa; prati logove sa mrežnih uređaja i proxy servera; primjenjuje procedure za rješavanje problema u funkcionisanju IK infrastrukture i mrežnih servisa. Učestvuje u implementaciji i administraciji bežičnog pristupa internetu. Kreira izvještaje iz procesa administracije, daje prijedloge za unapređenje i zajedno sa inženjerima za razvoj IK infrastrukture testira nova rješenja. Kreira korisničke naloge (aktivni direktorijum, elektronska pošta, uređaji za skladištenje podataka itd.) i na osnovu odgovarajućih zahtjeva dodjeljuje korisnička prava. Održava mrežnu opremu; zadužen za kreiranje sigurnosnih kopija konfiguracija aktivne mrežne opreme; prati efikasnost rada cjelokupne tehničke osnove i radi na povećanju njene raspoloživosti; učestvuje u projektovanju i razvoju infrastrukture za funkcionisanje IS; Učestvuje u planiranju i provođenju bezbjednosne politike na nivou IK infrastrukture. Otklanja kvarove u saradnji sa spoljnim saradnicima po osnovu ugovora o servisiranju i održavanju opreme; pregleda i analizira izvještaje o radu sistema; vrši preventivno održavanje i testiranje instalirane računarske opreme na nivou Ministarstva u cilju kontrole, otkrivanja eventualnih grešaka, radi na pronalaženju uzroka složenijih kvarova i njihovom otklanjanju. Vodi evidenciju mrežne i računarske opreme. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Učestvuje u procesu izrade tehničkih specifikacija, nabavke i razvoja sistema. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.
U skladu sa planom rada Odjeljenja sprovodi upravni postupak u vezi izdavanja ličnih dokumenata i registracije motornih vozila. U vezi sa putnim ispravama vrši potrebne provjere kroz službene evidencije koje su od značaja za odlučivanje u tim predmetima, zaprima zahtjeve za izdavanje putnih isprava, vrši tehničku obradu zahtjeva, vrši komunikaciju sa institucijama i organima koji mogu potvrditi identitet podnosioca zahtjeva. Sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja. Vrši uzimanje biometrijskih podataka, a putem mobilne stanice kada zbog zdravstvenih razloga ili invalidnosti ne postoji mogućnost izvršiti postupak akvizicije na određenoj lokaciji. Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i drugih propisanih potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica. Daje uputstva strankama u postupku ostvarivanja njihovih prava u oblasti izdavanja ličnih dokumenata i registracije motornih vozila. Vodi propisane evidencije i izdaje potvrde i uvjernja iz ovih evidencija. Obrađuje statističke i druge izvještaje, odgovara za zakonitost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka. Obavlja i druge poslove i zadatke iz nadležnosti Odjeljenja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.
Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU/stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.
Zaprima, uređuje, klasifikuje, skenira i čuva arhivsku građu u skladu sa propisima o arhivskoj graći i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju, izdaje po zahtjevu obraćivača arhivirane predmete i stara se o njihovom blagovremenom vraćanju, vodi arhivsku knjigu, predlaže uništenje arhive i po odobrenju Arhiva RS vrši uništenje iste, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, odgovoran je za blagovremeno, zakonito i stručno obavljanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.
Sprovodi upravni postupak i primjenjuje Zakon o putnim ispravama, zaprima zahtjeve za izdavanje putnih isprava, pruža pravnu pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanjem obaveza iz ove oblasti,  vodi propisane evidencije iz ove oblasti, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni  rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.
Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.
Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.
Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.
Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.
Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.
U upravnom postupku u vezi sa putnim ispravama vrši potrebne provjere kroz službene evidencije koje su od značaja za odlučivanje u tim predmetima, vodi i druge evidencije iz te oblasti, zaprima zahtjeve za izdavanje putnih isprava, vrši tehničku obradu zahtjeva, pruža pravnu pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanjem obaveza iz ove oblasti, vrši komunikaciju sa institucijama i organima koji mogu potvrditi identitet podnosioca zahtjeva, odgovara za zakonitost i blagovremenost u izvršavanju poslova i zadataka, obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni ruovodilac.

 III Opšti  uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;da je stariji od osamnaest (18) godina;da ima opštu zdravstvenu sposobnost;da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave ida nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa. 

IV Posebni uslovi
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.
Visoka stručna sprema društvenog smjera, poznavanje engleskog jezika, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.
Ekonomski fakultet, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.
Za radno mjesto označeno pod brojevima 1.3.
Srednja stručna sprema ekonomskog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.
Visoka stručna sprema, tehnički fakultet – elektrotehnika, elektronika, informacione tehnologije, inženjerski menadžment, mašinstvo,  Elektrotehnički  fakultet, FON, PMF – smjer informatika ili matematika, fakulteti poslovne informatike ili informacionih tehnologija, poznavanje engleskog jezika, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.
Visoka stručna sprema, tehnički fakultet – elektrotehnika, elektronika, informacione tehnologije, inženjerski menadžment, Elektrotehnički fakultet, FON, PMF – smjer informatika, fakulteti poslovne informatike ili informacionih tehnologija, poznavanje engleskog jezika, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.
Visoka stručna sprema, Elektrotehnički  fakultet, tehnički fakultet – elektrotehnika, elektronika, informacione tehnologije, inženjerski menadžment, FON, PMF – smjer informatika, fakulteti poslovne informatike ili informacionih tehnologija, poznavanje engleskog jezika, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.
Srednja stručna sprema – društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.
Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.
Srednja stručna sprema (IV) – društvenog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.
Viša stručna sprema društvenog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.
Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.
Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.
Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.
Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.
Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.
Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.
Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.
VI
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni  navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim  sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata: a)  diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6;
b) diplome /svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi  za radna mjesta označena pod brojem: 1.3., 1.7., 1.8., 1.9.1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15.,1.16.;
v)  diplome o završenoj višoj stručnoj spremi za radno mjesto označeno pod brojem: 1.10.;
g)  uvjerenja o položenom stručnom ispitu ;
d)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
đ) dokaz o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.4.,.1.5.,1.6.; Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs. 

Napomena za kandidate:
Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.
Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda) ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu  putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.
VIIIzabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od  dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:
– diplome o završenoj  visokoj  školskoj  spremi/fakultetu (priznate  diplome  ukoliko  su stečene  van  Republike  Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa   Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.4., 1.5.,   1.6;diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi  za radna mjesta označena pod brojem: 1.3., 1.7., 1.8., 1.9.1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15.,1.16.;diplome o završenoj višoj stručnoj spremi za radno mjesto označeno pod brojem: 1.10.;uvjerenja o položenom stručnom ispitu ;uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;dokaz o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.4.,1.5.,1.6.;uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;uvjerenja  o  opštoj  zdravstvenoj  sposobnosti; Ukoliko  izabrani  kandidat ne dostavi originale ili ovjerene kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza  Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg  kandidata  po  broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata  da  dostavi  navedene  dokumente
VIII
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. MojPosao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija: Trebinje

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 24.05.2022.

Trajanje oglasa: 15 dana (ističe 08.06.2022.)

Povezane vijesti

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Komentar