Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.12.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 23.12.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

**********

***************

 OPŠTINA KALINOVIK

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kalinovik

I – U Opštinskoj upravi opštine Kalinovik, u okviru realizacije “Programa podrške zapošljavanju mladih sa VSS i SSS u statusu pripravnika u 2020. godini” Zavoda za zapošljavanje RS, izvršiće se prijem pripravnika, lica sa statusom djece poginulih boraca VRS i završenom visokom stručnom spremom – prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, i to:

            ● Diplomirani psiholog ……………………………………………………….. jedan (1)  izvršilac.

II – Opis poslova   

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i stručnog osposobljavanja.

III – Opšti uslovi za prijem pripravnika u radni odnos

Pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove.

• da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

• da je stariji od 18 godina,

• da ima opštu zdravstvenu sposobnost (dostavljaju izabrani kandidati po okončanju konkursne procedure),

• da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

• da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere  na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

• da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV –  Potrebni dokumenti

Uz prijavu, koja se podnosi na posebnom obrascu koji se nalazi u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave opštine Kalinovik i na zvaničnoj internet stranici opštine Kalinovik kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.

1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH (ovjerenu od strane nadležnog organa) i izjave u pisanoj formi da kandidat:

• nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

• nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

• nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti fotokopiju:

• diplome o završenom fakultetu,

• uvjerenja o prosjeku ocjena u toku studiranja ili dodatka diplomi iz koga se može vidjeti prosjek ocjena u toku studiranja,

• odgovarajućeg dokaza o statusu djeteta poginulog borca VRS, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS,

• uvjerenja da se nalazi u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.

V – Postupak prijema

Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Komisija, koju imenuje načelnik opštine iz reda zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Kalinovik.

Komisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, je dužan da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenu fotokopiju, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze.

Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VI – Rok i način podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj njeb-stranici opštine Kalinovik.

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično na pisarnicu opštine ili putem pošte, na adresu: Opština Kalinovik, Načelnik opštine, sa naznakom “Prijava na konkurs – Komisiji za sprovođenje postupka prijema”, Karađorđeva, br. 37, 71230 Kalinovik.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Milinko Lalović, kontakt telefon: 057/623-131.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “SVETI ROMAN MELOD”

NEVESINjE

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik klavira i korepeticije ……………………………….. 1 izvršilac,  24  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2020/2021 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

2. Nastavnik klavira i korepeticije……………………………….. 1 izvršilac,  2  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2020/2021 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

3. Nastavnik flaute ………………….. 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2020/2021 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

4. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 13 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2020/2021 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

5. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2020/2021 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

6. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 6 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2020/2021 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

7. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac, 13 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2020/2021 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  Područnom odjeljenju Gacko.

8. Nastavnik klarineta ……………………………….. 1 izvršilac, 5 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2020/2021 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  centralnoj školi Nevesinje.

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS i BiH

– da je stariji od 18 godina;

– da je radno sposoban,

– da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

1. i 2.  diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

3. diplomirani muzičar – flautista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – flautista,

4, 5. i 6.  diplomirani muzičar – gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – gitarista,

7.  diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonikaš.

8. diplomirani muzičar – klarinetista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – klarinetista.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu BiH, RS

– ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

– uvjerenje od suda da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem,

– ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i dadaktičko-metodičku grupu predmeta;

– uvjerenje o ostvarenom radnom stažu,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  ukoliko je kandidat nezaposlen,

– uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica, ukoliko kandidat ima taj status (vidi član 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem 

u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi – “Sl. glasnik RS” broj 74/18).

Ukoliko je kandidat zaposlen dužan dostaviti uvjerenje o zaposlenosti izdato od poslodavca sa fondom i sedmičnim rasporedom časova. Ukoliko kandidat ima 2 državljanstva i zaposlen je u drugoj državi dužan je dostaviti uvjerenje o zaposlenju u drugoj državi ili potvrdu sa evidencije nezaposlenih lica.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” broj 44/17, 31/18, 84/19 i 35/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad sa učenicima dostavlja se nakon izbora kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana 12.1.2021. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama škole na adresi Trg slobode bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC “PERO SLIJEPČEVIĆ”

 GACKO

KONKURS

za prijem radnika

1.  Profesor hemije …… 1 izvršilac (16 časova sedmično), na određeno vrijeme do

     31.8.2021. godine,

2.  Sekretar škole ……… 1 izvršilac sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 1/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/2018) ; Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 29/12; 80/14 i 83/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 34/15 i 83/15).

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa odredbama Pravilnika o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.                      (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 24/19) .

Uz prijavu  (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana)  na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata po konkursu škola će pribaviti od nadležnog organa  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv kandidata – učesnika konkursa nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

–  Za ispunjenost posebnih uslova:

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije trebaju biti nostrifikovane;

2. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova (ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu ;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina  radnog staža po vrstama posla, Ukoliko je kandidat  radio sa nepunim  radnim vremenom to radno vrijeme   preračunati u puno .

7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli

škole tri dana prije zakazanog termina za testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili potpune i

blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje. Intervju i testiranje

obaviće se u prostorijama škole dana 8.1.2021. god. sa početkom u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati

nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU  Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24.  Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU SŠC “GOLUB KUREŠ”

BILEĆA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

– Sekretar škole – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom za rad sekretara u vaspitno-obrazovnom procesu škole – puna norma rada – na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika, a najduže do 31.8.2021. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/16, 66/18), treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 124. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) i uslove Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS” br 24/19).

Uz potpisanu prijavdž kandidata, na kojoj će biti naznačena adresa i broj telefona kandidati su dužni dostaviti dokumenta kojim dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične  knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti  za  rad , koje ne može biti starije od 6 mjeseci prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom  presudom za  krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent – pravni fakultet,

7. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko na diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

9. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom ili lično na adresu JU Srednjoškolski centar “Golub Kureš” Bileća Vladimira Gaćinovića br.1, 89230 Bileća, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u JU SŠC “Golub Kureš”  dana 8.1.2021. godine u 10 časova.

Škola će istaknuti na oglasnoj tabli spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

***

JU OŠ “PETAR II  PETROVIĆ NjEGOŠ”

BILEĆA

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Nastavnik  matematike – 20 časova – 1 izvršilac – sa položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme  do 31.8.2021. godine (sa početkom rada u drugom polugodištu 21.1.2021. godine)

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 1/16, 31/18) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike srpske”, br: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”,br. 74/2018 i 26/2019).

(I) Opšti uslovi koje kandidati  treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs :

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koji ne može biti stariji od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog   izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. Uvjerenje iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

(II) Uz potpisanu prijavu (sa naznačenom adresom i brojem telefona) i navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena  nakon završenih  integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti (diplome  odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srpskoj ili na teritoriji bivše SFRJ do 6.4.1992. godine moraju biti nostrifikovane.

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela  ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog  za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana  porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu  iz kategorije poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog  vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(III) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

(IV) Prijem kandidata u radni odnos  izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, broj:  44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS”,broj: 74/2018 i 26/2019).

(V) Neblagovremene i nepotpune prijave  kandidata komisija ne razmatra, prijave se odbacuju.

(VI) Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 11.1.2021. godine (ponedjeljak):  testiranje u 9 časova, intervju u 10 časova  u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti  na oglasnoj tabli škole  najkasnije tri dana prije zakazanog  testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se  posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijava slati na adresu:

JU Osnovna škola “Petar II Petrović Njegoš” Bileća, Kralja Aleksandra, br.32. Bileća.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam)dana od dana objavljivanja.

***

JU  ZA  PREDŠKOLSKO  VASPITANjE

I  OBRAZOVANjE “BUDUĆNOST” BILEĆA

PONOVNI KONKURS

za  prijem  radnika – diplomirani vaspitač za predškolsko vaspitanje

u  JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Budućnost” Bileća

                                                            I

1. Vaspitač za predškolsko  vaspitanje   na  neodređeno  vrijeme                      –  1  izvršilac

                                                            II –  Opis poslova

            Opis  poslova  je regulisan  Pravilnikom  o  sistematizaciji  poslova  i  radnih  zadataka  u Javnoj ustanovi za predškolsko  vaspitanje  i  obrazovanje  “Budućnost” Bileća (“Službeni  glasnik opštine Bileća”, broj 8/15).

                                                            III – Opšti uslovi za kandidata

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima  opštu  zdravstvenu, kao i psihičku i fizičku  sposobnost  za  rad  sa  djecom,

4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga  čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

5. Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

IV – Posebni  uslovi

1. VSS – diplomirani vaspitač predškolskog vaspitanja – najmanje   prvi  ciklus  studijskog  programa   ili  ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača, 

2. Položen  stručni  ispit  za  vaspitno-obrazovni  rad   u  predškolskoj  ustanovi.

V – Potrebna  dokumentacija

Uz  prijavu  na  konkurs  kandidati  su  dužni  dostaviti  dokaze  o  ispunjenosti  opštih  i  posebnih  uslova, i to ovjerene fotokopije  sljedećih  dokumenata:

– Ličnu kartu ili pasoš,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Diplomu

– Uvjerenje o položenom  stručnom  ispitu  za  vaspitno-obrazovni rad

– Uvjerenje o vremenu  provedenom  na  evidenciji  nezaposlenih lica koju vodi Zavod  za zapošljavanje RS, nakon sticanja  odgovarajuće  stručne  spreme,

– Uvjerenje  izdato od  visokoškolske  ustanove  ili  dodatak diplomi  o  prosječnoj  ocjeni  tokom  studiranja (zaokružena na dvije decimale) u koliko u diplomi ne postoje  podaci  o prosjeku ocjena,

– Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prijavljuje,  a odabrani kandidat , prije zasnivanja radnog odnosa treba dostaviti Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,

– Izjavu da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

– Izjavu da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđivanih za krivično djelo seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece

– Biografiju.

                                                                        VI

            Kandidati  koji  ispunjavaju uslove  konkursa  biće  pozvani  na  intervju.

            O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua  kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

                                                                        VII

            Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

            Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta  priložena uz konkurs neće se vraćati kandidatima.

                                                                        VIII

            Izabrani  kandidat  je dužan da u roku  od  osam  dana  od  dana  objavljivanja  rezultata  konkursa  na oglasnoj  tabli  dostavi  originale  ili  ovjerene  fotokopije  dokumenata.

                                                                        IX

            Prijave  se  mogu  dostaviti  lično  ili  putem  pošte  na  adresu: Javna  ustanova  za  predškolsko  vaspitanje  i  obrazovanje “Budućnost” Bileća, ulica Nikole Pašića b.b. Bileća: Komisija za sprovođenje  postupka  za  prijem  radnika.

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin