Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 10.08.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.08.2022. godine

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

*********

JZU Univerzitetska bolnica Foča

Foča   

K  O  N  K  U  R  S

 1. Specijalista radiolog, na neodređeno vrijeme………………………………….1 izvršilac

            Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove, i to:

1. VSS VII-1 stepen, ili integrisane studije, medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije, 360 ECTS bodova

2.Položen stručni ispit,

          3.Posjedovanje licence za obavljanje profesionalne djelatnosti doktora medicine,

          4.Radno iskustvo 1 godina

          Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije ili original):

                   1.Diplomu (sa dodatkom) ili uvjerenje o završenom medicinskom fakultetu.

                   2.Licencu za obavljanje profesionalne djelatnosti,

                   3.Izvod iz matične knjige rođenih,

4.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

                   5.Potvrda o prebivalištu (CIPS),

                   6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (nostrifikacija uvjerenja ukoliko je stručni ispit položen u inostranstvu),

                   7. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,

                   8.Potvrda o radnom iskustvu

          Potrebna dokumentacija  se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

          Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

          Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

          Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

          Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se predati lično na protokol ili poslati na adresu: JZU  Univerzitetska bolnica Foča, ul. Studentska broj 5, sa naznakom: Prijava na Konkurs.

***

JU CSŠ

TREBINjE

KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNjENIH RADNIH MJESTA

 U ŠKOLSKOJ 2022/2023

 1. Nastavnik medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 20 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme do kraja školske godine (31.08.2023).
 2. Nastavnik medicinske grupe predmeta, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 4 nastavna časa nedeljno, na određeno vrijeme do kraja školske godine (31.08.2023).
 3. Nastavnik medicinske grupe predmeta (vježbe), 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 14 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme do kraja školske godine (31.08.2023).

Za nastavnika i stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. RSbr.1/16 i 66/18) i posebne uslove propisane članom 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl. RSbr.41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.gl.RS, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 1. Izvod iz matične knjige rođenih;
 2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti prilaže kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 3. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.);
 1. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto na koje kandidat konkuriše.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 1. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;
 2. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.
 3. Ovjerena foto-kopija radne knjižice;
 4. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
 5. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
 6. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na Konkurs (sa naznakom na zatvorenoj koverti „Prijava na Konkurs za zapošljavanje za radno mjesto na koje kandidat konkuriše”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 23.08.2022. u 800 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 19.08.2022. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva u nastavi i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU  MUZIČKA ŠKOLA „TREBINjE”

 TREBINjE

K O N  K U R  S

1. Profesor fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac – 2 nastavna časa – na određeno vrijeme (školska 2022/23 godina);

2. Profesor fizike- 1 izvršilac- 2 nastavna časa– određeno radno vrijeme (školska 2022/23 godina);

3. Profesor istorije- 1 izvršilac – 2 nastavna časa –određeno radno vrijeme (školska 2022/23 godina;

4. Profesor pravoslavne vjeronauke -1 izvršilac – 4 nastavna časa – određeno radno vrijeme (školska 2022/23 godina);

5. Profesor istorije umjetnosti  – 1 izvršilac – 1 nastavni čas – na određeno vrijeme (školska 2022/23 godina);

      I    Opšti uslovi:

 • da je državljanin RS ili BiH;
 • da je punoljetan;
 • da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost;
 • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstsva,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjana protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

      II    Posebni uslovi :

Pored opštih, kandidati su dužni ispuniti i posebne uslove u pogledu stručnog profila i zvanja u skladu sa  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik Republike Srpske broj:29/12,80/14,83/15).

Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi. Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18)

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18,35/20,92/20),ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz  prijavu  na konkurs, kandidat je dužan dostaviti  dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

1.izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

7. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat  za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

 1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 2. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom, kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 3. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena,ukoliko u diplomi ne postoje podaci o  prosjeku ocjena;
 4. uvjerenje  izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na            evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

5.  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca; 

              6. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku       zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

16. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 17.08.2022. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata, koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola „Trebinje”, ul. Stepe Stepanovića  bb, Trebinje – sa naznakom „Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ” Glas Srpske”.

      Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

***

JU SŠC „Svetozar Ćorović”

 Ljubinje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine 

 • Profesor muzičke kulture  2 časa  sedmično u Ljubinju ………. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  ,
 • Profesor srpskog jezika 12  časova sedmično u Ljubinju ………. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  ,
 • Profesor poslovne informatike  2 časa sedmično u Ljubinju ………. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  ,
 • Profesor statistike 2 časa sedmično u Ljubinju ………. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  ,
 • Profesor pravoslavne vjeronauke 8 časova sedmično u Ljubinju …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom uz pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice ,
 • Profesor poslovne informatike 2 časa sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor ruskog jezika 2 časa sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor demokratije i ljudskih prava 2 časa sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor knjigovodstva 10 časova sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor ekonomije 2 časa sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor praktične nastave  ekonomski tehničar 6 časova sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor poslovne ekonomije 4 časa sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor osnovi ekonomije 4 časa sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor finansijske matematike 2 časa sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor digitalnog marketinga 2 časa sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor preduzetništva i inovacija u IT 2 časa sedmično u Berkovićima …..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,
 • Profesor pravoslavne vjeronauke 3 časa sedmično u Berkovićima ….1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom uz pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/16, 66/18, 91/21-Odluka ustavnog suda Republike Srpske i 119/21 ), kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz :

Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  član 104.  («Službeni  glasnik Republike Srpske», br.41/18, 35/20 i 92/35) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim  školama  („ Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15  ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („ Službeni glasnik Republike Srpske”,br. 120/20 ) .

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:                                                 

 • prijavu  (potpisanu od strane kandidata )   sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ,
 • uvjerenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (  diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije   pslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),
 • uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u nastavi,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

Pravo učešća na konkursu imaju  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske “, br.41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.   

Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove ,o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje , od nadležne policijske uprave da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece , škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 24/19 ) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

-Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja ,prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa,

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadž binskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti tri dana prije testiranja  na oglasnoj tabli škole i  do tada prijave trebaju biti u školi.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 24.8.2022. godine  u  prostorijama škole u  godine u 9,00  sati.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Kandidati koji konkurišu na više pozicija dostavljaju jednu prijavu sa dokumentacijom uz naznaku za koje pozicije konkurišu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar  „Svetozar Ćorović”,   Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „ Prijava na konkurs za  ( navesti poziciju/e)”.

***

 JU OŠ  „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški”

 Trebinje

K O N K U R S

1. Nastavnik matematike – 12 časova u nastavi na određeno vrijeme do isteka rješenja, a najduže do 13.03.2023. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

2. Nastavnik njemačkog jezika – 6 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3. Nastavnik fizike – 8 časova u nastavi na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Voditelj produženog boravka – 5 izvršioca na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) ), Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 37/19)  i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i  26/19 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

12. Ljekarsko uvjerenje ne strarije od šest mjeseci o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

13.Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav (1) Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

14. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

15. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 26.08.2022. godine ( petak ) po sljedećem rasporedu: voditelj produženog boravka u 08:00 (test) i 09:00 (intervju), matematika u 08:00 (test) i 09:00 (intervju), njemački jezik u 10:00 (test) i 11:00 (intervju) i fizika u 12:00 (test) i 13:00 (intervju)  u

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški” Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški”, Gorička br. 19, 89101 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, već će se evidentirati uz konstataciju da nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ „Vuk Karadžić” 

Trebinje

K O N K U R S

Voditelj u produženom boravku –

– 5 izvršilaca – sa punim radnim vremenom (100% norme)

– 1 izvršilac – sa pola radnog vremena (50% norme)

              na određeno vrijeme     ( do  30.06.2023.godine )

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) , Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19 ) i Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (Sl.Gl.RS 37/19 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa                        ).                 
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 26.08.2022. sa početkom u 08:00 – test i 09:00 – intervju , u JU OŠ „ Vuk Karadžić „ Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ „Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

***

 JU OŠ „Vuk Karadžić” 

Trebinje

K O N K U R S

 1. Nastavnik matematike –  16 časova

( na određeno vrijeme – do 31.08.2023. godine );  

 1. Nastavnik fizičkog vaspitanja – 16 časova

( na određeno vrijeme – do 31.08.2023. godine );

 1. Nastavnik fizike  – 6 časova

( na određeno vrijeme – do 31.08.2023. godine );

 1. Nastavnik istorije – 6 časova

( na određeno vrijeme – do 31.08.2023. godine );

 1. Nastavnik geografije – 12 časova

( na određeno vrijeme – do 31.08.2023. godine );

 1. Nastavnik vjeronauke – 8 časova

( na određeno vrijeme – do 31.08.2023. godine );

 1. Nastavnik srpskog jezika – 17 časova

( na određeno vrijeme – do 31.08.2023. godine );

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) , Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19 ) i Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (Sl.Gl.RS 37/19 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).                    )
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 26.08.2022. sa početkom u:

 Matematika : 08:00 – test i 09:00 – intervju;

 Srpski jezik, Vjeronauka  : 10:00 – test i 11:00 – intervju;

 Fizičko vaspitanje, istorija i geografija: 11:00 – test i 12:00 – intervju;

 Fizika  : 12:00 – test i 13:00 – intervju;

 u JU OŠ „ Vuk Karadžić „ Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ „Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

 JU OŠ „Vuk Karadžić” 

Trebinje

K O N K U R S

Nastavnik razredne nastave:

 – 4 izvršioca  ( na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine )

  -1 izvršilac  ( do povratka odsutnog radnika , a najduže do 31.08.2023. godine)

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) , Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19 ) i Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (Sl.Gl.RS 37/19 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).                    )
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 26.08.2022. sa početkom u 08:00 – test i 09:00 – intervju , u JU OŠ „ Vuk Karadžić „ Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ „Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanj

***

JU Gimnazija „Jovan Dučić”

 Trebinje

K O N K U R S

 1. Profesor srpskog jezika i književnosti – 4 časa – NA ODREĐENO VRIJEME

– do 31. 08. 2023.

 1. Profesor francuskog jezika – 4 časa – NA ODREĐENO VRIJEME – do 31. 08. 2023.
 2. Profesor italijanskog jezika – 4 časa–NA ODREĐENO VRIJEME – do 31. 08. 2023.
 3. Profesor ruskog jezika – 2 časa – NA ODREĐENO VRIJEME – do 31. 08. 2023.
 4. Profesor matematike – 3 časa – NA ODREĐENO VRIJEME – do 31. 08. 2023.
 5. Profesor računarstva i informatike – 14 časova – NA ODREĐENO VRIJEME

– do 31. 08. 2023.

 1. Profesor fizičkog vaspitanja – 12 časova – do povratka direktora sa funkcije

– najduže do 31. 08. 2023.

 1. Profesor likovne kulture – 8 časova – NA ODREĐENO VRIJEME – do 31. 08. 2023.

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 120/20) i Pravilnikom o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa, kontakt telefon i tačan naziv dijela konkursa na koji se prijavljuju, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– kao neverifikovani radnik na poslovima u školi, u  skladu sa članom 108. st. 10. i 11. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Iz svih uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenja iz člana 5. st. 4) i 5) Pravilnika o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju  sa svim kandidatima obaviće se u petak, 29. 08. 2022. godine u 12:30 čaova, u prostorijama škole.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, i to: http://www.gimnazijajducic.com/, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

JU Gimnazija „Jovan Dučić”, Vožda Karađorđa 1, 89 101 Trebinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ ”Sveti Sava”

Bileća

K O N K U R S

 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, puna norma, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme (Matična škola),
 2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, puna norma, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine (PO Meka Gruda),
 3. Nastavnik francuskog jezika – 1 izvršilac, na 2 časa  redovne nastave sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
 4. Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, na 5 časova  redovne nastave sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
 5. Voditelj produženog boravka – 4 izvršioca, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine,
 6. Voditelj jutarnjeg čuvanja  – 1 izvršilac,  na 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najdalje do 30.06.2023. godine (PO Meka Gruda).

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16, 66/18, 91/21 – odluka US, 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. i 105.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) ili članom 6. i 15. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 37/19, 13/20 i 72/21).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) koja su steka radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

  Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
 1. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
 2. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 4. uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 5. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje  iz tačke  4. i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon)  i dokumentaciju  kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  kandidata i to:

 1. ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene  u BiH  i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 4. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje u  stručnoj spremi i profilu traženim konkursom,
 7. uvjerenje o radnom stažu/ radnom iskustvu    izdato od ranijeg poslodavca  kod kojeg je kandidat bio zaposelen:    

 – na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovnima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 1. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 2. uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 3. uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostviti ovjerene  foto-kopije (ne starije od 6 mjeseci) svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20)  i Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 26.08.2022. godine, testiranje u 0800 časova, a intervju u 0900 časova u prostorijama škole.

Napomena: Kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti na koje radno mjesto konkurišu (za nastavnika razredne nastave, voditelja produženog boravka ili voditelja jutarnjeg čuvanja).

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa  neće  se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  slati na adresu: JU Osnovna škola ”Sveti Sava”’Bileća, Hercegovačkih ustanika bb. 89 230 Bileća.

***

JU  ZA  PREDŠKOLSKO  VASPITANjE

I  OBRAZOVANjE  „BUDUĆNOST”

BILEĆA

K  O  N  K  U  R  S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO  VRIJEME

I  RADNO  MJESTO

 • Diplomirani vaspitač predškolske djece  – 3 izvršioca na određeno  vrijeme od 01.09.2022. godine,a  najduže do 31.07.2023.godine, najmanje godina radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad u predškolskom obrazovanju.

OPŠTI  I POSEBNI  USLOVI  ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS

II  OPŠTI  USLOVI

Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslova:

 1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 1. Da je punoljetan,
 2. Da je radno sposoban,
 3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti,trgovine ljudima,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju,proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije,oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,
 4. Da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 5. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

III  POSEBNI USLOVI

 1. VSS- Prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili  programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,
 1. Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa  odgovarajućim stepenom obrazovanja,
 2. Položen stručni ispit

IV  POTREBNA  DOKUMENTACIJA

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 1. Diplomu- ovjerena foto-kopija
 1. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa,
 3. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja  traže zaposlenje,
 4. Ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne  starije od šest mjeseci),
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 8. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 9. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
 10. Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

          Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece  za izabranog kandidata Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost”Bileća pribaviće službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 22.08.2022. godine u 10.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost”Bileća, ul.Nikole Pašića b.b. obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto vaspitača.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se  da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost” Bileća će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intrvjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost”Bileća, ul.Nikole Pašića b.b. – Komisija za prijem radnika.

***

 JU OŠ ”Petar II  Petrović Njegoš”

Bileća

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos za školsku 2022/23  godinu

 1. Nastavnik matematike – 1 izvršilac  sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom – puna norma, na neodređeno vrijeme,
 • Nastavnik matematike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  – 4 časa sednmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
 • Nastavnik muzičke kulture – 1 izvršilac – pripravnik – puna norma,
 • Nastavnik ruskog jezika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  – 2 časa sednmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
 • Nastavnik osnovi informatike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  – 3 časa sednmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
 • Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  – 3 časa sednmično, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,
 • Voditelj produženog boravka – 4 izvršioca  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  –  puna norma  na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine,
 • Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  –  50% norme   na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine,

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske”: br. 1/16, 31/18, 91/21 Odluka  ustavnog suda RS i 119/21) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”br: 44/17 ,31/18, 84/19, 35/20, 63/20), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi(”Službeni glasnik RS”, broj 77/09,  86/10,25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(”Službeni glasnik RS”,br. 74/2018 i 26/2019) i člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa ( ” Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19 i 72/21)

Pravo  učešća na konkursu  imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ” Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17,31/18,84/19,35/20 i 63/20) lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakono o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

(I) Opšti uslovi koje kandidati  treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs :

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koji ne može biti stariji od šest mjesecii koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog   izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredtava ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili malonjetnim licem,

 (II) Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata (sa naznačenom adresom i brojem telefona) i navedenu dokumentaciju, pored opštih uslova koji su navedeni u konkursu  potreno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu  koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata:

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena  nakon završenih  integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti (diplome  odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srpskoj ili na teritoriji bivše SFRJ do 06.04.1992.godine moraju biti nostrifikovane).

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela  ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

6.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje , nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen,

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi ili drugim poslovima , a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno – obrazovnog rada , a koji odgovaraju  stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom , to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog  za boračko invalidsku zaštitu o utvđenom statusu  članac  porodice  poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu  iz kategorije poginulog borca,

9. .Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno  – otadžbinskog rata  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog  vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbranžmbeno otadžbinskog rata  Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(III) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

(IV)Prijem kandidata u radni odnos  izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike srpske” broj : 44/17, 31/18, 84/19 , 35/20 i  63/20) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS”,broj,74/2018 i 26/2019).

(V)Neblagovremene i nepotpune prijave  kandidata komisija ne razmatra, prijave se odbacuju.

(VI) Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se                                     26.08.2022 godine (petak)  u  sljedećim terminima:

 • Matematika –  test u 11,30 časova, intervju u 12,00 časova,
 1. Tehničko obrazovanje – test u 11,30 časova, intervju u 12,00,
 2. Ruski jezik – test u 11,30 časova, intervju u 12,00 časova,
 3. Osnovi informatike – test u 12,00 časova, intervju u 12,30 časova,
 4. Muzičko vaspitanje – test u 8,00 časova, intervju u 9,00 časova.
 5. Voditelji produženog boravka – test u 8,00 časova, intervju u 9,00 časova u prostorijama škole.

 Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti  na oglasnoj tabli škole  najkasnije tri dana prije zakazanog  testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se  posebno pozivati na intervju i testranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijava slati na adresu:

JU Osnovna škola”Petar II Petrović Njegoš”Bileća, Kralja Aleksandra, br.32. Bileća.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU Tehnička škola

Trebinje

KONKURS

1. Nastavnik fizike….. 1 izvršilac- 12 časova- neodređeno-  sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu);

2. Nastavnik građevinske grupe predmeta / nacrtna geometrija- 2 časa, tehničko crtanje- 2 časa, saobraćajnice- 2 časa, praktična nastava- 3 časa/………………. 1 izvršilac- dipl. građevinski inženjer – 9 časova- određeno (do 31.08.2023.)-  sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu);

3. Nastavnik mašinske grupe predmeta /tehnologija materijala- 2 časa, osnove preduzetništva- 2 časa, mašinski elementi- 2 časa, tehnologija obrade- 2 časa, konstrukcija alata i pribora- 2 časa/………………. 1 izvršilac- dipl. inž. mašinstva – 10 časova- određeno (do 31.08.2023.)-  sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu);

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. gl. RS” br. 1/16, 66/18, 91/21, 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.gl.RS” br.41/18,35/20, 92/20),Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.gl.RS” br. 29/12,80/14,83/15) i Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi ( „Sl.gl.RS”. br.66/21).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Sl.gl.RS” br. 41/18,35/20, 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava  i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

 Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne može biti starije od šest mjeseci).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave slijedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

 • Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 06.04.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju- nostrifikaciji);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Kraću biografiju – prijava.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnik o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske” br.24/19). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi ( ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);
 1. Uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta) ;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu ;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca/ vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla/;
 1. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom,
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i način bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje u prostorijama škole i to

 • nastavnik fizike   23.8.2022. godine u 8 časova,
 1. nastavnik građevinske grupe predmeta    23.8.2022. godine u 9 časova i
 2. nastavnik mašinske grupe predmeta 23.8.2022.godine u 10 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno- obrazovnom procesu razmatraće se prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti putem pošte na adresu : JU Tehnička škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom „ZA KONKURS – nastavnik fizike/ nastavnik građevinske grupe predmeta /  nastavnik mašinske grupe predmeta “.

***

 JU OŠ „Sveti Sava

 Foča

K  O  N  K  U  R  S

1. VODITELj U PRODUŽENOM BORAVKU – 5 izvršilaca na punu radnu normu u CŠ, na određeno vrijeme – od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini, a najduže do 30.6.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad i

2. VODITELj JUTARNjEG ČUVANjA – 1 izvršilac na ½ radne norme u CŠ, na određeno vrijeme – od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini, a najduže do 30.6.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

       v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

          Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/2017, 31/2018, 84/2019, 35/2020 i 63/2020), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, potreban za radno mjesto na koje konkurišu.

               Kandidati koji konkurišu za radno mjesto pod rednim brojem 1. (voditelj u produženom boravku), treba da ispunjavaju i uslove iz člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 37/2019, 13/2020 i 72/2021), a kandidati koji konkurišu na radno mjesto pod rednim brojem 2. (voditelj jutarnjeg čuvanja), treba da ispunjavaju i uslove iz člana 15. pomenutog Pravilnika.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati   obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

 1. Uvjerenja o državljanstvu;
 2. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;
 3. Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti  (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);
 4. Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);
 5. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 6. Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 7. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 8. Uvjerenje  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili malonjetnim licem.
 9. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o  podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/2018 i 26/2019) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

           Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1 . Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2.  Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3. Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              – vrsta posla;

              –  stepen stručne spreme i

              – dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima, a Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju (propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi), i to:

 1.  Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 •   Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,  i
 •   Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole, i to:

 • 25.8.2022. godine, testiranje sa početkom u 09.00 časova,
 1. 26.8.2022. godine,  intervju sa početkom u 09.00 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

           Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

                              Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Nemanjina, bb 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

***

JU SŠC „Aleksa Šantić”

NEVESINjE

KONKURS

– Profesor hemije  … 1 izvršilac (12 časova nedeljno) do 31.08.2023. godine,  potreban položen stručni ispit, na određeno vrijeme

– Profesor francuskog jezika .. 1 izvršilac ( 10 časova nedeljno) pripravnik, do 31.08.2023. godine, određeno vrijeme

– Profesor latinskog jezika .. 1 izvršilac ( 8 časova nedeljno) do 31.08.2023. godine, potreban položen stručni ispit, na određeno vrijeme

–  Profesor ruskog jezika .. 1 izvršilac (10 časova nedeljno) potreban položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme

– Biologija … 1 izvršilac (12 časova nedeljno) potreban položen stručni ispit, na određeno vrijeme, najkasnije do 01.02.2023. godine

– Psihologija … 1 izvršilav (6 časova nedeljno) do 31.08.2023. godine, potreban popložen stručni ispit, na određeno vrijeme

– Matematika … 1 izvršilac (12 časova nedeljno) do 31. 08.2023. godine, potreban položen stručni ispit, na određeno vrijeme

– Fizika … 1 izvršilac (6 časova nedeljno) do 31.08.2023. godine, potrban položen stručni ispit, na određeno vrijeme

– Ekonomska grupa predmeta… 1 izvršilac (10 časova nedeljno) potreban položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme

– Profesor mašinske grupe predmeta … 1 izvršilac ( 14 časova nedeljno) pripravnik, do 31.08.2023. godine, na određeno vrijeme

– Profesor vjeronauke … 1 izvršilac (12 časova nedeljno), potreban položen stručni ispit, na određeno vrijeme

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika usrednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS” broj 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS” broj 34/15 i 83/15) i Pravilnika za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS”, broj 24/19).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djkece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje  iz tačke 4. i tačke 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i prethodno navedenu dokumentaciju kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

 1. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, 
 4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),
 6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 9. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspiranju („Službeni glasnik” RS broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 23.08.2023. godine u 10:00 časova  u prostrijama škole (nova zgrada) za mašinsku grupu predmeta, ekonomsku grupu predmeta, fiziku, hemiju i latinski jezik, a 24.08.2023. godine u 10:00 časova u prostorijama škole (nova zgrada) za ruski jezik, francuski jezik, biologija, psihologija, matematika, vjeronauka.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar „Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

JU SŠC  FOČA

FOČA

K O N K U R S

 1. Profesor srpskog jezika, puna norma na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac
 2. Profesor srpskog jezika 10 –časova na određeno vrijeme do 14.06.2023.godine ,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi…………………………………………………..1 izvršilac
 3. Profesor  francuskog jezika 2 časa, na određeno vrijeme do 14.06.2023.godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac
 4. Diplomirani pravnik- 4 časa, na određeno vrijeme do 14.06.2023.godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………………………………………………..1 izvršilac
 5. Profesor biologije,- 6 časova, na određeno vrijeme do 14.06.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac
 6. Profesor  filozofije i sociologije  za demokratiju i ljudska prava, 6-časova, na određeno vrijeme do 14.06.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………………………..1 izvršilac
 • Profesor fizike, 8- časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………….1 izvršilac
 1. Profesor  praktične nastave mašinske grupe predmeta, 6- časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi..1 izvršilac
 • Diplomirani šumarski inžinjer, puna norma  na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………… 1izvršilac 
 1. Diplomirani šumarski inžinjer,profesor  praktične nastave 16 časova, na određeno vrijeme do14.06.2023.godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi  ………………………………………………………………………………………………………. 1 izvršilac
 2. Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………….. …. 1 izvršilac
 3.  Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 18 časova, na određeno vrijeme do 14.06.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, ……………..  1 izvršilac
 4. Profesor zdravstvene njege, 20 časova na neodređeno radno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………………………………………………………. 1 izvršilac

      14.Profesor,filozofije i  sociologije, 20 časova na određeno radno vrijeme do 31.08 2023. ,sa

           iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u nastavi   ………………………………  1izvršilac

      15.Profesor  računarstva informatike, 6 -časova na određeno radno vrijeme, sa iskustvom i

             položenim stručnim ispitom do  14.06 2023.   ……………………………………………………1 izvršilac

       16. Diplomirani teolog, profesor vjeronauke- 25 časova na određeno radno vrijeme do

               31.08.2023.godine  sa položenim  stručnim ispitom za rad u nastavi ……………………1 izvršilac

       17. Profesor  geografije- 6 časova  na određeno radno vrijeme   do 14.06.2023.godine sa iskustvom i

            položenim stručnim ispitom …………………………………………………………………………………1 izvršilac

       18. Profesor   psihologije 8- časova na određeno radno vrijeme  do 31.08.2023.godine  sa iskustvom

            i položenim stručnim ispitom …………………………………………………………………………..1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16,66/18, i 91/21 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18,35/20,92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 120/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). 

Potrebna dokumentacija:

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

 1. Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
 3. Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

            Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i

            vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos

            u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih

           kandidata:

   -Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

   -Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

  -Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

  -Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

  -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

   -Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18.) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

            – Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju

           uslove Konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 22.08.2022. godine

           u 11,00  časova u prostorijama Škole.

            Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju

           i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

            Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

           Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

           Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Konkursa.

           Prijave slati, sa naznakom: „ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu:

            JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

***

JU OŠ” Risto Proroković”

Nevesinje  

K  O  N  K  U  R  S

Nastavnik engleskog jezika – 10 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja …. 1 izvršilac

 • Nastavnik ruskog jezika – 12 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2023.godine… 1 izvršilac
 • Nastavnik geografije – 16 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2023.godine … 1 izvršilac
 • Nastavnik fizičkog vaspitanja – 16 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2023.godine … 1 izvršilac;
 • Nastavnik razredne nastave – puno radno vrijeme – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka direktora sa  funkcije, a najduže do 31.8.2023.godine… 1 izvršilac;
 • Voditelj produženog boravka – puno radno vrijeme – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini, a najduže do 23.6.2023.godine… 5 izvršilaca;
 • Voditelj jutarnjeg čuvanja – sa nepunim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini a najduže do 23.6.2023.godine…. 3 izvršioca.

NAPOMENA: Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                              

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu ,a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela zloupotrebe i iskorištavanja djece ( za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebljavanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu  provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

11. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

12. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.


–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će postaviti na oglasnoj tabli Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji  dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 26.8.2022. godine u prostorijama Škole:

–  testiranje sa početkom u 08:00 časova,

– intervju sa početkom u 09:00 časova.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „Risto Proroković” Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom „ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

F 0 Č A

K O N K U R S

Za  radna mjesta za  školsku 2022/23. godinu

          1.Nastavnik gitare, na određeno vrijeme, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar- gitarista  1(jedan) izvršilac – 24 časa;

   2.Nastavnik gitare, na određeno vrijeme, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar- gitarista  1(jedan) izvršilac – 20 časova;

   3.Nastavnik teoretskih predmeta, na određeno vrijeme, profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom,diplomirani muzički pedagog, diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture,diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja , diplomirani teoretičar umjetnosti- smjer muzička teorija i pedagogija 1(jedan) izvršilac -24 časa.

   Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

   –  imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

   –  imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene  ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

    – da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva      ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

     – uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

   Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

    1.Diplomu o završenom obrazovanju;

    2.Rodni list;

    3.Uvjerenje o državljanstvu;

   4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

   5.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14, 45/16 i 26/19 ), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima  utvrđenim pomenutim Pravilnikom.

  Kandidati, uz potpisanu prijavu i  dokumentaciju, treba da dostave i:

   –   Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili      potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

 1. Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;
 2. Dokaz o ostvarenom  radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno- obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:
 3.  Vrsta posla,
 4. Stepen stručne spreme i
 5. Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 • Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;
 • Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

      Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

      Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 • Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;
 • Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;
 • Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;
 • Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije prije zakazanog intrvjua i testiranja;
 • Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje;
 • Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.
 • Testiranje kandidata i intervju, obaviće se 25.08.2022. godine u 10,00 časova u školi.

                          Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola      Foča, ul.Nemanjina bb, 73 300 Foča.

***

JU OŠ „Veselin Masleša”

Foča                     

K  O  N  K  U  R  S

 1. VODITELj  PRODUŽENOG BORAVKA – 4  izvršioca  na puno radno  vrijeme i 1 izvršilac na nepuno radno vrijeme (50% radnog vremena), na određeno vrijeme – od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini, a najduže do 30.6.2023. godine,  sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad.

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17,31/18, 84/19,35/20 i 63/20), uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da  je u diplomi naveden stručni profil potreban za radno mjesto na koje konkuriše i uslove propisane članom  6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa  („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19, 13/20 i 72/21).

 Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,  31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.   

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju  i kandidati  koji  su  stekli  radni staž van škole u trajanju od

najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu,
 1. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,
 2. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj  sposobnosti za rad sa učenicima  koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 4. da po  podacima iz  posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 5. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Diplomu o završenom  prvom  ciklusu  studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 1. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
 1. Dodatak  diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 2. Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 3. Uvjerenje  o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,
 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona)      

Testiranje i intervju sa kandidatima,   koji   dostave   potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole, i to:

 1. 25.08.2022. godine, testiranje sa početkom u 09.00 časova,
 2.    26.08.2022. godine,  intervju sa početkom u   09.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom  „Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola „Veselin Masleša” Foča , Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

***

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost”

Trebinje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

– POZICIJA

Pripravnik po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu  pripravnika u 2022.godini, u sljedećem zanimanju:

 1. Diplomirani vaspitač predškolske djece  – 1 izvršilac.

Radni odnos za navedenu poziciju zasniva se na određeno vrijeme na period od dvanaest mjeseci, zaključivanjem ugovora o radu  sa pripravnikom.

II OPŠTI USLOVI

Kandidat za radno mjesto diplomiranog psihologa treba da ispunjava slijedeće opšte uslove:

 1. da su  državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. da su stariji od 18 godina,
 3. da  imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem  od šest mjeseci ili za  krivično djelo koje ih  čini  nepodobnim  za rad u predškolskoj ustanovi.

III POSEBNI USLOVI

 1. VSS – diplomirani  vaspitač predškolske djece bez radnog iskustva,
 1. da su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih lica kod JU Zavoda za zapošljavanje RS,
 2. dobre komunikacijske sposobnosti,
 3. poznavanje rada na računaru.

IV  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za dokazivanje činjenica iz tačaka II I  III kandidat je dužan uz blagovremenu prijavu na Javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da priloži u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. Diplomu o završenom školovanju sa prosjekom ocjena (ovjerena kopija),
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija),
 3. Ovjerenu kopiju lične karte,
 4. Uvjerenje kojim se potvrđuje da se kandidat vodi na evidenciji za aktivno traženje posla koje se pribavlja kod nadležnog biroa JU Zavoda za zapošljavanje RS,
 5. Ovjerena kopija radne knjižice (strane 1, 2, 3, 3, 5, 6),
 6. Biografiju,
 7. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) dostaviće izabrani kandidat  po završetku konkursne procedure,
 8. Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini  nepodobnim za rad  u predškolskoj ustanovi – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure,
 9. Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijave na konkurs  zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, Svetosavska broj 5, uz naznaku „Prijava na Javni konkurs”.

Javni konkurs će se objaviti putem JU Zavoda za zapošljavanje RS u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje  Javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu  neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske”.

***

JU SŠC „Golub Kureš” 

Bileća .

J A V N I   K O N K U R S

Opis radnog mjesta:

          Nastavnik matematike ( 8 časova redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine;          

              Nastavnik muzičke kulture (2 časa redovne nastave) – 1 izvršilac – bez radnog iskustva (pripravnik)  –  na određno vrijeme do 31.08.2023.godine;

Nastavnik kuvarstva u poljoprivrednoj struci ( 2 časa redovne nastave) –  1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi –  na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj: 1/16, 66/18) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20, 92720), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS”, broj: 120/20).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa,
 • Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa),
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992.god.),
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidtat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti radno mjesto za koje konkurše).”

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za prijem radnika. Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se 23.08.2022.godine u 10.00 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom. Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom  u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

***

JU OŠ “SVETI SAVA

GACKO

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj

2022/2023

1. Nastavnik biologije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom-   na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2023. godine  za 8 časova …. 1 izvršilac

2. Nastavnik hemije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom-   na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2023. godine za 16 časova…. 1 izvršilac

3. Nastavnik istorije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom-   na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2023. godine za 10 časova… 1 izvršilac

4. Voditelj produženog boravka – na određeno vrijeme od dana prijema  do 30.06.2023. godine…. 4 izvršioca

 1. Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom-  na određeno vrijeme od dana prijema  do 31.08.2023. godine…. 3 izvršioca
 2. Profesor razredne nastave , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –   na određeno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja( a najdalje do 15.05.2023. godine) ….  1 izvršilac
 3. Profesor razredne nastave , sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom –   na određeno vrijeme  do povratka radnika sa bolovanja( a najdalje do 01.11.2022. godine) ….  1 izvršilac
 1. Profesor engleskog jezika, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom-na određeno vrijeme od dana prijema  do 31.08.2023. godine za 12 časova… 1 izvršilac
 2. Nastavnik geografije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom-na određeno vrijeme od dana prijema  do 31.08.2023. godine za 22 časa… 1 izvršilac
 3. Nastavnik fizičkog vaspitanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom- na određeno vrijeme od dana prijema  do 31.08.2023. godine za 4 časa… 1 izvršilac

NAPOMENA: Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvo i položenim stručnimi 1 ispitom, bodova će se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik RS’‘ br. 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača(’‘Službeni glsnik RS’‘ broj:77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17i 31/18, 84/19, 35/20, 63/20)

– lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                             

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontak telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihičkoj sposobnosti,koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu ,a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Uvjerenje o podatcima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učunjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zloupotrebljavanja djeteta,polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem,

7. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

8. Dodatak diplomi,koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu  provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

11.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

12. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 – kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za profesora razredne nastave, voditelja produženog boravka  testiranje će se obaviti 26.08.2022. god u 8 sati a intervju u 9 sati istog dana u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava” Gacko.

-kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za nastavnika biologije, nastavnika hemije, nastavnika istorije,  profesora engleskog jezika, nastavnika fizičkog vaspitanja, i nastavnika geografije   testiranje će se obaviti 26.08.2022. god u 8 sati a intervju u 9 sati istog dana u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava” Gacko

– kandidati koji učestvuju na konkursu neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju,

-ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervju, smatraće se da  je odustao od prijave na konkurs,

-spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja intervjua.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „Sveti Sava” Gacko,Vidovdanska 29. sa naznakom „ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „SVETI ROMAN MELOD”

NEVESINjE

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 1. Nastavnik klavira i korepeticije ……………………………….. 1 izvršilac,  24  časa sedmično, na određeno vrijeme – do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u CŠ Nevesinje.
 1. Nastavnik klavira i korepeticije……………………………….. 1 izvršilac,  24  časa sedmično, na neodređeno vrijeme), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u CŠ Nevesinje.
 1. Nastavnik klavira i korepeticije……………………………….. 1 izvršilac,  24  časa sedmično, na određeno vrijeme ), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad Područnom odjeljenju Gacko.
 • Nastavnik klavira i korepeticije……………………………….. 1 izvršilac,  12  časova sedmično, na određeno vrijeme ), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad Područnom odjeljenju Gacko.
 1. Nastavnik klarineta ……………………………….. 1 izvršilac,  4 časa sedmično, na određeno vrijeme),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  PO Gacko.
 1. Nastavnik flaute ………………….. 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.
 1. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.
 1. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u PO Gacko.
 1. Nastavnik violine ………………….. 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.
 1. Nastavnik solfeđa ………………….. 1 izvršilac, 24 časova sedmično, na određeno vrijeme),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

OPŠTI USLOVI:

 • da je državljanin RS ili BiH
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je radno sposoban,
 • uvjerenje da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

POSEBNI USLOVI:

1, 2, 3.i 4. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

5. diplomirani muzičar – klarinetista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – klarinetista.

6. diplomirani muzičar – flautista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – flautista,

7. i 8.  diplomirani muzičar – gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – gitarista,

9. diplomirani muzičar – violinista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – violinista,

10.  profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog, diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture, diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani teoretičar umjetnosti – smjer muzička teorija i pedagogija.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS
 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
 • uvjerenje od suda da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)
 •  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visikoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i dadaktičko – metodičku grupu predmeta;
 • uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 • potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  ukoliko je kandidat nezaposlen,
 • uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS” broj 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana 23.08.2022. godine sa početkom u 1100 časova u prostorijama škole na adresi Trg Slobode  bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju te ukoliko se ne pojave na testiranji u intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU  OŠ „Njegoš” Berkovići

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

 1. Nastavnik srpskog jezika, 17 časova sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, 
 2. Nastavnik istorije, 8 časova sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, 
 3. Nastavnik geografije, 8 časova sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, 
 4. Nastavnik  tehničkog obrazovanja,  4  časa  sedmično, sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, 
 5. Profesor razredne nastave, 1 izvršilac, nastavna norma,u  PO-u Dabrica,  sa radnim iskustvom (najmanje jedna godina) i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkicje, a najdalje  do 31.08.2023. godine. 
 1. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 2. Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17, 31/18, 84/19,35/20  i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republie Srpske’‘broj 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju    (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17, 31/18, 84/19  i 63/20).  Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima  važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                                                                                                  
 3. Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:
 1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske  i Bosne i Hercegovine,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih , kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,
 3. Ovjerena foto- kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6.aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),
 4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu    ( za prijem u radni odnos  lica sa iskustvom),
 5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, te uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 6. Uz gore obaveznu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom.
 1. Dodatak diplomi , koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , 
 2. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen.
 4. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla ,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
 1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
  9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                   
 1.  -Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosi za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 2. – Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
  – Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se:
 3.         –     26.08.2022. godine, testiranje  u 11:00 časova, a intervju u  12:00 časova u prostorijama JU  
 4.                Osnovne škole „Njegoš” Berkovići, za nastavnika  srpskog  jezika,
 • 26.08.2022. godine, testiranje  u 08:00 časova, a intervju u  09:00 časova u prostorijama JU Osnovne  škole „Njegoš” Berkovići, za nastavnika  istorije,
 • 26.08.2022. godine, testiranje  u 08:00 časova, a intervju u  09:00 časova u prostorijama JU Osnovne  škole „Njegoš” Berkovići, za nastavnika geografije,
 • 26.08.2022. godine,  testiranje  u 08:00 časova, a intervju u  09:00 časova u prostorijama JU Osnovne  škole „Njegoš” Berkovići, za nastavnika tehničkog obrazovanja,
 • 26.08.2022. godine,  testiranje  u 08:00 časova, a intervju u  09:00 časova u prostorijama JU Osnovne  škole „Njegoš” Berkovići, za profesora  razredne nastave,
 1. – Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole,
  – Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na  testiranje i intervju,                          – Kandidati  ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na     konkurs.                                                                                                    
 2.  -U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu : Javna ustanova  Osnovna Škola  „Njegoš” Berkovići , Berkovići bb,               88363 Berkovići                                                                                                           

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs  ostaje  otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                             

***

  JU  OŠ „Sveti Sava ” Ljubinje   

K  O  N  K  U  R  S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

Za školsku  2022/2023 godinu

1. Nastavnik fizike- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme  – 12 časova

2. Nastavnik matematike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine – 12 časova,

3. Nastavnik tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine – 8 časova,

4. Nastavnik osnova informatike – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine – 8  časova,

5. Nastavnik biologije- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do  31.08.2023. godine – 2 časa,

6. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,

7. Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine,

8 . Nastavnik muzičke kulture – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine – 16 časova,

9.  Nastavnik srpskog jezika i književnosti – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine – 10 časova

10. Nastavnik italijanskog jezika – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine – 6 časova

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos 

 • Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16 , 66/18, 91/21 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17, 31/18, 84/19,35/20 i 63/20). 
 • Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:                                                                           

1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,                                                     

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                                                                                                                               3.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.                                                                                                                                              

4. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),                                                                                                                             

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,                                                                                                                                        

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,                                    

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o pologanju stručnog ispita u školi,                                             

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,                                                                                                     
9.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
10.Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                                                              

– na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                                                                           

 -na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                                                                                                                                 

-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                                                                                                   

 Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                           

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

14. – Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosi za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

15-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela iz člana 105.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  26.08.2022. godine u prostorijama škole, i to:

 1. za nastavnika razredne nastave, voditelja produženog boravka i nastavnika fizike testiranje će se obaviti u 08,00 časova, a  intervju u 09,00 časova,
 2. za nastzavnike matematike, srpskog jezika i književnosti, italijanskog jezika, biologije i muzičke kulture testiranje će se obaviti u 09,00 časova, a intervju u 10,00 časova,
 3. za nastavnika tehničkog obrazovanja  testiranje će se obavitu 10,00 časova, a intervju u 11,00 časova i
 • za nastavnika osnova informatike testiranje će se obaviti  u 12,00 časova, a intervju u 13,00 časova

-Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
-Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                           

U slučaju da se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.                                                                            

Prijave slati poštom na adresu :                                                                                                                             

Javna ustanova  Osnovna škola  „Sveti Sava” Ljubinje
Ulica Svetosavska broj 23                                                                                                                                  

88 380 Ljubinje                                                                                                                                            

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                             

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola  „ Jovan Jovanović Zmaj “

T  R  E  B  I Nj E

J  A  V  N  I    K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika u radni odnos

 1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, puna norma, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, 1 izvršilac;
 2. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 6 časova u nastavi, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine, 1 izvršilac;
 3. Nastavnik biologije, 6 časova u nastavi, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 1 izvršilac;
 4. Nastavnik muzičke kulture 6 časova u nastavi, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 1 izvršilac;
 5. Nastavnik engleskog jezika,  6 časova, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do 31.8.2023. godine, 1 izvršilac;
 6. Nastavnik matematike 16 časova, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2023. godine, 1 izvršilac;
 7. Nastavnik srpskog jezika, 19 časova,  sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, 1 izvršilac
 8. Voditelj produženog boravka, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine, 5 izvršilaca
 9. Nastavnik razredne nastave, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2023. 1 izvršilac
 10. Nastavnik razredne nastave do povratka radnika sa funkcije, sa položenim stručnim ispitom, a najduže do 31.8.2023. godine, 1 izvršilac

■ Na    sva radna mjesta  primaju   se  kandidati sa radnim iskustvom od godinu dana  i položenim stručnim ispitom.

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) („Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18, 84/19,35/20,63/20).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18, 84/19,35/20,63/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi  („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14,76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj  74/18, 26/19).

Uz POTPISANU PRIJAVU od strane kandidata na kojoj će OBAVEZNO  navesti na koje radno mjesto konkuriše,   adresu i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno  diplome, stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija  u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu  izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti priznate),

 ■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i  vrste stručne spreme.

4.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje o radnom iskustvu  od godinu dana na poslovima za koje podnose prijavu,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

10 . Uvjerenje o radnom stažu   izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu   ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida,

13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

■ TESTIRANjE I INTERVJU kandidatata obaviće se u Petak, 26.8.2022.godine,po sljedećem rasporedu:

 • Nastavnik fizičkog vaspitanja, puna norma: Test u 11  časova, Intervju 12 časova;
 • Nastavnik fizičkog vaspitanja, 6 časova: Test u 11 časova, Intervju 12  časova;
 • Nastavnik biologije: Test u 8 časova, Intervju 9 časova;
 • Nastavnik muzičke kulture: Test u 10 časova. Intervju 11 časova;
 • Nastavnik engleskog jezika: Test u 10 časova, Intervju 11  časova;
 • Nastavnik matematike: Test u 8 časova, Intervju 9 časova;
 • Nastavnik srpskog jezika: Test u 10 časova, Intervju 11 časova;
 • Voditelj produženog boravka: Test u 8 časova, Intervju 9 časova.
 • Nastavnik razredne nastave: Test u 8 časova, Intervju u 9 časova.
 1. Nastavnik razredne nastave do povratka radnika: Test u 8 časova, Intervju u 9 časova.          

■  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli Škole.

•  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

•  Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj ” Trebinje, Oktobarska br.1
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Procedura prijema:

Prijem radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za  prijem   u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18,26/19 ).

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar