Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6.3.2024. godine.

JU Dom penzionera u Trebinju

JAVNI KONKURS

Za prijem  radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I Naziv radnog mjesta

 1. Med. tehničar/sestra-njega, 2 izvršioca

II Opšti uslovi:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj ustanovi
 5. da se protiv lica ne vodi krivični postupak
 6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti, tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 7. da se na njega ne odnosi član IX.  stav 1. Ustava BiH

III Posebni uslovi:

 1. SSS-IV stepen obrazovanja,  završena medicinska škola, zanimanje med.tehničar/sestra

IV Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 4. Ovjerenu izjavu da lice nije otpuštano iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
 5. Ovjerenu izjavu da se na lice ne odnosi član  IX. stav 1. Ustava BiH
 6. Dokaz da lice nije osuđivano za krivično djelo od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi
 7. Dokaz da se protiv lica ne vodi krivični postupak

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti do okončanja procedure izbora.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na Javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u novinama Glasu Srpske i novinama Glas Trebinja.  Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao opšte i posebne uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni. Smještaj je obezbijeđen u okviru objekta JU Dom penzionera u Trebinju.

Prijave na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu,

 JU Dom penzionera u Trebinju, Gradina b.b., Trebinje, sa naznakom prijava za konkurs.

***

Grad Trebinje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u

Gradskoj upravi Grada Trebinja

U Gradsku upravu Grada Trebinja prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika,:

U Stručnoj službi gradonačelnika (Služba za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost):

1) Samostalni stručni saradnik za ekonomski razvoj i investicije  ……………………………………………….. 1 izvršilac;

2) Samostalni stručni saradnik za dijasporu  ………………………………..  1 izvršilac;

U Odjeljenju za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo:

3) Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove  …………………. 1 izvršilac;

U Odjeljenju za komunalno-inspekcijske poslove:

4) Samostalni stručni saradnik za stambenu oblast  ………………………….. 1 izvršilac.

U Odjeljenju za opštu upravu:

5) Samostalni stručni saradnik za građanska stanja  ……………………………. 1 izvršilac;

6) Stručni saradnik za poslove ovjere  ……………………………………………….. 1 izvršilac;

U Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici:

7) Stručni saradnik za pravno-ekonomske i finansijske poslove ……………….. 1 izvršilac.

Opis poslova, opšti i posebni uslovi Javnog konkursa, kao i više informacija o istom detaljnije na službenoj stranici Grada Trebinja http://www.trebinje.rs.ba/.

***

 Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos  na  neodređeno vrijeme

RADNO MJESTO

 1. Stručni saradnik za kadrovske i pravne poslove – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,  najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom;
 2. Stručni saradnik za kontrolu ishrane – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, najmanje godina dana radnog iskustva sa položenim stručnim ispitom.

OPŠTI  I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II OPŠTI USLOVI POD  1. I  2.

Kandidat za radno mjesto stručnog saradnika za kadrovske i pravne poslove i  stručnog saradnika za kontrolu ishrane treba da ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. da je punoljetan,
 3. da je radno sposoban,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih  lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici  ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,
 5. da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece,
 6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj  zajednici  i druga krivična djela.

III POSEBNI USLOVI POD 1.

 1. VSS – Prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i steklo akademsku titulu i stručno zvanje diplomirani pravnik,
 2. da ima  najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,
 3. položen stručni ispit.

       POSEBNI USLOVI POD 2.

 1. VSS- Prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i steklo akademsku titulu i stručno zvanje diplomirani inženjer prehrambene tehnologije,
 2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,
 3. položen stručni ispit.

 IV  POTREBNA DOLUMENTACIJA POD 1. I 2.

Kandidati uz prijavu su dužni  priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 1. Diplomu –  ovjerena foto-kopija,
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija  indeksa,
 5. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,
 6. Ovjerena foto-kopija  radne  knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 7. Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od šest mjeseci),
 8. Izvod iz matične knjige rođenih,
 9. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga  samo izabrani kandidat  nakon izvršenog  izbora  po konkursu, a prije  zasnivanja  radnog odnosa),
 10. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije  porodice poginulog borca,
 12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.  

Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece za izabranog kandidata Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana  20.3.2024. godine u 09.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br. 5 obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto stručni saradnik za kadrovske i pravne poslove   i  stručni saradnik za kontrolu ishrane.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje  će spisak  kandidata  koji ispunjavaju uslove postaviti  na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br.5.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „SVETI ROMAN MELOD”

NEVESINjE

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1 .Nastavnik klavira i korepeticije ……………………………….. 1 izvršilac,  24 časa sedmično, na neodređeno vrijeme), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad Područnom odjeljenju Gacko.

2.  Nastavnik flaute ………………….. 1 izvršilac, 7 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

3.  Nastavnik solfeđa ………………….. 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa javne funkcije),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

4. Nastavnik solfeđa ………………….. 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

5. Nastavnik solfeđa ………………….. 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa javne funkcije),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u PO Gacko.

6. Nastavnik teorije muzike ………………….. 1 izvršilac, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje i PO Gacko.

7. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac,  9 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  centralnoj školi Nevesinje

8. Nastavnik hora ……………………………….. 1 izvršilac,  2 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u PO Gacko.

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

OPŠTI USLOVI:

–  da je državljanin RS ili BiH

–  da je stariji od 18 godina;

–  da je radno sposoban,

–  uvjerenje da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

–  da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem

–  da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

POSEBNI USLOVI:

1. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

2.diplomirani muzičar – flautista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – flautista,

3,4.i 5.  profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog, diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture, diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani teoretičar umjetnosti – smjer muzička teorija i pedagogija.

6. profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog, diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture, diplomirani kompozitor, diplomirani muzikolog, diplomirani etnomuzikolog, diplomirani dirigent, diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani teoretičar umjetnosti, diplomirani muzički umjetnik.

7.  diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonikaš.

8. diplomirani dirigent, diplomirani muzički pedagog, profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog solfeđa i muzičke kulture, diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani muzički umjetnik – smjer dirigovanje, diplomirani teoretičar umjetnosti – smjer muzička teorija i pedagogija.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

–   izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte,

–    uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS

–  ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

–  uvjerenje od suda da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

–   uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)

–   uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

–   diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

–  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visikoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

–  uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i dadaktičko – metodičku grupu predmeta;

–   uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

–   uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

–   uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

–   uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ukoliko je kandidat nezaposlen,

–   uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

–   uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

–  uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi sa prosjekom ocjena, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Sl. glasnik RS” broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana 19.03.2024. godine sa početkom u 1100 časova u prostorijama škole na adresi Trg Slobode  bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju te ukoliko se ne pojave na testiranji u intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC  „ Svetozar Ćorović” 

 Ljubinje

K O N K U R S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine

1.profesor ekonomske grupe predmeta  6 časova sedmično ( mjesto rada  Ljubinje i Berkovići) …. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom i

2. profesor filozofije 5 časova sedmično u Ljubinju  …. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ;

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/16, 66/18, 91/21-Odluka ustavnog suda Republike Srpske , 119/21 i 112/23 ), kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  član 104.  («Službeni  glasnik Republike Srpske», br.41/18, 35/20, 92/35 i 55/23) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim  školama  („ Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15 ) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ( „ Službeni glasnik Republike Srpske “, br.120/20).

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:                                                 

 • prijavu  (potpisanu od strane kandidata )   sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ,
 • uvjerenje suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,
 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (  diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije   pslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),
 • uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u nastavi,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

Pravo učešća na konkursu imaju  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske “, br.41/18, 35/20 , 92/20 i 55/23), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.   

Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove ,o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Podatke iz evidencije  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, i podatke  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 24/19 ) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

-Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja ,prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa,

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadž binskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti tri dana prije testiranja  na oglasnoj tabli škole i  do tada prijave trebaju biti u školi.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 21.3.2024. godine  u  prostorijama škole u   14  ,00 časova .

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Ukoliko se na konkurs ne  prijave kandidati  sa položenim stručnim ispitom razmatraće se i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar  „Svetozar Ćorović”,   Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „ Prijava na konkurs za

  ( navesti poziciju/e)”.

Povezane vijesti

Nude smještaj, obroke, napredovanje, stimulacije… Poslodavci su široke ruke, pred sezonu svi su u potrazi za radnicima

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

admin

TAKSISTI, PRODAVAČI, SNIMATELJI… Pogledajte ponudu poslova u Dubrovniku i okolini

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

admin

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 2.4.2024. godine

admin

Traže se snimatelji, montažeri, prodavači,vozači… Izdvojili smo poslovne prilike u Dubrovniku i okolini

admin

Komentar