Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 08.03.2023. godine

JU SŠC „Golub Kureš”

 Bileća

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta:

          Nastavnik likovne kulture (2 časa redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu– na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj: 1/16, 66/18, 119/21) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20, 92/20), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS”, broj: 120/20).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa,
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa),
 6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 7. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992.god.),
 8. Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta koje dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,
 9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
 10. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 11. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 12. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidtat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.
 14. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 15. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 16. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti radno mjesto za koje konkurše).”

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za prijem radnika. Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se 21.03.2023.godine u 13.15 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom. Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom  u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

*** 

 PViK „Izvor” a.d.Foča

JAVNI  KONKURS

za  izbor  i  imenovanje direktora PViK „Izvor” a.d.Foča

I – Pravni osnov

Raspisuje  se  Javni  konkurs  za izbor i imenovanje  direktora PViK „Izvor” a.d.Foča, u skladu  sa Zakonom  o javnim preduzećima,Zakonom o ministarskim , vladinim  i drugim  imenovanima ,Statutom PViK „Izvor ” a.d.Foča  i  Odlukom  o  utvrđivanju  uslova , standarda  i kriterijuma  za  izbor  i imenovanje  direktora  PViK „Izvor ” a.d.Foča.

II- Nadležnost

      Nadležnost,djelokrug  rada , ovlašćenja, obaveze  i  odgovornosti  direktora  utvrđene  su  Zakonom  o javnim preduzećima   i  Statutom   PViK „Izvor” a.d. Foča.

III-Mandat

      Izbor  i imenovanje  direktora vrši se  na period  od 4(četiri) godine, uz mogućnost  ponovnog izbora.

IV-  Uslovi

Kandidati  za direktora Preduzeća moraju  da  ispunjavaju sljedeće uslove:

    a) Opšti  uslovi

     1.da su  državljani  Republike  Srpske, odnosno  BiH,

     2.da su stariji  od 18 godina,

     3. da imaju opštu zdravstvenu  sposobnost,

     4. da nisu  otpuštani  iz državne  službe na osnovu disciplinske mjere na bilo  kom  nivou vlasti u  BiH  ili  entitetu   u periodu  od  tri  godine prije dana  objavljivanja  Javnog konkursa,

    5. da nisu osuđivani za krivično djelo  koje ga  čini  nepodobnim  za obavljanje  poslova  direktora  preduzeća,

   6. da  se protiv  njih ne vodi krivični postupak,

   7.da se na  njih ne odnosi  član  IX- stav 1. Ustava  BiH,

    8. da  nije lice  koje  obavlja  izvršnu  funkciju  u  političkoj   stranci  na  bilo   kojem  nivou  političkog organizovanja.

    b)Posebni  uslovi:

  1. visoka stručna  sprema (VII- stepen), društvenog  ili  tehničkog  smjera  i radno iskustvo u trajanju  od  najmanje  5 (pet ) godina,

   2. da posjeduje  sposobnosti  za  obavljanje  poslova   iz  nadležnosti   direktora  PViK „Izvor ” a.d. Foča, što  dokazuje  podnošenjem  Programa  u kome  su  naznačene  mjere  i aktivnosti  za  uspješno  poslovanje  preduzeća.

V – Sukob  interesa

Kandidati  za direktora  ne mogu  obavljati  dužnosti , aktivnosti ili  biti  na položaju koji dovodi  do sukoba  interesa kako je propisano  odredbama:

   – člana  5. Zakona  o sukobu  interesa („Službeni  glasnik  Republike  Srpske”, broj 34/02),

  – člana 13. Zakona o javnim preduzećima („Službeni  glasnik  Republike  Srpske “, broj 75/04 i 78/11),

  – člana  5. Zakona  o ministarskim, vladinim  i  drugim  imenovanjima  Republike  Srpske („Službeni  glasnik  Republike  Srpske”, broj 41/03).

VI – Potrebna  dokumenta

Uz  prijavu  na  Javni  konkurs  kandidati  su dužni dostaviti  dokaze  o ispunjenju  traženih uslova , sa adresom  prebivališta  i  telefonskim  brojem, i to:

– uvjerenje  o  državljanstvu (ne starije  od  šest  mjeseci),

-izvod  iz  matične  knjige  rođenih (ne  starije  od   šest mjeseci),

-uvjerenje  o  opštoj  zdrastvenoj  sposobnosti (samo  za  izabrano  lice),

-ovjerenu  kopiju  diplome,

-uvjerenje  o  radnom  stažu(potvrda),

– podnošenje  Programa  u  kome su naznačene  mjere  i  aktivnosti  za uspješno poslovanje preduzeća,

-uvjerenje  da  kandidat  nije  osuđivan  za krivično  djelo  koje  ga čini  nepodobnim  za obavljanje poslova  direktora  preduzeća (ne starije  od  tri  mjeseca),

– uvjerenje  da  se  protiv   kandidata  ne vodi  krivični  postupak(ne starije od tri mjeseca).

Za dokaze iz tačke IV (Opšti uslovi) podtačke 4., 7. i 8.  kandidati su dužni dostaviti pisane izjave ovjerene kod nadležnog organa, kao i ovjerenu izjavu  o nepostojanju sukoba interesa iz tačke V (Sukob interesa).

VII – Objavljivanje  Javnog konkursa

Ovaj konkurs  će  biti  objavljen  u  „Službenom  glasniku  Republike  Srpske ” i u dnevnom listu  „Glas Srpske”.

VIII- Rok  za podnošenje  prijave

Rok  za  podnošenje  prijave  je 14 dana  od  dana posljednje  objave.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće  biti razmatrane.

Sa svim kandidatima  koji  ispunjavju  uslove  propisane  ovim  konkursom  Nadzorni odbor

će obaviti razgovor-intervju, o  čemu  će  kandidati  biti  blagovremeno  obavješteni. Prijave  sa  potrebnom  dokumentacijom  mogu  se  dostaviti  lično  na protokol  Preduzeća

ili  preporučeno  poštom , na adresu:PViK  „Izvor ” a.d.Foča, Ul. Vuka Karadžića bb,73300 Foča , sa naznakom:  Za Nadzorni odbor.

Povezane vijesti

Nude smještaj, obroke, napredovanje, stimulacije… Poslodavci su široke ruke, pred sezonu svi su u potrazi za radnicima

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

admin

TAKSISTI, PRODAVAČI, SNIMATELJI… Pogledajte ponudu poslova u Dubrovniku i okolini

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

admin

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 2.4.2024. godine

admin

Traže se snimatelji, montažeri, prodavači,vozači… Izdvojili smo poslovne prilike u Dubrovniku i okolini

admin

Komentar