Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.07.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.07. 2023. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU Osnovna muzička škola Foča

F 0 Č A

K O N K U R S

Za radna mjesta za školsku 2023/24. godinu

1.Nastavnik gitare, na određeno vrijeme, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar- gitarista ………..  1(jedan) izvršilac – 24 časa;

2.Nastavnik gitare, na određeno vrijeme, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar- gitarista ……….   1(jedan) izvršilac – 20 časova;

3.Nastavnik teoretskih predmeta, na određeno vrijeme, profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom,diplomirani muzički pedagog, diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture,diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja , diplomirani teoretičar umjetnosti- smjer muzička teorija i pedagogija ….. 1(jedan) izvršilac -24 časa.

4.Nastavnik harmonike, na određeno vrijeme, diplomirani muzičar-akordeonista, dipl.muzički izvođač ili pedagog, sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil:muzički izvođač –harmonikaš ……… 1(jedan) izvršilac – 20 časova;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

– imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

– imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

– da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

– uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

1.Diplomu o završenom obrazovanju;

2.Rodni list;

3.Uvjerenje o državljanstvu;

4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

5.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14, 45/16 i 26/19 ), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima utvrđenim pomenutim Pravilnikom.

Kandidati, uz potpisanu prijavu i dokumentaciju, treba da dostave i:

– Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

– Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;

– Dokaz o ostvarenom radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno- obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:

1) Vrsta posla,

2) Stepen stručne spreme i

3) Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

– Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

– Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;

– Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;

– Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;

– Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;

– Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije prije zakazanog intrvjua i testiranja;

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje;

– Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

– Testiranje kandidata i intervju, obaviće se 28.07.2023. godine u 10,00 časova u školi.

– Početak rada je 01.09.2023. godine.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola Foča, ul.Nemanjina bb, 73 300 Foča.

***

JU SŠC „PERO SLIJEPČEVIĆ”

G A C K O


  J A V N I    K O N K U R S
        za izbor  direktora
 


Opis poslova


Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru o ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakona o sistemu javnih službi Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

II  Mandat

Direktor škole bira se na period od četiri (4) godine.

Mandat direktora teče od momenta stupanja na dužnost.

III Uslovi za izbor:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/2016, 66/2018, 91/2021 – odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj: U – 66/20 i 119/2021 od 29.09.2021 i 119/21):


1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2. Da je lice starije od 18 godina.
3. Da je zdrastveno sposoban za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu,

4. Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem   
 

Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 129. . Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23):


1. Da  ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
2. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

4. Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole,
5. Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi.

Procedura izbora i imenovanja direktora biće obavljena u skladu sa odredbama člana 128. stav 1. tačke 8. 9. i 10. i člana 130. stav 2. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).
 

U prijavu (sa kratkom biografijom o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u obrazovno-vaspitnom radu, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:


– Za ispunjenost opštih uslova:


1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti;

  • Ljekarsko uvjerenje kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije preuzimanja dužnosti direktora. Ljekarsko uvjerenje, ne može biti  starije od 6 mjeseci),
  1. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
  •  Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu, a prije preuzimanja dužnosti direktora. Uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

– Za ispunjenost posebnih uslova:


1.   Diplomu o završenom visokom obrazovanju

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad vaspitno-obrazovnom radu
3. Uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje pet (5) u vaspitno-obrazovnom radu u školi koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla na kojim je radnik radio, stepen stručne spreme sa kojom je radio, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla i nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme,
4. Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada,
5.Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period,
6.Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:


1. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i kontakt telefon dostaviti u seketarijat škole ili poštom na adresu škole: Srednjoškolski „Pero Slijepčević” Gacko , Solunskih dobrovoljaca 24, sa naznakom za „Javni konkurs za izbor direktora škole”.

3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
4. Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima, te je potrebno dostaviti ovjerene kopije istih.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora u roku od osam (8)  dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Povezane vijesti

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Komentar