Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 12.07.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.07. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

KPZ  Trebinje

JAVNI KONKURS za prijem dva radnika

 Opis radnog mjesta

 1. Magacioner-instruktor u okviru Priv.-instruktorske službe KPZ-a Trebinje …………… 1 izvršilac;
 2. Kuvar-smjenovođa u okviru Priv.-instruktorske službe KPZ-a Trebinje ………………………1 izvršilac;

II  Opšti uslovi:

 1. da je državljanin RS ili BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi,
 5. da se protiv lica ne vodi krivični postupak;
 6. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, tri godine prije objavljivanje javnog konkursa,
 7. da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
 8. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima.

III  Posebni uslovi:

 • Radno mjesto pod rednim brojem  1.1.

SSS – IV stepen obrazovanja,  da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje stručne spreme i položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija ( po programu stručnog ispita radnih instruktora).

 • Radno mjesto pod rednim brojem 1.2.

SSS – kuvar, da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje stručne spreme i položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija ( po programu stručnog ispita radnih instruktora) .

IV  Potrebna dokumenta:

     Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti sledeću dokumentaciju:

 1.     Izvod iz matične knjige rođenih,
 2.     Uvjerenje o državljanstvu,
 3.     Ovjerenu foto-kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 4.     Ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija (po programu stručnog ispita radnih

          instruktora) za radno mjesto pod  rednim brojem 1.1. i 1.2.,             

    Potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 6 mjeseci nakon sticanja srednje stručne    spreme za radno mjesto pod  rednim brojem 1.1. i 1.2.,

    Ovjerenu izjavu da lice nije otpuštano iz organa uprave kao rezultat   disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije  objavljivanja konkursa,

 1.     Ovjerenu izjavu da se na lice ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
 2.     Dokaz da lice nije osuđivano  za krivično djelo od najmanje 6 mjeseci ili za   krivično  djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi.
 3.     Dokaz da se protiv lica ne vodi krivični postupak .

               Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti do           okončanja procedure izbora.

       Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na Javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

       Nepotpune i neblagovreme prijave neće se uzimati u razmatranje.

       Rok za podnošenje prijave za Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

        Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao opšte i posebne uslove obaviće se intervju.

        Prijave na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

        Kazneno popravni Zavod Trebinje, ul. Republike Srpske br.31. sa naznakom: prijava  za Konkurs.

***

JU OŠ Vuk Karadžić „

           Trebinje                                


JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA

I – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola „ Vuk Karadžić” Trebinje, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „ Vuk Karadžić” Trebinje.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole .Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i Ministru.
Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole ,kao i poslove predviđene  u Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju .

III – Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole„ Vuk Karadžić ” Trebinje  se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.
IV –  Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „ Vuk Karadžić „ Trebinje,može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Statutom  škole, i  to:
1. Opšti uslovi:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3) da je stariji od 18 godina.
2Posebni uslovi:

 Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji
1)  ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili  da ispunjava uslove  iz člana 150. stav  2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj 81/22 ),
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke1) ovog stava,
3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
V – Potrebna dokumentacija 
Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :

  -Izvod iz matične knjige rođenih,
 – Uvjerenje o državljanstvu, 
–  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,


 – Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ,

– uvjerenje o položenom stručnoom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
– Ljekarsko uvjerenje o psihičkofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
– Uvjerenje da protiv  njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
– Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen ,
– Kratku biografiju sa podacima   o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.


Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji  u skladu sa zakonom.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 
VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „ Vuk Karadžić „  Trebinje, ul. Miloša Crnjanskog broj 4. Trebinje, sa naznakom  „Prijava na konkurs za izbor direktora škole”. 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama Glas Srpske.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „ Vuk Karadžić „ Trebinje, u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar