Grad Trebinje
Trebinje

JAVNI KONKURS za prijem službenika na rukovodeća radna mjesta u Gradskoj upravi Grada Trebinja

GRAD TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem službenika na rukovodeća radna mjesta u Gradskoj upravi Grada Trebinja

I – Radna mjesta za koja se raspisuje javni konkurs:

 1. Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje ………………….1 izvršilac;
 2. Načelnik Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu …….1 izvršilac;

II – Opis poslova
Načelnici odjeljenja rukovode radom odjeljenja, odgovaraju za njegov rad i obavljaju druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Trebinja („Službeni glasnik Grada Trebinja”, broj 8/20).

III – Mandat
Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva Skupštine koja ga je imenovala ili do razrješenja u slučajevima propisanim članom 55. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV – Status
Načelnik odjeljenja ima status službenika prve kategorije.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

V – Opšti uslovi Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi,
 7. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 8. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

VI – Posebni uslovi Posebni uslovi za radna mjesta:

 1. Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje VSS – pravni, arhitektonski, građevinski ili mašinski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 2. Načelnik Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu VSS ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

VII – Sukob interesa Kandidati koji se prijavljuju za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, na način propisan čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VIII – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Grada Trebinja, a može se preuzeti i na info-pultu Centra za usluge građanima Gradske uprave Grada Trebinja.
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran prije stupanja na rad),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, dostavlja kandidat koji bude izabran prije stupanja na rad),
 • ovjerenu kopiju diplome,
 • uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/11, 85/11 i 7/15). Ukoliko lice ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

Izjava da kandidat:

 1. nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
 2. nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
 3. nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i
 4. da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. 43. – 47. Zakona sastavni je dio prijave na javni konkurs.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili foto-kopiji.
Napomena: prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova (t. 3, 4, 5, 6, 7. i 8. Opštih uslova Javnog konkursa).

IX – Postupak izbora
Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija, koju će posebnim rješenjem imenovati Gradonačelnik.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa Komisija će obaviti ulazni intervju, na kom će vršiti ocjenu stručne sposobnosti, znanja i vještina kandidata. Komisija će predložiti rang – listu kandidata, a imenovanje načelnika odjeljenja izvršiće Skupština Grada Trebinja na prijedlog Gradonačelnika.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Imajući u vidu ovlašćenja Ombudsmana koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, a u vezi sa prigovorom na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesene dokumente, te iz tog razloga dokumenta priložena uz prijave na Konkurs neće biti vraćena kandidatima.

X – Podnošenje prijava
Prijave se dostavljaju lično na protokol Centara za usluge građanima ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Trebinje, Vuka Karadžića broj 2, 89 101 Trebinje.
Na koverti naznačiti: “JAVNI KONKURS za prijem službenika na rukovodeća radna mjesta u Gradskoj upravi Grada Trebinja” i radno mjesto ili radna mjesta za koje/a se kandidat prijavljuje.
Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Službenik zadužen za davanje dodatnih obaveštenja o Javnom konkursu je Velibor Bodiroga, sekretar Skupštine grada Trebinja, u vremenu od 08 do 15 časova svakog radnog dana.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin