Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 09.08.2023. godine

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA  DJEČIJI VRTIĆ  GACKO

K  O  N  K  U  R  S   

I  RADNO  MJESTO

 • Diplomirani vaspitač predškolske djece  – 2  izvršioca na određeno  vrijeme od 01.09.2023. godine do 31.08.2024.godine, najmanje godina radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad u predškolskom obrazovanju.
 • Diplomirani vaspitač predškolske djece  – 1  izvršioc na određeno  vrijeme od 01.09.2023. godine, do povratka radnika sa porodiljskog  bolovanja, a najduže do 01.07.2024. godine, najmanje godina radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad u predškolskom obrazovanju.
 • Diplomirani vaspitač predškolske djece  – 1  izvršioca na određeno  vrijeme od 01.09.2023. godine do povratka radnika sa bolovanja, najmanje godina radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad u predškolskom obrazovanju.

OPŠTI  I POSEBNI  USLOVI  ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS

II  OPŠTI  USLOVI

Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslova:

 1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. Da je punoljetan,
 3. Da je radno sposoban,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti,trgovine ljudima,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju,proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije,oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,
 5. Da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

III  POSEBNI USLOVI

 1. VSS- Prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili  programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,
 2. Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa  odgovarajućim stepenom obrazovanja,
 3. Položen stručni ispit

IV  POTREBNA  DOKUMENTACIJA

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

           1. Diplomu- ovjerena foto-kopija

           2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

           3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa,

          4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita za vaspitno-obrazovni rad ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa propisom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

          5. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja  traže zaposlenje,

         6. Ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

         7. Uvjerenje o državljanstvu (ne  starije od šest mjeseci),

         8. Izvod iz matične knjige rođenih,

        9. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

       10. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

       11. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,

       12. Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 21.08.2023. godine u 10.00 časova u prostorijama Javne predškolske ustanove „Dječiji vrtić” Gacko, ul.Vidovdanska 26. obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto vaspitača.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se  da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna predškolska ustanova „Dječiji vrtić” Gacko će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intrvjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna predškolska ustanova „Dječiji vrtić” Gacko , ul. Vidovdanska 26. – Komisija za prijem radnika.

***

OSNOVNI SUD U FOČI

JAVNI OGLAS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 1. RUKOVODILAC ODJELjENjA ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANSIJSKE POSLOVE – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da je punoljetan,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi: : VSS – visoka stručna sprema ekonomsko finansijskog smjera – VII stepen/240 ECTS bodova,  poznavanje rada na računaru, najmanje pet godina iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit i ispit za certifikovanog (samostalnog) računovođu.

Pravo prijave na oglas imaju sve osobe koje ispunjavaju navedene opšte  i posebne uslove za obavljanje poslova navedene u ovom oglasu.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje o radnom stažu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o položenom ispitu za certifikovanog (samostalnog) računovođu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpušten iz organa  državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u  Republici Srpskoj odnosno Bosni i Hercegovini i ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Nakon prijema u radni odnos, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti neposrednom predajom na pisarnici Osnovnog suda u Foči ili putem pošte na adresu:  Osnovni sud u Foči, ul. Njegoševa s naznakom: „Komisiji za provođenje javnog oglasa za radno mjesto-rukovodilac odjeljenja za računovodstveno-finansijske poslove “

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

***

JU OŠ „Sveti Sava

Foča

K  O  N  K  U  R  S

        1.NASTAVNIK OSNOVA INFORMATIKE – 1 izvršilac na 8 časova neposrednog rada sa učenicima u CŠ i PO Miljevina, na određeno vrijeme – od dana prijema do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

           2. NASTAVNIK FIZIKE – 1 izvršilac na 4 časa neposrednog rada sa učenicima u PO Miljevina, na određeno vrijeme – od dana prijema do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

                3.  NASTAVNIK MATEMATIKE – 1 izvršilac na 4 časa neposrednog rada sa učenicima u PO Miljevina, na određeno vrijeme – od dana prijema do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

                4.   NASTAVNIK BIOLOGIJE – 1 izvršilac na 12 časova neposrednog rada sa učenicima u CŠ i PO Miljevina, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

         5.  NASTAVNIK FRANCUSKOG JEZIKA – 1 izvršilac na 12 časova neposrednog rada sa učenicima u CŠ i PO Miljevina, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

           6.  NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršilac na punu radnu normu u PO Miljevina, na određeno vrijeme – od dana prijema do 31.8.2024. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od  tri godine,

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

       v) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda certifikovana zdravstvena ustanova).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/2022), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Izuzetno, Škola može na upražnjeno radno mjesto angažovati lice koje je steklo radni staž van škole  u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, potreban za radno mjesto na koje konkurišu.

          Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati   obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

 1. Uvjerenja o državljanstvu;
 2. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;
 3. Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti  (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);
 4. Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);
 5. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 6. Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 7. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 8. Uvjerenje  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 9. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena  protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o  podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece –    za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumim a za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/2018 i 26/2019) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

           Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1 . Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2.  Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3. Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              – vrsta posla;

              –  stepen stručne spreme i

              – dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima, a Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju (propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi), i to:

 1.  Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 2.   Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,  i
 3.   Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole, i to:

 • 24.8.2023. godine, testiranje sa početkom u 09.00 časova,
 • 25.8.2023. godine,  intervju sa početkom u 09.00 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

           Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

                              Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Nemanjina, bb 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

***       

JU SŠC FOČA

FOČA

K O N K U R S

 .      1.  Profesor srpskog jezika, puna norma na određeno  radno  vrijeme do  31.08.2024. godine sa iskustvom i položenim  stručnim  ispitom za rad u nastavi …………………………….. 1 izvršilac

        2.   Profesor  srpskog jezika 6 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac

     3.   Profesor  geografije 10 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………………………………………………. 1 izvršilac

      4. Profesor hemije 6 časova, na određeno vrijeme do 11.06.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………………………………………………………………    1 izvršilac

   5. Profesor biologije, 2 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac

   6. Profesor matematike, 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………   1 izvršilac

       7. Profesor mašinske grupe predmeta,20 časova, na određeno vrijeme do  povratka  radnice  s porodiljskog odsustva , sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi  …………………………………………………………………………………………….. 1 izvršilac

   8. Diplomirani pravnik, 2 časa, na određeno vrijeme do 10.06.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac

     9. Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………….. … 1 izvršilac

      10. Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, ……………… 1 izvršilac

      11. Diplomirani šumarski inžinjer, puna norma  na određeno radno vrijeme do 31.08 2024.,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………………… 1izvršilac.

        13.Profesor sociologije, 2 časa  i demokratije i ljudska prava 4 časa na određeno radno vrijeme do 11.06 2024 ,sa iskustvom i   položenim  stručnim ispitom za rad u nastavi … 1 izvršilac

       14.Profesor informatike, puna norma -20 časova na određeno radno vrijeme, sa iskustvom i   položenim  stručnim ispitom do  31.08 2024.   ……………………………………….1 izvršilac

        15.Profesor  psihologije 8 časova, na određeno  radno vrijeme do  31.08.2024.godine sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ………………………………………………………………………..1 izvršilac

        16.Profesor  sociologije i filozofije   puna norma  na neodređeno  radno  vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ……………………………………………… 1 izvršilac

        17. Profesor  vjeronauke puna norma  na neodređeno  radno  vrijeme , sa iskustvom i položenim  stručnim ispitom  …………………………………………………………………………. 1 izvršilac

        18. Profesor vjeronauke 4 časa na određeno  radno  vrijeme  do  11.06.2024.godine sa iskustvom i položenim  stručnim ispitom ………………………………………………………………. 1 izvršilac

        19. Profesor  likovne kulture  8 časova na neodređeno  radno  vrijeme, sa iskustvom i položenim             stručnim ispitom …………………………………………………………………….. 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16.), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/1835/20,92/20 i 55/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15. i 83/15.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). 

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

      – Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;

       – Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

     – Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

   –   Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano ili ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog intergiteta,seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,falsifrikovanje javne isprave,nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih  droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, niti lice koje  se vodi u  Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična  djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece”.

            Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i             vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih     kandidata:

   -Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

   -Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

  -Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

  -Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

  -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

   -Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18. 32/20,35/20,55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

            – Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju   uslove Konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 21.08.2023. godine     u 10,00  časova u prostorijama Škole.

           Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju           i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

           Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

           Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Konkursa.

           Prijave slati, sa naznakom: „ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

***

 JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost”

Trebinje

K O N K U R S

                         za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme

RADNO MJESTO

      1.Diplomirani vaspitač predškolske djece – 5 izvršilaca na neodređeno vrijeme,  najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom;

      2. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 7 izvršilaca na određeno vrijeme od 1.9.2023.godine do 31.8.2024.godine

          3. Diplomirani pedagog – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, najmanje godina dana radnog iskustva sa položenim stručnim ispitom.

OPŠTI  I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II OPŠTI USLOVI POD  1, 2. i 3.

Kandidat za radno mjesto vaspitača i pedagoga treba da ispunjava slijedeće opšte uslove:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je punoljetan,

3. da je radno sposoban,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine  nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece,

5. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela  seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana,

službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta.

III POSEBNI USLOVI POD 1. i 2.

     1. VSS – Prvi ciklus studija na studijskom programu  predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu  za obrazovanje vaspitača  u trajanju od tri godine i ostvarenih najnanje 180 ECTS bodova,

    2. da ima  najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,

         3. položen stručni ispit.

       POSEBNI USLOVI POD 3.

    1. VSS- Prvi ciklus studijskog programa  u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova  ili ekvivalent,

     2. Završen prvi ciklus studijskog programa  u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova uz završen  drugi ciklus istog studija sa ukupnih 300 ECTS bodova,

      3. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,

         4. položen stručni ispit.

IV  POTREBNA DOLUMENTACIJA POD 1. , 2. i 3.

Kandidati uz prijavu su dužni  priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

      1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno  stručno zvanje u određenoj oblasti –  ovjerena foto-kopija,

        2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

       3.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

       4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerenu kopiju indeksa,

   5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

       6.   Ovjerena foto-kopija  radne  knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

        7.  Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od šest mjeseci),

         8.  Izvod iz matične knjige rođenih,

       9.  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga  samo izabrani kandidat  nakon izvršenog  izbora  po konkursu, a prije  zasnivanja  radnog odnosa),

           10.Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

      11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije  porodice poginulog borca,

      12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

      13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.  

Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece za izabranog kandidata Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 23.8.2023. godine u 09.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br. 5 obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune  i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto vaspitača i pedagoga.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje  će spisak  kandidata  koji ispunjavaju uslove postaviti  na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br.5.

***

JU OŠ „Veselin Masleša”

Foča                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

K  O  N  K  U  R  S

 1. NASTAVNIK SRPSKOG  JEZIKA  – 1 izvršilac  na  12 časova  neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom , na određeno vrijeme od dana prijema  do 31.08.2024.godine,
 2. NASTAVNIK GEOGRAFIJE  – 1   izvršilac na 2 časa  neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  od dana prijema  do 31.08.2024.godine,
 3. NASTAVNIK FIZIKE  – 1   izvršilac na 2 časa  neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  od dana prijema  do 31.08.2024.godine,
 4. NASTAVNIK MATEMATIKE  – 1   izvršilac na 4 časa  neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  od dana prijema  do 31.08.2024.godine,
 5. NASTAVNIK BIOLOGIJE  –  1 izvršilac na 4 časa neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  od dana prijema  do 31.08.2024.godine,
 6. NASTAVNIK HEMIJE    – 1 izvršilac na 4 časa neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  od dana prijema  do 31.08.2024.godine,
 7. NASTAVNIK OSNOVA INFORMATIKE – 1 izvršilac na 15 časova neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme od dana prijema do povratka radnika sa obavljanja javne funkcije, a najduže do 31.08.2024. godine,
 8. NASTAVNIK TEHNIČKOG OBRAZOVANjA – 1 izvršilac na 1  čas neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme od dana prijema do povratka radnika sa obavljanja javne funkcije, a najduže do 31.08.2024. godine i
 9. NASTAVNIK FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANjA    – 1 izvršilac na 2 časa neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  od dana prijema  do 31.08.2024.godine.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od  tri godine,

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

       v) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda certifikovana zdravstvena ustanova).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Izuzetno, Škola može na upražnjeno radno mjesto  nastavnika angažovati lice   koje  je   steklo  radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je  steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, potreban za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati   obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

 1. Uvjerenja o državljanstvu;
 2. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;
 3. Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti  (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);
 4. Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);
 5. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 6. Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 7. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 8. Uvjerenja  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 9. Uvjerenja da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te da nije osuđivan za krivična djela učinjena  protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o  podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

           Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1 . Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2.  Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3. Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              – vrsta posla;

              –  stepen stručne spreme i

              – dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima, a Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju (propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi), i to:

    1.  Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

   2. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,  i

  3.Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole, i to:

 1. 24.08.2023. godine, testiranje sa početkom u 09.00 časova,
 2. 25.08.2023. godine,  intervju sa početkom u 09.00 časova.
 3.  

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

          Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole,  Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

***

JU   ZA  PREDŠKOLSKO  VASPITANjE  I  OBRAZOVANjE  „BUDUĆNOST”

BILEĆA

J A V N I     K  O  N  K  U  R  S                  

I  RADNO  MJESTO

1.   VASPITAČ  PREDŠKOLSKE DJECE – 2 (dva)  izvršioca  na neodređeno vrijeme počev od 01.09.2023.godine, najmanje godina radnog iskustva, položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad.

2.  VASPITAČ  PREDŠKOLSKE  DJECE  –  3 (tri) izvršioca na određeno  vrijeme   najduže do 31.07.2024.godine, najmanje godina radnog iskustva,  položen stručni ispit  za vaspitno-obrazovni rad .

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji je stekao radni staž ili iskustvo u struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Konkursom.

OPŠTI  I POSEBNI  USLOVI  ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS

II  OPŠTI  USLOVI

Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslova:

        1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

        2. Da je punoljetan,

        3. Da je radno sposoban,

         4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti,trgovine ljudima,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju,proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije,oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,

       5. Da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

       6 .Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

III  POSEBNI USLOVI

 • 1. VSS- Prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili  programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,
 • 2. Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa  odgovarajućim stepenom obrazovanja,
 • 3. Položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad

IV  POTREBNA  DOKUMENTACIJA

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

            1. Diplomu- ovjerena fotokopija;

            2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad-ovjerena fotokopija;

            3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa;

           4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja  traže zaposlenje,a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

          5. Ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

          6. Uvjerenje o državljanstvu (ne  starije od šest mjeseci);

          7. Izvod iz matične knjige rođenih;

          8. Ovjerena fotokopija lične karte;

          9. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

         10. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

         11. Uvjerenje opštinskog  organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

        12. Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci i prilažu  samo izabrani  kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece  priložiće izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 22.08.2023. godine u 10.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost”Bileća, ul.Nikole Pašića b.b. obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto vaspitača.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se  da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost” Bileća će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intrvjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Ukoliko se na Konkurs ne prijavi dovoljan broj kandidati sa radnim iskustvom razmatraće se prijave kandidata bez radnog  iskustva , a pod uslovom da ispunjavaju ostale uslove iz Konkursa ( za tačku 2. – Vaspitač na određeno vrijeme).

Prijave se mogu dostaviti lično kovertirane i zatvorene ili na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost”Bileća, ul.Nikole Pašića b.b. – Komisija za prijem radnika.

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar