Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 13.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU Osnovna muzička škola „Sveti Roman Melod”

Nevesinje 

JAVNI KONKURS

I– Školski odbor raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje  direktora JU Osnovne muzičke škole „Sveti Roman Melod” Nevesinje

II – Opis poslova

Direktor organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, odgovoran je za zakonitost rada i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom , statutom i drugim aktima ustanove. Direktor za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.

III – Mandat direktora traje četiri godine.

IV Opšti uslovi

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavljanja javne funkcije;
 • da se na njega ne odnosi član IX Ustava Bosne i Hercegovine.

V– Posebni uslovi

1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2. najmanje pet godina radnog staža kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome o visokoj stručnoj spremi

3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasillja nad djetetom ili maloljetnim licem

4. da ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno – obrazovnog procesa u školi

VI Potrebna dokumenta

Uz prijavu, kandidati dostavljaju dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi (diploma ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Srbije ili na teritoriji bivše SFRJ nakon 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane u skladu sa propisima o visokom obrazovanju u BiH),

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastvanik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome o visokoj stručnoj spremi,

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

6. uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

7. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasillja nad djetetom ili maloljetnim licem

8. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

9. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10. kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu

11. izjavu da nije da nije otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana obavljanja javne funkcije (ovjerena od strane nadležnog organa)

12. izjavu da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu od strane nadležnog organa).

Uvjerenje iz tačke VI podtačka 6. škola će pribaviti po službenoj dužnosti za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost.

Na mjesto direktora mogu konkurisati lica obuhvaćena članom 198. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Sl. glasnik RS” broj 81/22)

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova  dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji  i ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Svi kandidati će pisanim putem biti obavješteni o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od prijema odluke.

VII – Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu predati neposredno ili putem pošte, na adresu JU Osnovna muzička škola „Sveti Roman Melod” Nevesinje, Trg slobode bb, 88 280 Nevesinje, sa naznakom „Za konkurs”.

***

Ljbilje doo,  Ljubinje

K O N K U R S

za prijem na poziciju

 DIREKTOR DRUŠTVA

USLOVI KONKURSA:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/16 i 66/2018) potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće

POSEBNE USLOVE:

 1. Iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima minimum 3 godine;
 2. Visoko stručno obrazovanje  (VII stepen);
 3. Poznavanje engleskog jezika;
 4. Poznavanje rada na računaru;
 5. Posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije – aktivan vozač;
 6. Razvijene rukovodeće i organizacione sposobnosti i vještine pronalaženja rješenja;
 7. Sistematičnost i analitičnost u radu.

OBAVEZE DIREKTORA:

 • Zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom Društva,
 • Utvrđivanje poslovne politike, procedura, ciljeva i programa razvoja Društva, određivanje mjera za njihovo sprovođenje i ispunjenje;
 • Organizacija, nadzor i unapređenje svih procesa u Društvu;
 • Koordinacija između radnih jedinica i sektora, djelovanje i doprinos pravovremenom i nesmetanom obavljanju svih procesa u Društvu;
 • Predlaganje i sprovođenje rješenja koja vode racionalnijem, ekonomičnijem i efikasnijem poslovanju;  
 • Uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom;
 • Zaključivanje ugovora u pravnom prometu sa trećim licima u domaćem i spoljnotrgovinskom prometu;
 • Donošenje opštih i pojedinačnih akata;
 • Odobravanje Poslovnika o kvalitetu i drugih dokumenta sistema menadžmenta
 • Odlučivanje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
 • Odlučivanje o povećanju i/ili smanjenu broja zaposlenih;
 • Predlaganje zaposlenima izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu);
 • Za svoj rad odgovara Skupštini Društva;
 • Obavlja i druge poslovodne funkcije od značaja za rad i poslovanje društva koje su u nadležnosti Direktora društva.

MJESTO RADA : Ljubinje, Bileća, Trebinje

Izuzetno motivišući uslovi se dogovaraju u firmi.

Uz prijavu potrebno je poslati detaljan CV sa fotografijom.

NAČIN APLICIRANjA ZA RADNO MJESTO:

 • Prijavu sa biografijom koja sadrži osnovne podatke o kandidatu poslati na mail: office@ljekobilje.ba  
 • Prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati sa teritorije BiH.
 • Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.  
 • Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

***

  JU OŠ ”Petar II  Petrović Njegoš”

Bileća

KONKURS

 1. Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, u skladu sa članom 54. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju –   na neodređeno vrijeme ,
 2. Voditelj produženog boravka – 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, u skladu sa članom 54. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju –   na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske”: br. 1/16, 31/18, 91/21 Odluka  ustavnog suda RS i 119/21) ispunjavaju i uslove propisane članom 114,115 i 116.  Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  (”Službeni glasnik Republike Srpske”br:  81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS”, broj:  77/09,  86/10,25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(”Službeni glasnik RS”,broj: 74/23) i člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa ( ” Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19 i 72/21)

(I) POTREBNA DOKUMENTA:

Uz  prijavu ( potpisanu  od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona) kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koji ne može biti stariji od šest mjesecii koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog   izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  koje ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti,  zloupotrebe opojnih sredtava, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti  ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili malonjetnim licem,

 (II) Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načina bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost  posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata po kriterijumima propisanih  Pravilnikom i to:

7.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena  nakon završenih  integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti (diplome  odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srpskoj ili na teritoriji bivše SFRJ do 06.04.1992.godine moraju biti nostrifikovane).

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9.Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

10.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos  lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

11.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela  ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u osnovnoj školi.

12.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje , nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

13.Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog  poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom , to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

14.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog  za boračko invalidsku zaštitu o utvđenom statusu  članac  porodice  poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu  iz kategorije poginulog borca,

15. .Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno  – otadžbinskog rata  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog  vojnog invalida,

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbranžmbeno otadžbinskog rata  Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 114. stav 5. zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

(III) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

(IV)Prijem kandidata u radni odnos  izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike srpske” broj : 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS”,broj: 74/23).

(V)Neblagovremene i nepotpune prijave  kandidata komisija ne razmatra, prijave se odbacuju.

(VI) Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se     29.09.2023 godine (petak)  u : testiranje u 8,00 časova, intervju u 9,00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti  na oglasnoj tabli škole  najkasnije tri dana prije zakazanog  testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se  posebno pozivati na intervju i testranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijava slati na adresu:

JU Osnovna škola”Petar II Petrović Njegoš”Bileća, Kralja Aleksandra, br.32. Bileća.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.               

***

JU  “SVETI SAVA

GACKO

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

    1.Voditelja produženog boravka, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ……………………………………………….. 4 izvršioca.

     2.Voditelja produženog boravka, lice  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme od dana prijema do 30.06.2024. god. …………. 1 izvršilac ,

     3.Nastvnik hemije , za 16 časova  redovne nastave – lice  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme . . …………. 1 izvršilac

     4.Profesor razredne nastave, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom ………………………………………………. 2 izvršioca

     5.Profesor razredne nastave ,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na  određeno vrijeme od dana prijema do povratka radnika sa bolovanja a najduže  do  31.08.2024. god. .  …………………………………….. 1 izvršilac

    6.Profesor engleskog jezika  , za  8 časova  redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. god  …………………………………………………….. 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS” broj 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda RS i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/23) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene  članom 114. i 142. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22), članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, te članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.    

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

Radna mjesta br. 1 . 2. 3. 4. 5. 6.

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za

– radno mjesto koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

– radno mjesto u školi na drugim poslovima, a koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom

– radno mjesto van vaspitno-obrazovnog rada, a koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

 1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

NAPOMENA: Ukoliko za  radno mjesto  ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji učestvuju na konkursu neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da  je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervuja.

Kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa za voditelja produženog boravka, profesora razredne nastave, nastavnika hemije , nastavnika engleskog, testiranje će obaviti  29.09.2023. godine u  8 sati, a intervju u 9 sati istog dana u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava” Gacko.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

JU Osnovna škola „Sveti Sava” Gacko, Vidovdanska 29, 89240 Gacko, sa naznakom „ZA KONKURS”.

***

 JU Osnovna škola”Sveti Sava”

Ljubinje

K  O  N  K  U  R  S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

Za školsku  2023/2024. godinu

 1. Nastavnik istorije – 1 izvršilac – 6 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine
 2.  Nastavnik italijanskog jezika – 1 izvršilac – 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine
 3. Nastavnik osnova informatike – 1 izvršilac – 8 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine
 4.  Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme
 5. Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos 

 Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16 , 66/18, 91/21 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22 ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/23). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  81/22). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.  

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:                                                                           

1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,                                                      

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                                                                                                                               

3.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.                                                                                        

4. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),                                                                                                                                                  

 5.. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,                                                                                                                                       

 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad ,                                  

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa  propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,                                                                                                                                                                     

 8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,                                                                                                     
9.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
10.Uvjerenje o radnom stažu izdato od  prethodnog  poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:   

– na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnim ustanovama na radnim mjestima  koja odgovaraju stručnoj spremi i zvanju koje se traži ovim konkursom  

– -na radnom mjestu u školi na drugim poslovima sa istim stepenom stručne spreme koji je potreban za obavljanje poslova radnog mjesta  za koje je raspisan konkurs,                                                                          

-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove na radnom mjestu za koje je potreban isti stepen stručne spreme i zvanje  koje se traži ovim konkursom                                                                                                                                  

  Iz uvjerenja treba jasno da se vidi opis radnog mjesta, stepen stručne spreme i zvanje i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                           13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

-U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat  ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 8. prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom kopijom indeksa.

-Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu  izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije  od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Uvjerenje o neosuđivanosti, da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela koja ga čine nedostojinim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, škola će pribaviti  službenim za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za  krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  29.09.2023. godine u prostorijama škole, i to:

 1. testiranje u 08.00 časova, a intervju u 09.00 časova.

-Škola će listu  kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
-Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                           

U slučaju da se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.                                                                            

Prijave slati poštom na adresu :                                                                                                                              

Javna ustanova  Osnovna škola  „Sveti Sava” Ljubinje
Ulica Svetosavska broj 23                                                                                                                                 

88 380 Ljubinje                                                                                                                                             

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                              

***

JU Gimnazija „Jovan Dučić” 

Trebinje

K O N K U R S

za izbor stručnog saradnika

Pedagog – na određeno vrijeme, do povratka odsutnog radnika, najduže do 31.08.2025.

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 120/20) i Pravilnikom o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa, kontakt telefon i tačan naziv dijela konkursa na koji se prijavljuju, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga.

4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– kao neverifikovani radnik na poslovima u školi, u  skladu sa članom 108. st. 10. i 11. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Iz svih uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenja iz člana 5. st. 4) i 5) Pravilnika o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19), Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju sa svim kandidatima obaviće se u četvrtak, 28. 09. 2023. godine u 12:30 časova, u prostorijama škole.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, i to: www.gimnazijaducic.com  , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

JU Gimnazija „Jovan Dučić”, Vožda Karađorđa 1, 89 101 Trebinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

 JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški” 

Trebinje

K O N K U R S

 • voditelj produženog boravka – 4 izvršioca na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • voditelj produženog boravka – 1 izvršioc na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
 • nastavnik fizike – 8 časova u nastavi na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 19.04.2024. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 • nastavnik matematike – 12 časova u nastavi na određeno vrijeme do isteka rješenja, a najduže do 22.12.2023. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18, 91/21 – odluka Ustavnog suda i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/23 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5.  Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

12. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkim sposobnostima, izdato od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

13.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

14. Uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u sklau sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanove pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

15. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 29.09.2023. godine ( petak ) po sljedećem rasporedu: voditelj produženog boravka u 08:00 (test) i 09:00 (intervju); fizika u 12:00 (test) i 13:00 (intervju); matematika u 10:00 (test) i 11:00 (intervju) u JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški” Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

– U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom za radno mjesto pod rednim brojem 3 i 4 razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški”, Gorička br. 19, 89101 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na konkurs komisija ne razmatra, već će se evidentira uz konstataciju da prijave na konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ”Sveti Sava”

 Bileća

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih  mjesta

 1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme (Matična škola),
 2. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, a najdalje do 30.06.2024. godine (PO Meka Gruda),
 3. Nastavnik osnova informatike – 1 izvršilac, na 10 časova redovne nastave sedmično, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine,
 4. Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najdalje do 31.08.2024. godine,
 5. Voditelj produženog boravka – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora, a najdalje do 31.08.2024. godine,
 6. Voditelj boravka – 1 izvršilac, na pola radnog vremena (50%), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najdalje do 31.08.2024. godine.

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16, 66/18, 91/21 – odluka US, 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/23), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 114. i 115.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) i članom 2.  i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

  Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

      1) da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

      2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

   3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 1. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična  djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti,
 2. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 3. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje  iz tačke  4. i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon)  i dokumentaciju  kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  kandidata i to:

 • diplomu o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene  u BiH  i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane);
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ovaj dokument, prosječna ocjena se može dokazivati i kopijom indeksa.

 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 • uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu    izdato od ranijeg poslodavca  kod kojeg je kandidat bio zaposelen:    

 – na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovnima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom;

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi opis radnog mjesta ili sistematizacija radnog mjesta, stepen stručne spreme i zvanje i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostviti ovjerene  foto-kopije (ne starije od 6 mjeseci) svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj: 81/22)  i Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/23).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 29.09.2023. godine, testiranje u 0800 časova, a intervju u 0900 časova u prostorijama škole.

Napomena: Kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti na koje radno mjesto konkurišu.

Škola će listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa  neće  se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  slati na adresu: JU Osnovna škola ”Sveti Sava”’Bileća, Hercegovačkih ustanika bb. 89 230 Bileća.

***

JU    ZA  PREDŠKOLSKO  VASPITANjE I  OBRAZOVANjE  „BUDUĆNOST”

BILEĆA

P O N O V N I    J A V N I     K  O  N  K  U  R  S                  

I  RADNO  MJESTO

1.  VASPITAČ  PREDŠKOLSKE  DJECE  –  1 (jedan) izvršioc  na određeno  vrijeme   na šest mjeseci, najmanje godina radnog iskustva,  položen stručni ispit  za vaspitno-obrazovni rad ,a u slučaju da se ne prijave kandidati sa traženom stručnom spremom, razmatraće se prijave diplomiranih pedagoga.

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji je stekao radni staž ili iskustvo u struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Konkursom.

OPŠTI  I POSEBNI  USLOVI  ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS

II  OPŠTI  USLOVI

Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslova:

 • Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Da je punoljetan,
 • Da je radno sposoban,
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti,trgovine ljudima,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju,proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije,oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,
 • Da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 • Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

III  POSEBNI USLOVI

 • VSS- Prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili  programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,
 • Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa  odgovarajućim stepenom obrazovanja,
 • Položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad

IV  POTREBNA  DOKUMENTACIJA

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 1. Diplomu- ovjerena fotokopija;
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad-ovjerena fotokopija;
 3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa;
 4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja  traže zaposlenje,a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 5. Ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 6. Uvjerenje o državljanstvu (ne  starije od šest mjeseci);
 7. Izvod iz matične knjige rođenih;
 8. Ovjerena fotokopija lične karte;
 9. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;
 10. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
 11. Uvjerenje opštinskog  organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 12. Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci i prilažu  samo izabrani  kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece  priložiće izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 25.09.2023. godine u 10.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost”Bileća, ul.Nikole Pašića b.b. obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto vaspitača.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se  da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost” Bileća će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intrvjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično kovertirane i zatvorene ili na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Budućnost”Bileća, ul.Nikole Pašića b.b. – Komisija za prijem radnika.

***

 JU OŠ “Risto Proroković”

Nevesinje 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Voditelj produženog boravka – na puno radno vrijeme –  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 30.6.2024. godine … 1 izvršilac;
 2. Voditelj produženog boravka – na puno radno vrijeme – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka direktora sa funkcije, a najduže do 31.8.2024. godine …. 1 izvršilac;
 3. Voditelj produženog boravka – na puno radno vrijeme – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2024. godine …. 3 izvršioca;
 4. Voditelj boravka – sa nepunim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2024. godine …. 2 izvršioca i
 5. Defektolog/specijalni edukator rehabilitator, za rad u posebnom odjeljenju – sa nepunim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2024. godine … 1 izvršilac.

NAPOMENA: Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 74/23).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                             

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova  pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/23):

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti Dodatak diplomi, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu  provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca koje treba da sadrži podatke o:

–  opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta,

– stepenu stručne spreme i zvanju,

– dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može dostaviti Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

– Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će postaviti na oglasnoj tabli Škole, a po mogućnosti  i na internet stranici Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji  dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 29.9.2023. godine u prostorijama Škole:

–  testiranje sa početkom u 08:00 časova,

– intervju sa početkom u 09:00 časova.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će obavijestiti sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „Risto Proroković” Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom „ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ  „ Jovan Jovanović Zmaj “

Trebinje

J  A  V  N  I    K  O  N  K  U  R  S

 • Nastavnik razredne nastave, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, 2 izvršioca; (PO Lastva i PO Ljubomir);
 • Nastavnik razredne nastave, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka direktora sa funkcije, a najdalje do 31.8.2024. godine, 1 izvršilac; ( PO Dražin Do);
 • Nastavnik osnova informatike, puna norma, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac;
 • Voditelj produženog boravka, puna norma,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme, 5 izvršilaca;
 • Voditelj produženog boravka, puna norma,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najdalje do 31.08.2024. godine, 2 izvršioca;

 Na    sva radna  mjesta  primaju   se  kandidati sa radnim iskustvom od godinu dana  i položenim stručnim ispitom.

■ Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno – obrazovnom procesu.

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 114. stav (5) („Službeni glasnik RS” br. 81/22).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18, 91/21- odluka Ustavnog suda RS i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi  („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14,76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj  74/18, 26/19,74/23).

Uz POTPISANU PRIJAVU od strane kandidata na kojoj će OBAVEZNO  navesti na koje radno mjesto konkuriše,   adresu i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno  diplome, stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija  u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu  izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti priznate),

 ■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i  vrste stručne spreme.

4.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje o radnom iskustvu  od godinu dana na poslovima za koje podnose prijavu,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

10 . Uvjerenje o radnom stažu   izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu   ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida,

13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

■ TESTIRANjE I INTERVJU kandidatata obaviće se u Petak, 29.9.2023.godine, po sljedećem  rasporedu:

 1. Nastavnik razredne nastave, (PO Lastva i PO Ljubomir): Test u 8  časova, Intervju u 9 časova;
 2. Nastavnik razredne nastave, (PO Dražin Do): Test u 8 časova, Intervju u 9 časova;
 3. Nastavnik osnova informatike: Test u 8 časova. Intervju u 9 časova;
 4. Voditelj produženog boravka, na neodređeno vrijeme: Test u 8 časova, Intervju u  9 časova;
 5. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme, Test u 8 časova, Intervju u  9 časova;

■  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli Škole.

•  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

•  Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj ” Trebinje, Oktobarska br.1
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ „Vuk Karadžić” 

Trebinje

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Nastavnik razredne nastave:

 –    3 izvršioca na neodređeno vrijeme;

 –    1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;

 –    1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.12.2023. godine;

 1. Voditelj u produženom boravku:
 1. 4 izvršioca na neodređeno vrojeme;
 2. 2 izvršioca na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;

       3.          Nastavnik fizike – 1 izvršilac

 na određeno vrijeme – do 31.08.2024. godine;

       4.      Nastavnik tehničkog obrazovanja  – 4 časa

na određeno vrijeme – do 31.08.2024. godine;

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi, Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/23 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 115.  Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).                    )
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 29.09.2023. godine

sa početkom u:   08:00 – test   i    09:00 – intervju;

 u  JU OŠ „ Vuk Karadžić „ Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ „Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ ”Njegoš” 

Berkovići

K  O  N  K  U  R  S

za popunu upražnjenog  radnog mjesta

 1. Profesor razredne nastave, 1 izvršilac, nastavna norma, u  PO-u Dabrica,  sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkicje, a najdalje  do 31.08.2024. godine. 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16, 66/18, 91/21 – odluka US, 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj :81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj: 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos  i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republie Srpske’‘broj 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5.  Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju    (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/2022).

Pravo učešća  imaju i lica koja su po propisima  važećim  do stupanja na snagu  Zakona  o osnovnom  vaspitanju i  obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj :81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                                                                                                                                                                                                                                  

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

           1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske  i Bosne i Hercegovine,

           2.Izvod iz matične knjige rođenih , kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

 1. Ovjerena foto- kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6.aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu    ( za prijem u radni odnos  lica sa iskustvom),
 3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem.
 4. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, te uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

Uz gore obaveznu dokumentaciju potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom.

 • Dodatak diplomi , koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena , 
 • Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla ,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
  9.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.                                                   

 -Ljekarsko uvjerenje koje ne može biti starije od šest mjeseci (o psihofizičkoj sposobnosi za rad sa učenicima) dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
– Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 29.9.2023. godine ,  testiranje  u 08:00 časova, a intervju u  09:00 časova u prostorijama  JU  Osnovne škole „Njegoš” Berkovići.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
– Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na  testiranje i intervju.                         

– Kandidati  ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na     konkurs.                                                                                                    

 -U slučaju da se ne prijave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva.

Prijave slati na adresu : Javna ustanova  Osnovna Škola  „Njegoš” Berkovići , Berkovići bb,               88363 Berkovići                                                                                                            

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs  ostaje  otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.             

Povezane vijesti

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Komentar