Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 06.10.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.10.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU SŠC FOČA

FOČA

KONKURS

1. Profesor  matematike na /13časova /  na  određeno radno vrijeme   do povratka radnice  sa porodiljskog bolovanja sa radnim iskustvom i  položenim stručnim ispitom …….1 izvršilac.

2. Profesor  informatike  /6 časova/ na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom …….1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 105 stav 1., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18. 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:  24/19.).

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sljedećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

– Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

– Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

            Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

  – Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

 – Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

– Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18 35/20 i 92/20.) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

            – Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 15.10.2021. godine  u 11 časova u prostorijama škole.

           Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju  i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

           Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

           Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa.

           Prijave slati, sa naznakom: “Za konkurs – ne otvaraj”, na adresu:

           JU Srednjoškolski centar Foča,

            Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

***

JU CSŠ  TREBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik italijanskog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6 nastavnih časova nedjeljno, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

2. Nastavnik istorije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6 nastavnih časova nedjeljno, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

3. Nastavnik geografije, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 14 nastavnih časova nedjeljno, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.

Za nastavnika i stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (“Sl. gl. RS”, br.1/16 i 66/18) i posebne uslove propisane članom 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”, br.41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti prilaže kandidat nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova konkursa:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.);

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto na koje kandidat konkuriše.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.

4. Ovjerena fotokopija radne knjižice;

5. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

6. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

7. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na konkurs (sa naznakom na zatvorenoj koverti “Prijava na konkurs za zapošljavanje za radno mjesto na koje kandidat konkuriše”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 22.10.2021. u 12 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 19.10.2021. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva u nastavi i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC “ALEKSA ŠANTIĆ”

NEVESINjE

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

– Profesor psihologije  … 1 izvršilac (6 časova nedjeljno) na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine,  potreban položen stručni ispit

– Profesor poslovne komunikacije .. 1 izvršilac ( 2 časa nedjeljno) na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine, potreban položen stručni ispit

– Profesor ruskog jezika … 1 izvršilac ( 8 časova nedjeljno) na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 31.8.2022. godine, potreban položen stručni ispit

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj 34/15 i 83/15) i Pravilnika za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik RS”, broj 24/19).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje  iz tačke 4. i tačke 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i prethodno navedenu dokumentaciju kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, 

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik” RS broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 19.10.2021. godine u 13 časova  u prostorijama škole (nova zgrada).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar “Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

TREBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Sekretar škole, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

– Na  radno  mjesto sekretara   prima   se  kandidat sa odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom od godinu dana u struci  i položenim stručnim ispitom za sekretara škole u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br.89/18,26/19 )

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su  po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala  uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 113. stav 4. (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

– Ukoliko se na raspisani konkurs za popunu radnog mjesta sekretara škole prijavi lice koje ima položen pravosudni ispit, smatraće se da ispunjava uslove i nije obavezno da polaže stručni ispit za sekretara škole.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  74/18, 26/19).

Opšti uslovi  za zasnivanje radnog odnosa su:

– Da je državljanin RS i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

– Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

– Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem.

Posebni uslovi su:

– Da ima odgovarajuću stručnu spremu,  kako je navedeno u tekstu konkursa, što dokazuje diplomom,

– Da ima radno iskustvo od godinu dana u struci, što dokazuje uvjerenjem poslodavca gdje je staž ostvaren,

– Da ima položen stručni ispit za rad na mjestu sekretara škole, što dokazuje uvjerenjem o položenom stručnom ispitu,

– Da nije osuđivan pravosnažnom presudom i da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– Da po podacima iz posebnog registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata  na kojoj će obavezno  naznačiti  adresu i kontakt telefon, te kraću biografiju, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu  kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, ili ekvivalent, sa završenim pravnim fakultetom,  (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu  izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti priznate),

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i  vrste stručne spreme.

4. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad na radnom mjestu sekretara škole,

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu   ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad na poslovima sekretara dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje kandidata obaviće se u petak, 22.10.2021. godine, sa početkom u 8 časova, a intervju istog dana u 9 časova

–  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije  zakazanog testiranja i intervjua,

•  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

•  Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati putem pošte na adresu:

JU Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje, Oktobarska br.1

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

“SVETI ROMAN MELOD”

NEVESINjE

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik klavira i korepeticije ……………………………….. 1 izvršilac,  4  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2021/2022 g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u CŠ Nevesinje.

2. Nastavnik klavira i korepeticije……………………………….. 1 izvršilac,  20  časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2021/2022. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

3. Nastavnik klarineta ……………………………….. 1 izvršilac,  1 čas sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/2022. g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  PO Gacko.

4. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac,  2  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/2022. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  Područnom odjeljenju Gacko.

5. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac,  2  časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/2022. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  CŠ Nevesinje.

6. Nastavnik flaute ………………….. 1 izvršilac, 7 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/2022. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

7. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 24 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2021/2022. g.), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

8. Nastavnik violine ………………….. 1 izvršilac, 1 čas sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2021/2022. g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

9. Nastavnik solfeđa ………………….. 1 izvršilac, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2021/2022. g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

10. Nastavnik kamerne muzike ………………….. 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/2022. g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS ili BiH

– da je stariji od 18 godina;

– da je radno sposoban,

– uvjerenje da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

– da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

1. i 2. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

3. diplomirani muzičar – klarinetista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – klarinetista.

4. i 5.  diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonikaš.

6. diplomirani muzičar – flautista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – flautista,

7.  diplomirani muzičar – gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – gitarista,

8. diplomirani muzičar – violinista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – violinista,

9.  profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog, diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture, diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani teoretičar umjetnosti – smjer muzička teorija i pedagogija,

10. diplomirani muzičar (sva izvođačka usmjerenja), diplomirani dirigent.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

– izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte,

– uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS

– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

– uvjerenje od suda da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

– uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)

–  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

– uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

– potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  ukoliko je kandidat nezaposlen,

– uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS” broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana 19.10.2021. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama škole na adresi Trg slobode  bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju te ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ “NjEGOŠ”

BERKOVIĆI

KONKURS

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

1. Nastavnik  engleski jezik, 4  časa  sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, a najduže  do 31.8.2022. godine.                                                                                 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17, 31/18, 84/19,35/20  i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17, 31/18, 84/19  i 63/20).  Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                                                                                                  

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih , kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  (za prijem u radni odnos  lica sa iskustvom),

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, te uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

Uz gore obaveznu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom.

1. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 

2. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                

 – Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se:

            –  20.10.2021. godine, testiranje  u 8 časova, a intervju u 9 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Njegoš” Berkovići.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole,

– Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na  testiranje i intervju,                         

– Kandidati  ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.     

 – U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu: Javna ustanova  Osnovna škola “Njegoš” Berkovići , Berkovići bb,  88363 Berkovići                                                                                                           

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs  ostaje  otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.     

***

JU OŠ “SVETI SAVA” BILEĆA

KONKURS

za popunu  radnih  mjesta

1. Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac na 4 časa  sedmično sa radnim iskustvom od godinu dana i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do  31. 8.2022. godine u PO Meka Gruda i

2. Školski psiholog – 1 izvršilac na 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom od godinu dana i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme.

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. i 105.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) koja su steka radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

  Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje  iz tačke  4. i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon)  i dokumentaciju  kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  kandidata i to:

1) ovjerenu fotokopiju  diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene  u BiH  i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje u  stručnoj spremi i profilu traženim konkursom,

7) uvjerenje o radnom stažu/ radnom iskustvu    izdato od ranijeg poslodavca  kod kojeg je kandidat bio zaposlen:    

 – na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovnima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)  i Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 20.10.2021. godine, testiranje u 11 časova, a intervju u 12 časova u prostorijama škole.

Napomena: Kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti na koje radno mjesto konkurišu (za nastavnika razredne nastave ili voditelja produženog boravka).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa  neće  se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  slati na adresu: JU Osnovna škola “Sveti Sava”Bileća, Hercegovačkih ustanika bb. 89 230 Bileća.

***

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto:

– Stručni saradnik –  1 (jedan) izvršilac

1. Opis poslova: 

Sarađuje i pomaže sudijama u radu, izrađuje nacrte sudskih odluka, obavlja i druge stručno pomoćne poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda s ciljem priprema za vršenje pravosudne funkcije.

2. Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

• da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

• da je stariji od 18 godina,

• da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

• da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

• da nije otpušten iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

3. Posebni uslovi:

• VSS  – diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

• poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti fotokopije sljedećih dokumenta:

• diplomu o stečenom obrazovanju (priznata diploma ukoliko nije stečena u Bosni i Hercegovini ili ako je stečena u van teritorije bivše SFRJ nakon 6. aprila 1992. god). 

• ličnu kartu ili pasoš

• potvrdu o položenom pravosudnom ispitu

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podnesena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti u prostorijama suda i na internet stranici suda:okpriv.sud- trebinje.pravosudje.ba.

Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

          Okružni privredni sud u Trebinju, Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biti će pozvani na razgovor sa predsjednikom suda.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od 7 dana, od dana objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostavi sljedeća dokumenta (original ili ovjerenu fotokopiju): diplomu o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca), ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Povezane vijesti

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin