Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 06.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

OSNOVNI SUD U FOČI

JAVNI OGLAS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 1. SUDSKI IZVRŠITELj/VOZAČ- jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da je punoljetan,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

Opis poslova: provodi izvršenje sudskih odluka za područje suda, vrši poslove u vezi sa novčanim naplatama, pljenidbom, oduzimanjem pokretnih stvari i vrši njihovu javnu prodaju, redovno i blagovremeno sačinjava izvještaje po obavljenoj ili neobavljenoj izvršnoj radnji, vodi dnevnik rada prema predmetima u kojima postupa, obavještava sudiju o broju predmeta koji se za taj dan trebaju da izvrše, njihovoj vrsti i relaciji kretanja, odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje povjerenih poslova i zadataka, obavlja poslove vozača službenih vozila suda i odgovoran je za prevoz osoblja prema putnom nalogu, održava vozila suda i odgovoran je za njihovu ispravnost, blagovremenu registraciju i pravda utrošak goriva i maziva, održava redovnu čistoću vozila,  obavlja sitne popravke u sudu,  obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i rukovodioca sudske pisarnice.

Posebni uslovi:  SSS – srednja stručna sprema društvenog smjera  IV stepen, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili slicnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit, položen vozacki ispit «B» kategorije, poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju sve osobe koje ispunjavaju navedene opšte  i posebne uslove za obavljanje poslova navedene u ovom oglasu.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje o radnom stažu u traženom stepenu stručne spreme, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte, ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpušten iz organa  državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u  Republici Srpskoj odnosno Bosni i Hercegovini i ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IDž 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Nakon prijema u radni odnos, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti neposrednom predajom na pisarnici Osnovnog suda u Foči ili putem pošte na adresu:  Osnovni sud u Foči, ul. Njegoševa s naznakom: „Komisiji za provođenje javnog oglasa za radno mjesto-sudski izvršitelj/vozač”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

***

 JU SŠC „Golub Kureš”

Bileća

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta:

 • Nastavnik muzičke kulture, 2 časa redovne nastave, 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj: 1/16, 66/18, 91/21 Odluka Ustavnog suda i 119/21) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS”, broj: 120/20).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa),
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 7. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992.god.),
 8. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta koje dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
 10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 11. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidtat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.
 14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 15. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 16. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti radno mjesto za koje konkurše).”

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za prijem radnika. Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se 20.09.2023.godine u 13.15 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom. Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom  u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

***

JU  OŠ  „VESELIN MASLEŠA” 

FOČA

K O N K U R S

ZA IZBOR DIREKTORA

I – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Školskom odboru i Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

II – Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine .

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnos  i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom Javne ustanove Osnovne škole „Veselin Masleša” Foča  te Pravilnikom o radu.

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora  može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

 1. Opšti uslovi

 – da je državljanin Republike Srpske/ Bosne i Hercegovine

 – da je punoljetan

 – da je zdravstveno sposoban.

 1. Posebni uslovi:
 • da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno da ispunjava uslove iz člana 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske”,  broj 81/22),
 • da ima najmanje pet godina radnog staža  kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava,
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu na Konkurs dostavljaju i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • ljekarsko uvjerenje o psihifizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove,koje ne može biti starije od šest mjeseci  i prilaže samo izabrani kandidat, a prije stupanja na dužnost,
 • diploma o završenom prvom ciklusu ili ekvivalent, odnosno diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 • potvrda kojom dokazuje da ima najmanje  pet godina radnog staža   kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
 • uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Škola će službenim putem pribaviti za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),
 • uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, 
 • potpisan prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
 • preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
 • kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u  radu.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja  na dužnost.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti originali  ili ovjerene fotokopije.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor JU  Osnovna škola „Veselin Masleša” Foča  će, nakon  razmatranja prispjelih  prijava  kandidata,  dostaviti Ministru prosvjete i kulture Republike Srpske dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove Konkursa za izbor  direktora Škole.

Sve  učesnike konkursa Školski odbor će pisanim putem obavijestiti o odluci Vlade o imenovanju  direktora Škole, a u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu Javna ustanova Osnovna škola „VESELIN MASLEŠA” FOČA , 73 3300 Foča, Karađorđeva 68a,   sa naznakom  ,,Prijava za izbor direktora škole.”

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar