Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 13.12.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 13.12. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU  SŠC   „ Svetozar Ćorović”  

Ljubinje

 K O N K U R S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine

1. profesor ruskog  jezika 2 časa u Berkovićima sedmično …. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ;

2. profesor filozofije 5 časova sedmično u Ljubinju … 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ;

3. profesor geografije 2 časa sedmično u Berkovićima….. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ;

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/16, 66/18, 91/21-Odluka ustavnog suda Republike Srpske i 119/21 ), kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz

Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  član 104.  («Službeni  glasnik Republike Srpske», br.41/18, 35/20, 92/35 i 55/23) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim  školama  („ Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15  ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („ Službeni glasnik Republike Srpske”,br. 120/20 ) .

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:                                                 

 • prijavu  (potpisanu od strane kandidata )   sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ,
 • uvjerenje suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,
 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (  diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije   pslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),
 • uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u nastavi,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

Pravo učešća na konkursu imaju  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske “, br.41/18, 35/20 , 92/20 i 55/23), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.  

Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove ,o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Podatke iz evidencije  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, i podatke  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 24/19 ) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

-Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja ,prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa,

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadž binskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti tri dana prije testiranja  na oglasnoj tabli škole i  do tada prijave trebaju biti u školi.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 28.12.2023. godine  u  prostorijama škole u   10,00 časova .

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Ukoliko se na konkurs ne  prijave kandidati  sa položenim stručnim ispitom razmatraće se i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar  „Svetozar Ćorović”,   Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „ Prijava na konkurs za

  ( navesti poziciju/e)”.

***

JU OŠ SVETI SAVA

GACKO

JAVNI KONKURS

 • Nastvnik geografije , za 10 časova  redovne nastave – lice  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme  do 30.06.2024. godine …………. 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS” broj 1/16, 66/18, 91/21-Odluka Ustavnog suda RS i 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/23) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene  članom 114.,115 i 116. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22), članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi, te članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.                                            

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izda certifikovana zdravstvena ustanova, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. Da po podacima iz posebnog Registra nije pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja na djetetom ili maloljetnim licem

Uvjerenja iz tačke 4. i 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
 7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za

– radno mjesto koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

– radno mjesto u školi na drugim poslovima, a koje odgovara stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom

– radno mjesto van vaspitno-obrazovnog rada, a koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

 1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

NAPOMENA: Ukoliko za  radno mjesto  ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji učestvuju na konkursu neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju. Ako se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da  je odustao od prijave na konkurs.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene

***

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški” 

Trebinje

K O N K U R S

l

 • voditelj produženog boravka – 1 izvršioc na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

 Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18, 91/21 – odluka Ustavnog suda i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/23 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

 2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5.  Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, odnosno stručnom ispitu za ostale radnike sa završenim visokim obrazovanjem ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

 6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

 7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom:

 –  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

 – na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

 12. Ljekarsko uvjerenje da je radno sposoban se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkim sposobnostima, izdato od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 13.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

14. Uvjerenje da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u sklau sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanove pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,

 15. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 28.12.2023. godine ( četvrtak ) po sljedećem rasporedu: voditelj produženog boravka u 08:00 (test) i 09:00 (intervju) u JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški” Trebinje.

 – Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški”, Gorička br. 19, 89101 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata na konkurs komisija ne razmatra, već će se evidentira uz konstataciju da prijave na konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU Tehnička škola

Trebinje

KONKURS

 1. Nastavnik matematike ………………. 1 izvršilac- puna norma – neodređeno- sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu).

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. gl. RS” br. 1/16, 66/18, 91/21, 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.gl.RS” br.41/18,35/20, 92/20, 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.gl.RS” br. 29/12, 80/14, 83/15) .

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Sl.gl.RS” br. 41/18,35/20, 92/20,55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan ili da nije protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

 Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne može biti starije od šest mjeseci).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave slijedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

 • Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 06.04.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju- nostrifikaciji);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Kraću biografiju – prijava.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnik o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske” br.24/19). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi ( ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta) ;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu ;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca/ vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla/;
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i način bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje u prostorijama škole  26.12.2023. godine u 9 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno- obrazovnom procesu razmatraće se prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti putem pošte na adresu : JU Tehnička škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom „ZA KONKURS – nastavnik matematike.”

***

JU OŠ „Veselin Masleša”

Foča                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

K  O  N  K  U  R  S

 1. NASTAVNIK SRPSKOG  JEZIKA  – 1 izvršilac  na  12 časova  neposrednog rada sa učenicima , na određeno vrijeme  od dana prijema  do 31.08.2024.godine, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,                                                                                          
 2. NASTAVNIK FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANjA  – 1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema   do povratka radnika sa obavljanja javne funkcije,  puna norma,  sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 3. NASTAVNIK FIZIČKOG I ZDRAVSTVENOG VASPITANjA    – 1 izvršilac, na 2 časa neposrednog rada sa učenicima,  na određeno vrijeme  od dana prijema  do 31.08.2024.godine, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 4. NASTAVNIK GEOGRAFIJE – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme,  puna norma,  sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
 5. NASTAVNIK FIZIKE  – 1   izvršilac,  na 2 časa  neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2024.godine, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 
 6. NASTAVNIK MATEMATIKE  – 1   izvršilac, na 4 časa  neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.08.2024. godine, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 
 7. VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA  –  1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024. godini, a najduže do 30.06.2024. godine, 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu. 

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj 74/23),  kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 114. i članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22),  članom  3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19, 13/20  i 72/21).

 Pravo učešća na konkursu  imaju i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22 ) ispunjavali uslove koji se odnose na  stepen i vrstu stručne spreme.   

Izuzetno, pravo učešća na konkursu za radna mjesta nastavnika imaju  i lica koja su  stekla  radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa,  ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su :

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj  sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, 
 5. da se ne vodi u  Registru lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, 
 6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična  djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Diplomu o završenom  prvom  ciklusu  studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast   polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
 5. Dodatak  diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 6. Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 7. Uvjerenje  o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ,  sa podacima o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta , stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz

tačke 5.(dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

 Neblagovremene  i nepotpune  prijave kandidata na konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje  kandidata   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 28.12.2023. godine u 09.00 časova u prostorijama Škole.

Intervju  sa kandidatima   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak28.12.2023. godine u 11.00 časova u prostorijama Škole.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će  postaviti na oglasnu tablu  Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa

neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

          Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom  „Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola „Veselin Masleša” Foča , Karađorđeva 68a, 73300 Foča.

Povezane vijesti

Donosimo oglase za radna mjesta koja se traže u Dubrovniku i okolini

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.7.2024. godine

admin

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

Komentar