Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

GRAD TREBINJE Javni konkurs za prijem pripravnika

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.06.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****************

*****************

Republika Srpska

Grad Trebinje

Gradonačelnik

Broj: 11-123-6-2/22

Datum: 27.06.2022. godine

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 97. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), a u vezi sa Programom podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2022. godini broj: 11-123-6/22, gradonačelnik grada Trebinja, raspisuje

JAVNI  KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

  1. Diplomirani pravnik (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova) – 1 izvršilac

     2. Diplomirani ekonomista (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih 240           ECTS bodova) – 1 izvršilac

     3. Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva za energetiku (VSS ili           završen               prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova) – 1 izvršilac

     4. Diplomirani ekolog (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS          bodova) – 1 izvršilac

     5. Diplomirani menadžer turizma (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih          najmanje 180        ECTS bodova) – 1 izvršilac

     6.  Diplomirani ekonomista – menadžer (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih          najmanje 180        ECTS bodova) – 1 izvršilac

Pripravnički status:

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Pripravnički staž traje 12 (dvanaest) mjeseci.

Nakon provedenog pripravničkog staža kandidatu će se omogućiti polaganje stručnog ispita. 

Opis posla:

Kandidat će tokom pripravničkog staža obavljati poslove u skladu sa Programom obuke za osposobljavanje pripravnika sa visokom stručnom spremom.

Opšti uslovi:

  1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa,
  6. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave,
  7. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IDž stav 1. Ustava BiH.

Posebni uslovi:

  1. Diplomirani pravnik (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova) – 1 izvršilac

     2. Diplomirani ekonomista (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih 240           ECTS bodova) – 1 izvršilac

     3. Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva za energetiku (VSS ili           završen     prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova) – 1 izvršilac

     4. Diplomirani ekolog (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS          bodova) – 1 izvršilac

     5. Diplomirani menadžer turizma (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih          najmanje 180        ECTS bodova) – 1 izvršilac

     6.  Diplomirani ekonomista – menadžer (VSS ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih          najmanje 180        ECTS bodova) – 1 izvršilac

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje ukoliko bude izabran, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa , izjavu da se na njega ne odnosi član IDž stav 1 Ustava BiH, izjavu da se ne nalazi u uslovima nespojivosti i sukobu interesa saglasno odredbama članova 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave (Službeni glasnik Republike Srpske broj:97/16), izjavu da nema radnog iskustva u struci, diploma o završenoj školi.

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu prijave na javni konkurs, koja je sastavni dio ovog Javnog konkursa.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa biće pozvani na intervju.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Glas Srpske.

Pravo na prijavu po ovom konkursu imaju samo kandidati koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – Filijala Trebinje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Grad Trebinje, Vuka Karadžića broj 2, sa naznakom Komisija za sprovođenje konkursa za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom radi osposobljavanja za zapošljavanje.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja po Javnom konkursu je Velibor Bodiroga, sekretar Skupštine grada Trebinja, kontakt telefon: 059 260 441 u periodu od 0800 do 1500 časova svakog radnog dana.

Povezane vijesti

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

BOGATA PONUDA POSLOVA Traže se vozači, dostavljači, portiri, pa čak i sushi majstori

admin

Komentar