Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 10.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.02.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

***************

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA

TREBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

u školskoj 2020/2021

1. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 8 nastavnih časova nedjeljno, na određeno vrijeme do kraja školske godine (31.8.2021).

2. Nastavnik italijanskog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6 nastavnih časova nedjeljno, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Za nastavnika i stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (“Sl. gl. RS”, br.1/16 i 66/18) i posebne uslove propisane članom 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”, br.41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS”, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti prilaže kandidat nakon što bude odabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova konkursa:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992. g.);

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto na koje kandidat konkuriše.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.

4. Ovjerena fotokopija radne knjižice;

5. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

6. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;

7. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na konkurs (sa naznakom na zatvorenoj koverti “Prijava na konkurs za zapošljavanje za radno mjesto na koje kandidat konkuriše”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 1.3.2021. u 12 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 25.2.2021. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva u nastavi i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU GIMNAZIJA “JOVAN DUČIĆ” 

TREBINjE

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Profesor italijanskog jezika  – 12 časova – do povratka sa bolovanja

– najduže do 30.6.2021.

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u Gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– kao neverifikovani radnik na poslovima u školi, u  skladu sa članom 108. st. 10. i 11. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Iz svih uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidat koji bude izabran,

– Uvjerenja iz člana 5. st. (1) tačka 4) i 5) Pravilnika o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju  sa kandidatima obaviće se u petak, 26.2.2021. godine, sa početkom u 12.30 časova, u prostorijama škole.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, i to: www.gimnazijaducic.com /, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

JU Gimnazija “Jovan Dučić”, Vožda Karađorđa 1, 89 101 Trebinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

OKRUŽNO JAVNOM TUŽILAŠTVU U TREBINjU

JAVNI OGLAS

za popunu pozicija na određeno vrijeme u

Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

I – Naziv i pozicija radnih mjesta

1) Pravni saradnik – 1 izvršilac

Opis poslova: Obavljaće poslove za izradu sažetka starih neriješenih predmeta sa osvrtom na preduzete radnje  i prikupljanje dokaza sa prilozima daljeg djelovanja, izradu nacrta pravnih podnesaka s ciljem donošenja konačne tužilačke odluke u predmetu, učešće u radnim sastancima koji su u direktnoj vezi sa postupanjima i konačnim rješavanjem starih predmeta, obavlja stručne i administrativne pomoći u svim ostalim postupanjima tužilaca iz djelokruga rada tužilaca i stručnih saradnika, kao i ostalih svih zadataka po nalogu i instrukcijama postupajućeg tužioca.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen, pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – diplomirani pravnik sa položenim pravosudni ispitom

2) Saradnik – 1 izvršilac

Opis poslova: Obavljaće poslove vezano za pružanje administrativne pomoći i podrške tužiocima u rješavanju starih predmeta kao i za obavljanje svih drugih zadataka s ciljem smanjenja broja starih neriješenih predmeta

Posebni uslovi: VSS – VII stepen, pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – diplomirani pravnik

II – Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)  da se protiv njega ne vodi krivični postupak

III – Potrebni dokumenti i rok za prijavu na oglas

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

– uvjerenje o državljanstvu;                                        

– izvod iz matične knjige rođenih;                                      

– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 (šest) mjeseci;

– diplomu o završenom fakultetu i školi

– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu – dostavlja kandidat pod tačkom 1.

– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata pod tačkom 1. i 2. zaključiće se Ugovor na određeno vrijeme na period do 31.12.2021.  godine, na koji period je i potpisan Memorandum o saradnji.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti i intervju, a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama “Glas Srpske” .

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – Adresa za podnošenje prijave

Prijavu na oglas, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, ul. Stepe Stepanovića br. 18, 89101 Trebinje, sa naznakom: “Komisiji za prijem”

***

KPZ TREBINjE

     Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija RS (“Službeni glasnik RS” br.63/18) i   člana 9.  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta KPZ-a Trebinje (“Službeni glasnik RS” br.109/18) a shodno dobijenoj Saglasnosti Ministarstva pravde RS o poništenju konkursa br.08.030/120-2442/21 od 28.1.2021. god., v.d. direktora KPZ-a Trebinje, dana 8.2.2021. god. donosi:

ODLUKU

o poništenju javnog konkursa br.07-240-1454/20 od 5.10.2020. god. objavljenog                        dana 7.10.2020. god. u dnevnom listu “Glas Srpske”

Član 1.

   Poništava se javni konkurs za prijem jednog radnika na radno mjesto “rukovodilac parnih kotlova-magacioner” u okviru Privredno-instruktorske službe KPZ-a Trebinje br.07-240-1454/20 od 5.10.2020. god., objavljen dana 7.10.2020. god. u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Član 2.

  Poništenje javnog konkursa br.07-240-1454/20 od 5.10.2020. god. biće objavljeno u dnevnom listu “Glas Srpske” i na oglasnoj tabli KPZ-a Trebinje.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

   Razmatrajući raspoloživa novčana sredstva namijenjena za isplatu plata radnika za budžetsku 2021. god. kao i utvrđen nedostatak novčanih sredstava na budžetskom kontu za nabavku uglja za ogrev prostorija KPZ-a Trebinje za nastupajuću grejnu sezonu, utvrđeno je da ne postoji novčanih sredstava kao ni potrebe za prijemom jednog radnika na radno mjesto “rukovodilac parnih kotlova-magacioner” u okviru Privredno-instruktorske službe KPZ-a Trebinje.

   Na osnovu prethodnog odlučeno je kao u dispozitivu.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin