Grad Trebinje
Izdvojeno Uncategorised

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 01.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 1.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

*******

JU CSŠ

TREBINjE

KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENOG RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

 1. Školski pedagog, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom na poslovima pedagoga i  položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu, puno radno vrijeme, do 31.08.2024.

Za nastavnika i stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. RSbr.1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom 102., 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl. RS br.41/18, 35/20, 92/20 i 55/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.gl.RS, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti prilaže kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga;
 5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.);
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu za radno mjesto školskog pedagoga.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;
 3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla.Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.
 4. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
 5. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
 6. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na Konkurs (sa naznakom na zatvorenoj koverti „Prijava na Konkurs za zapošljavanje za radno mjesto školski pedagog”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično u sekretarijat škole svaki radni dan do 12 časova ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 16.11.2023. u 1215 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 13.11.2023. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva na poslovima pedagoga i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC  FOČA

FOČA

K O N K U R S

 1.  Profesor srpskog jezika, puna norma na određeno  radno  vrijeme do  31.08.2024. godine sa iskustvom i položenim  stručnim  ispitom za rad u nastavi ……………………………..1 izvršilac
 2. Profesor  srpskog jezika 6 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac
 3. Profesor  dipl.ekonomista, puna norma na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………………… 1 izvršilac
 4. Profesor fizike 3 časova, na određeno vrijeme do 11.06.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………    1 izvršilac
 5. Profesor francuskog jezika 6 časova na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac
 6. Profesor sociologije i demokrtatije i ljudskih prava na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad     unastavi ……………. 1 izvršilac
 1. Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………….. … 1 izvršilac
 2.  Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, ……………… 1 izvršilac
 3. Diplomirani šumarski inžinjer, puna norma  na određeno radno vrijeme do 31.08 2024.,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………………… 1izvršilac.
 4. Diplomirani  medicinar zdravstvene njege puna norma  do povratka radnice  sa bolovanja.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16.), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/1835/20,92/20 i 55/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15. i 83/15.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). 

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

    – Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;

     – Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

   – Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

   – Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano ili ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog intergiteta,seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,falsifrikovanje javne isprave,nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih  droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, niti lice koje  se vodi u  Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična  djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece”.

            Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i             vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos            u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih           kandidata:

   -Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

   -Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

  -Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

  -Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

  -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

   -Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18. 32/20,35/20,55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

            – Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju           uslove Konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 10.11.2023. godine           u 10,30  časova u prostorijama Škole.

           Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju           i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

           Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

           Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Konkursa.

           Prijave slati, sa naznakom: „ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu: JU Srednjoškolski            centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

Pratite nas i putem Vibera

Povezane vijesti

Traže se vozači, prodavači, čuvari… Izdvajamo top poslovne prilike ove sedmice!

admin

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 29.11.2023. godine

admin

Uz bazu u Čilipima Rayanair otvara i 500 radnih mjesta

admin

“PEPCO” RASPISAO OGLAS: Traže više radnika u Trebinju

admin

SLUŽBENI AUTOMOBIL, LAPTOP, BONUSI, BOŽIĆNICE… Nudi se puno poslova s primamljivim uslovima rada

admin

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

admin

Komentar