Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 05.10.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.10.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

GRAD TREBINjE

JAVNI KONKURS

I

U Gradsku upravu Grada Trebinja prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

u Odjeljenju za opštu upravu:

 1. Stručni saradnik za poslove arhiva ………………………………………. 1 izvršilac;

u Odjeljenju za turizam privredu i preduzetništvo:

 1. Stručni saradnik za administrativno – tehničke poslove ………………… 1 izvršilac;

U Gradsku upravu Grada Trebinja prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

u Odjeljenju za opštu upravu:

 1. Kafe-kuvar-konobar ……………………………………………. 1 izvršilac;

II – Opis poslova

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za poslove arhiva

Obavlja sljedeće poslove:

 • Obavlja sve arhivske poslove na osnovu Zakona o arhivskoj djelatnosti, Uputstva o načinu, vođenja i korišćenju arhivske građe organa državne uprave i Uputstva o načinu primopredaje arhivske građe.
 • Vodi arhivsku knjigu.
 • Odlaže i čuva arhivski materijal.
 • U sistemu „Dokunova” zaprima, obrađuje i arhivira dokumenta u skladu sa predviđenim rokovima.
 • Vrši kompletiranje elektronski formiranih predmeta i drugih dokumenata koji se zavode na protokolu Gradske uprave Grada Trebinja.
 • Elektronskim putem vrši razduživanje obrađenih predmeta vraćenih pisarnici.
 • Vrši elektronsku obradu zapisa u vezi arhivske građe Gradske uprave.
 • Preko kartoteke i internih dostavnih knjiga vrši razduženje, sređivanje, slaganje, odlaganje i čuvanje arhivskog materijala.
 • Preko reversa izdaje arhivski materijal nadležnim službama.
 • Po zahtjevu stranaka izdaje fotokopije određenog arhivskog materijala.
 • Izrađuje izvješaje o radu. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlaštenju načelnika Odjeljenja i šefa Odsjeka.
 • Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Status radnog mjesta: službenik sedme kategorije, trećeg zvanja.

Opis poslova koje obavlja Stručni saradnik za administrativno – tehničke poslove

Obavlja sljedeće poslove:

 • Radi na štampanju svih vrsta normativnih akata i drugih pisanih dokumenata, informacija, izvještaja, planova, programa i sl.
 • Radi na unošenju podataka koji se pripremaju u Odjeljenju.
 • Vrši poslove umnožavanja i povezivanja materijala potrebnih za rad načelnika Odjeljenja.
 • Obavlja tehničke poslove potrebne za funkcionisanje Odjeljenja.
 • Vodi evidenciju prisutnosti na poslu i evidenciju izdatih putnih naloga za radnike Odjeljenja.
 • Stara se o otpremi pošte i vodi evidenciju o tome.
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovlaštenjima načelnika Odjeljenja.
 • Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja. 
 •  

Status radnog mjesta: službenik sedme kategorije, drugog zvanja.

Opis poslova koje obavlja Kafe-kuvar-konobar

     Obavlja sljedeće poslove:

 • Vrši pripremanje toplih i hladnih bezalkoholnih napitaka.
 • Vrši dostavu toplih i hladnih bezalkoholnih pića.
 • Lično odgovara za svoj rad. Održavanje posuđa i inventara.
 • Pridržava se mjera zaštite na radu i pravilno koristi tehnička, lična i druga zaštitna sredstva na radnom mjestu.
 • Vodi dnevnu evidenciju o izvršavanju poslova i zadataka.
 • Obavlja i druge poslove po odobrenju neposrednog rukovodioca i načelnika Odjeljenja.
 • Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u radni odnos.

III – Opšti uslovi

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika odnosno namještenika u Gradskoj upravi,

7. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

8. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi za radna mjesta:

 1. Stručni saradnik za poslove arhiva: SSS stečena četverogodišnjim obrazovanjem društvenog ili tehničkog smjera, šest mjeseci radnog iskustva, poznavanje rada na računaru, položen stručni ispit za rad u upravi;
 2. Stručni saradnik za administrativno – tehničke poslove: SSS stečena četvorogodišnjim obrazovanjem, jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru;
 3. Kafe-kuvar-konobar: SSS, šest mjeseci radnog iskustva.

V – Sukob interesa

Kandidati koji se prijavljuju za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, na način propisan čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VI – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Grada Trebinja, a može se preuzeti i na info-pultu Centra za usluge građanima Gradske uprave Grada Trebinja.

Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– izvod iz matične knjige rođenih,

– ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran prije stupanja na rad),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, dostavlja kandidat koji bude izabran prije stupanja na rad),

– foto-kopiju diplome,

– uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/11, 85/11 i 7/15). (Za radna. mjesta pod rednim brojem 1. i 2.) Ukoliko lice ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. 43. – 47. Zakona sastavni je dio prijave na javni konkurs.

Dokazi se dostavljaju u foto-kopiji.

Napomena: prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova (t. 3, 4, 5 i 6. Opštih uslova Javnog konkursa).

VII – Postupak izbora

Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija, koju će posebnim rješenjem imenovati Gradonačelnik.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa Komisija će obaviti ulazni intervju, na kom će vršiti ocjenu stručne sposobnosti, znanja i vještina kandidata. Komisija će predložiti rang – listu kandidata. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII – Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju lično na protokol Centara za usluge građanima ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Trebinje, Vuka Karadžića broj 2, 89 101 Trebinje.

Na koverti naznačiti: “JAVNI KONKURS za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Trebinja” i radno mjesto ili radna mjesta za koje/a se kandidat prijavljuje.

Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Službenik zadužen za davanje dodatnih obaveštenja o Javnom konkursu je Marina Đurica, Samostalni stručni saradnik za radno-pravni status zaposlenih i ljudske resurse u Gradskoj upravi, kontakt telefon broj: 059/274-400 u vremenu od 08 do 15 časova svakog radnog dana.

***                                                                             

JU SCŠ „Golub Kureš”

Bileća

J A V N I   K O N K U R S

          Nastavnik matematike (3 časa redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na određeno vrijeme do 30.06.2023.godine;          

              Nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (puna norma rada) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na neodređeno;

Nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (18 časova redovne nastave) – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj: 1/16, 66/18, 119/21) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20, 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS”, broj: 120/20).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa,
 • Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa),
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992.god.),
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidtat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti radno mjesto za koje konkurše).”

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za prijem radnika. Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se 20.10.2022.godine u 10.00 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom. Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom  u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar