Grad Trebinje
Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 09.03.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 09.03.2022. godine.https://49310c33d97cc484e120ffb6c8bf2639.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*******

JU  MUZIČKA ŠKOLA „TREBINjE”

 TREBINjE

K O N  K U R  S

   za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Profesor viole – 1 izvršilac – puna norma – na određeno radno vrijeme – do povratka radnice sa bolovanja;
 2. Profesor violine – 1 izvršilac – 12 časova– određeno radno vrijeme  – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/22;
 3. Profesor violončela – 1 izvršilac – 8 časova- određeno radno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/22;
 4. Profesor harmonike- 1 izvršilac – 11 časova – određeno radno vrijeme –  do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/22;
 5. Profesor klavira- 1 izvršilac – puna norma – određeno radno vrijeme –  do kraja nastavnog procesa u drugom polugodištu školske 2021/22;

      I    Opšti uslovi:

 • da je državljanin RS ili BiH;
 • da je punoljetan;
 • da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost;
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstsva,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjana protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

      II    Posebni uslovi :

Pored opštih, kandidati su dužni ispuniti i posebne uslove u pogledu stručnog profila i zvanja u sladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 77/09,86/10,25/14,76/15).

Na sva radna mjesta primaju se pripravnici.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18,35/20,92/20),ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz  prijavu  na konkurs, kandidat je dužan dostaviti  dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

 1. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 4. uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 6. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
 8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat  za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 9. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o  prosjeku ocjena;
 10. uvjerenje  izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na            evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

               11. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku       zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

13. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 18.03.2022. godine sa početkom u 13,00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata, koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola „Trebinje”, ul. Stepe Stepanovića  bb, Trebinje – sa naznakom „Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ” Glas Srpske”.

      Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin