Grad Trebinje
Izdvojeno Uncategorised

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 01.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 1.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

*******

JU CSŠ

TREBINjE

KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

 1. Školski pedagog, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom na poslovima pedagoga i  položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, puno radno vrijeme, do 31.08.2024.

Za nastavnika i stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. RSbr.1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom 102., 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl. RS br.41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.gl.RS, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti prilaže kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga;
 5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.);
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu za radno mjesto školskog pedagoga.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;
 3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla.Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.
 4. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
 5. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
 6. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na Konkurs (sa naznakom na zatvorenoj koverti „Prijava na Konkurs za zapošljavanje za radno mjesto školski pedagog”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično u sekretarijat škole svaki radni dan do 12 časova ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 16.11.2023. u 1215 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 13.11.2023. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva na poslovima pedagoga i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC  FOČA

FOČA

K O N K U R S

 1.  Profesor srpskog jezika, puna norma na određeno  radno  vrijeme do  31.08.2024. godine sa iskustvom i položenim  stručnim  ispitom za rad u nastavi ……………………………..1 izvršilac
 2. Profesor  srpskog jezika 6 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac
 3. Profesor  dipl.ekonomista, puna norma na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………………… 1 izvršilac
 4. Profesor fizike 3 časova, na određeno vrijeme do 11.06.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………    1 izvršilac
 5. Profesor francuskog jezika 6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac
 6. Profesor sociologije i demokrtatije i ljudskih prava na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad     unastavi ……………. 1 izvršilac
 1. Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………….. … 1 izvršilac
 2.  Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, ……………… 1 izvršilac
 3. Diplomirani šumarski inžinjer, puna norma  na određeno radno vrijeme do 31.08 2024.,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………………… 1izvršilac.
 4. Diplomirani  medicinar zdravstvene njege puna norma  do povratka radnice  sa bolovanja.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16.), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/1835/20,92/20 i 55/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15. i 83/15.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). 

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

    – Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;

     – Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

   – Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

   – Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano ili ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog intergiteta,seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,falsifrikovanje javne isprave,nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih  droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, niti lice koje  se vodi u  Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična  djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece”.

            Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i             vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos            u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih           kandidata:

   -Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

   -Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

  -Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

  -Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

  -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

   -Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18. 32/20,35/20,55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

            – Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju           uslove Konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 10.11.2023. godine           u 10,30  časova u prostorijama Škole.

           Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju           i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

           Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

           Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Konkursa.

           Prijave slati, sa naznakom: „ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu: JU Srednjoškolski            centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar