Grad Trebinje
Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 04.10.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 04.10. 2023. godine. Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici avoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU SŠC  „PERO SLIJEPČEVIĆ”

 GACKO

K O N K U R S

 1. Profesor hemije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim

stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, nepuna norma (10 časova), na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – najkasnije do 31.08.2024.godine

 1. Profesor fizike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim

stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, nepuna norma (6 časova), na određeno vrijeme do 30.06.2024.godine i

 1. Profesor mašinske grupe predmeta, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u

nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, nepuna norma (6 časova), na određeno vrijeme do 30.06.2024.godine

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske” br: 1/16, 66/18, 91/21-odluka US i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/2018, 35/2020, 92/2020 i 55/23); Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”                           br: 29/12; 80/14 i 83/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ( „Službeni glasnik Republike Srpske „ br: 34/15, 83/15 i 120/20).

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa odredbama Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi                         („Službeni glasnik Republike Srpske” br: 24/19 ).

Uz prijavu  (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana)  na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Za ispunjenost opštih uslova:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

 1. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 2. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata po konkursu škola će pribaviti od nadležnog organa  službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

 1. Uvjerenje da protiv kandidata –učesnika konkursa nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

  –  Za ispunjenost posebnih uslova:

 1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 06. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije trebaju biti nostrifikovane;
 2. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova ( ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu ;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 5. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina  radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat  radio sa nepunim  radnim vremenom to radno vrijeme   preračunati u puno.
 7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Otadžbinsko-odbrambenog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 8. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 9. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/18, 35/2020, 92/2020 i 55/2023) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli

škole tri dana prije zakazanog termina za testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili potpune i

blagovremene prijave, obavit će se intervju i testiranje. Intervju i testiranje

obavit će se u prostorijama škole dana 17.10.2023. god. sa početkom u 10,45 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU Srednjoškolski centar „Pero Slijepčević„ Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24.  Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

OSNOVNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 

I Naziv i opis radnog mjesta:

 • Daktilograf, 1 (jedan) izvršilac   na neodređeno vrijeme u Odjeljenju suda u Nevesinju, uz probni rad do tri mjeseca

Opis poslova: vrši daktilografske poslove po diktatu na kompjuteru i kroz CMS, učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima, preuzima predmete za naredni dan od referenta za upravljanje predmetima i vraća ih  u pisarnicu nakon postupanja po istim, postupa po naredbama u spisima, sređuje spise, ulaže registrovane podneske ukoliko je predmet kod sudije , vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava suda i ažurira spise koji su mu dodijeljeni u rad, vrši sravnavanje izvršenog prepisa i otklanja eventualno uočene greške u kucanju, popunjava obrasce o naknadama, svjedocima, vještacima i sudijama porotnicima, blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od zaduženog radnika,

 • Spremačica za održavanje čistoće u Odjeljenju suda u Nevesinju, arhivar, kurir …….. 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad do tri mjeseca

II OPŠTI USLOVI:

         – da je državljanin BiH

         – da je stariji  od 18.godina

          – da ima opštu zdravstvenu sposobnost

      – da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje  šest  mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.                         

III  POSEBNI USLOVI:

              Za daktilografa:

        – završena srednja škola, IV stepen stručne spreme,

        – završen najmanje I stepen kursa za kompjutere

Za spremačicu za održavanje čistoće, arhivar, kurir:

       – završena srednja škola, IV stepen stručne spreme

IV Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 2. rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),
 3. uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),
 4. dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi
 5. ličnu kartu ili pasoš

Izabrani kandidati, u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javnog konkursa na oglasnoj tabli suda, dostavljaju originale ili ovjerene foto-kopije      dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova konkursa i  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dok će se uvjerenje o neosuđivanosti pribaviti službenim putem.

Izbor između prijavljenih kandidata za radno mjesto daktilograf, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršiće se nakon obavljenog testiranja (provjere radnih sposobnosti u kucanju) i intervjua, a izbor između prijavljenih kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za radno mjesto spremačica za održavanje čistoće, arhivar, kurir, izvršiće se nakon intervjua sa kandidatima.

Rok i adresa dostave:

Rok za podnošenje prijava je  15  dana od  dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, njnj.adu.vladars.net. kao i na njeb stranici ovog suda.

Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Stepe Stepanovića 18. 89101 Trebinje, sa naznakom „Javni konkurs”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

 JU OŠ „Veselin Masleša”

Foča                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

K  O  N  K  U  R  S

 1. NASTAVNIK SRPSKOG  JEZIKA  – 1 izvršilac,  na  12 časova  neposrednog rada sa učenicima , na određeno vrijeme od dana prijema  do 31.08.2024.godine, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 2. NASTAVNIK HEMIJE    – 1 izvršilac, na 4 časa neposrednog rada sa učenicima , na određeno vrijeme od dana prijema  do 31.08.2024.godine, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 3.  NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE  – 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema   do povratka radnika sa porodiljskog odsustva,  puna norma,  sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 4. NASTAVNIK FIZIKE  – 1   izvršilac,  na 2 časa  neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2024.godine, pripravnik,                                                                                               
 5. NASTAVNIK MATEMATIKE  – 1   izvršilac, na 4 časa  neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2024. godine, pripravnik,                                                                                             
 6.  VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA  –  1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024. godini, a najduže do 30.06.2024. godine, puna norma, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 
 7. VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA  –  1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024. godini, a najduže do 30.06.2024. godine, 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 
 8. ŠKOLSKI BIBLIOTEKAR –1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema  do 31.08.2024. godine, puna norma, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj 74/23),  kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 114. i članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22),  članom  2, 3. i 5.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19, 13/20  i 72/21).

 Pravo učešća na konkursu  imaju i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22 ) ispunjavali uslove koji se odnose na  stepen i vrstu stručne spreme.   

Izuzetno, pravo učešća na konkursu za radna mjesta nastavnika i školskog bibliotekara  imaju  i lica koja su  stekla  radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa,  ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22 ).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su :

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj  sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, 
 5. da se ne vodi u  Registru lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, 
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak zakrivična  djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Diplomu o završenom  prvom  ciklusu  studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad, osim za kandidate koji konkurišu za radna mjesta pod rednim brojem 4 i 5 (pripravnik),
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast   polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi, osim za kandidate koji konkurišu za radna mjesta pod rednim brojem 4 i 5 (pripravnik),
 5. Dodatak  diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 7. Uvjerenje  o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ,  sa podacima o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta , stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, osim za kandidate koji konkurišu za radna mjesta pod rednim brojem 4 i 5 (pripravnik),
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz

tačke 5.(dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

 Neblagovremene  i nepotpune  prijave kandidata na konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje  kandidata   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 19.10.2023. godine u 09.00 časova u prostorijama Škole.

Intervju  sa kandidatima   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak19.10.2023. godine u 11.00 časova u prostorijama Škole.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će  postaviti na oglasnu tablu  Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa

neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

          Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom  „Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola „Veselin Masleša” Foča , Karađorđeva 68a, 73300 Foča.

Povezane vijesti

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Komentar