Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

************************

OKRUŽNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

za prijem na praksu sudijskog pripravnika-volontera

1) Sudijski pripravnik-volonter .…………….… 1 (jedan) izvršilac

          Opis poslova:

          Sudijski pripravnik-volonter obavlja pripravničku praksu u sudu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda, vodi  dnevnik rada u koji svakodnevno unosi podatke o poslovima na kojima je radio,  i obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda.

Opšti uslovi:

– da je državljanin BiH – RS,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

  Posebni uslovi:

– završen pravni fakultet

  Potrebni dokumenti: (Original ili ovjerene kopije)

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih i

– diploma o završenom pravnom fakultetu.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

          Rok i adresa dostave:

          Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Vojvode Stepe Stepanovića br.18, 89101 Trebinje, sa naznakom “Javni konkurs”.

          Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

          Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.

***

OPŠTINA

BERKOVIĆI

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Berkovići

I Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

Sekretar Skupštine opštine Berkovići – 1 izvršilac.

II Opis poslova

Djelokrug poslova sekretara Skupštine opštine propisan je Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave Statutom opštine Berkovići, Poslovnikom o radu Skupštine opštine Berkovići i Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Berkovići.

III Mandat

Mandat sekretara Skupštine opštine Berkovići traje do kraja mandata saziva Skupštine koja ga je izabrala.

IV Status

Sekretar Skupštine opštine ima status opštinskog službenika na rukovodećem radnom mjestu.

V Opšti uslovi za kandidate

   –  da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine

   – da je stariji od 18 godina

   – da nije osuđivan za krivično djelo ili bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje   šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi

   – da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

  – da se na njega ne odnose odredbe član 9. stav 1 Ustava BiH

  – da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi

  – da ima opštu zdravstvenu sposobnost

VI  Posebni uslovi kandidata

– da ima  završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

– da ima položen stručni ispit za rad u Opštinskoj upravi

VII Potrebna dokumenta

Prijave na javni konkurs dostavljaju se na propisanom obrascu koji je dostupan na sajtu MULS RS, a može se preuzeti u kancelariji broj 11 opštine Berkovići.

Uz prijavu za učešće na javnom konkursu kandidati su dužni dostaviti podatke o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

– Uvjerenje o državljanstvu

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Diplomu o stručnoj spremi

– Uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije (uvjerenje o nekažnjavanju)

– Ovjerena izjava da nije u sukobu interesa, odnosno ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi člana 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

– Ovjerenu izjavu da kandidat da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa

– Ovjerenu kopiju da se na kandidate ne odnose odredbe člana 9 tačka 1. Ustav BiH , odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom tog suda

– Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave

– Dokaz o radnom iskustvu

– Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidati će dostaviti nakon konačnog imenovanja 

VIII Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i “Službenom glasniku Republike Srpske”, ako konkurs ne bude istovremeno objavljen rok se računa od dana posljednjeg objavljivanja.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja u javnom konkursu je Svjetlana Marković. Kontakt telefon 059/860-111.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor sekretara Skupštine opštine će izvršiti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni i sačiniće rang-listu, prema uspjehu postignutom prilikom intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Opština Berkovići, “Komisija za izbor sekretara skupštine opštine”

Viduša b.b 88 363  Berkovići.

***

JU OŠ “SVETI SAVA”

GACKO

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava – 4 časa redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2021. god ………………………………………………………… 1 izvršilac 

Napomena: Ukoliko za  radno mjesto  ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvo i položenim stručnim  ispitom, bodova će se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20  i 63/ 20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                             

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebljavanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem,

7. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

8. Dodatak diplomi koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu  provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

11. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

12. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 – kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa testiranje će se obaviti 4.2.2021. god u 10 sati, a intervju u 11 sati istog dana u prostorijama JU OŠ “Sveti Sava” Gacko

– kandidati koji učestvuju na konkursu neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju,

– ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu smatraće se da  je odustao od prijave na konkurs,

– spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Sveti Sava” Gacko, Vidovdanska 29. sa naznakom “ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

OPŠTINA

BERKOVIĆI

JAVNI KONKURS

I – Načelnik opštine Berkovići raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta, prijem službenika u  radni odnos u Opštinsku upravu opštine Berkovići:

    1. načelnik Odjeljenja za opštu upravu – 1 izvršilac,

    2. načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i javne djelatnosti – 1 izvršilac,

II – Opis poslova pod rednim br. 1 i 2.

Načelnici odjeljenja su rukovodioci odjeljenjem, odgovaraju za rad odjeljenja i obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Berkovići.

III – Mandat

Načelnike odjeljenja imenuje Skupština opštine nakon sprovedenog javnog konkursa za vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

Načelnici odjeljenja imaju radnopravni status  službenika na rukovodećim radnim mjestima.

IV – Opšti uslovi za kandidate pod rednim br.1 i 2.

– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

– da nije otpuštan iz službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

– da se na njega ne odnose odredbe člana 9. Stav 1. Ustava BiH,

– da nije u sukobu interesa , odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

V – Posebni uslovi za kandidate

1. Načelnik Odjeljenja za opštu upravu:

– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent,

– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

– da ima položen stručni ispit za rada u opštinskoj upravi.

2. Načelnik Odjeljenja za finansije, privredu i javne djelatnosti:

– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista ili prvi ciklus sa zvanjem diplomirani ekonomista i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent,

– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

– da ima položen stručni ispit za rada u opštinskoj upravi

    VI – Potrebna dokumenta

 Prijave na javni konkurs dostavljaju se na propisanom obrascu koji je dostupan na sajtu  MULSRS, a može se preuzeti u kancelariji broj 11 opštine Berkovići.

Uz prijavu za učešće na javnom konkursu, kandidati su dužni dostaviti podatke o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji:

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– diplomu o stručnoj spremi,

– ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi – čl.44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave,

– ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

– ovjerenu izjavu da se na  kandidata ne odnose odredbe člana 9. Tačka 1. Ustava BiH, odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju  i da nije pod optužbom tog suda,

– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu u organima uprave,

– dokaz o radnom iskustvu,

– uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije (uvjerenje o nekažnjavanju)

– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti kandidat će dostaviti nakon konačnog imenovanja.

VII – Rok za podnošenje prijave

 Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok se računa od dana posljednjeg objavljivanja.

          Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Svjetlana Marković. Kontakt telefon: 059/860-111.

          Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati blagovremeno biti obaviješteni i sačiniće rang-listu prema uspjehu postignutom prilikom intervjua.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Berkovići, Konkursna komisija za izbor, Viduša bb, 88 363 Berkovići.

***

JU OŠ “SVETI VASILIJE OSTROŠKI”

TREBINjE

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola “Sveti Vasilije Ostroški” Trebinje

I  Predmet

 Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Vasilije Ostroški” Trebinje raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Sveti Vasilije Ostroški” Trebinje.

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor  za svoj rad odgovara  Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III  Mandat

Direktor JU Osnovna škola “Sveti Vasilije Ostroški” Trebinje se bira na period od  4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada za direktora imenuje jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora  osnovne škole i Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi:

    1)  da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,

    2)  da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine,

    3)  da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

1. ima  završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),

2. ima  najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava i

3. nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V   Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

6. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

7. uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

8. uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

9.  prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

11. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Na  mjesto direktora škole mogu konkurisati  i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI  Rok za  učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno  na sljedeću adresu:

 JU Osnovna škola “Sveti Vasilije Ostroški” Trebinje, Gorička br. 19,  89101 Trebinje sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Sveti Vasilije Ostroški” Trebinje (NE OTVARATI).

Rok  za podnošenje prijave je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  uzimati u razmatranje.

VII  Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade  o  imenovanju direktora u roku od osam  dana od  dana prijema odluke.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin