Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 15.02.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.02. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški” 

Trebinje

K O N K U R S

1. Nastavnik matematike – 12 časova u nastavi na određeno vrijeme do isteka rješenja, a najduže do 22.12.2023. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

2.  nastavnik tehničkog obrazovanja – 2 časa u nastavi na određeno vrijeme do 30.06.2023. godine, sa najmanje godinu dana radnog iskustva  i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18, 91/21 – odluka Ustavnog suda i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i  26/19 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

12. Ljekarsko uvjerenje ne strarije od šest mjeseci o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

13.Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav (1) Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

14. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).

15. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 03.03.2023. godine ( petak ) po sljedećem rasporedu: nastavnik matematike u 08:00 (test) i 09:00 (intervju), nastavnik tehničkog obrazovanja u 09:00 (test) i 10:00 (intervju) u JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški” Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški”, Gorička br. 19, 89101 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, već će se evidentirati uz konstataciju da nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

AVICENG

 PJ FOČA  

 na osnovu Statuta raspisuje

          K O N K U R S

1. Diplomirani ekonomista, VSS -1 izvršilac, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom, ugovor na određeno radno vrijeme.

Radnik će raditi na poslovima Građevinski projekat izgradnje hidroelektrane B 1, B 2a, B 3, na rijeci Bistrici.

Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava

1. Da je državljanin Republike Srpske ili BiH

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdrastvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje    šest mjeseci.

5. Da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uslovi

       Za navedeno radno mjesto potrebno je imati 3-5 godina radnog iskustva u oblasti računovodstva (knjigovodstva), oporezivanja (direktno i indirektno oporeziivanje).

       Prednost će imati kandidati koji imaju iskutvo rada u kompanijama kao što su PWC, Deloitte i sl, kandidati koji su radili u domaćim preduzećima takođe se mogu prijaviti, ako imaju potrebno radno iskustvo u navedenim oblastima.

       Pošto je zvaničan jezik koji se koristi u toku izvođenja projekta engleski jezik i više nego poželjno je poznavanje engleskog jezika, te će kandidati koji ispunjavaju ovaj uslov imati prednost.

       Plata po dogovoru.

Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (svojeručno potpisanom , sa naznačenom adresom stanovanja i brojem kontakt telefona) kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za navedeno radno mjesto, original ili ovjerenu kopiju i to :

 – Izvod iz matične knjige rođenih

 – Uvjerenje o državljanstvu

 – Dokaz da nije osuđivan za krivično dijelo na bezuslovnu kaznu zatvora od    najmanje šest mjeseci.

 – Diploma ili uvjerenje o završenoj školskoj spremi

 – Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koji traže zaposlenje , nakon sticanja školske spreme ili  nakon prestanka radnog odnosa.

– Ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Direktor  AVIC-ENG PJ  Foča će rješenjem formirati komisiju koja će pregledati dokumentaciju svih kandidata i obaviti intervju sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za navedeno radno mjesto.

Intervju sa kandidatima koji dostave potpunu i blagovremenu dokumentaciju obaviće se u prostorijama AVIC-ENGPJ Foča, a o terminu i satnici naknadno će biti obavješteni .

Izabrani kandidati su dužni da, po završetku izborne procedure dostave ljekarsko uvjerenju o opštoj zdrastvenoj sposobnosti od ovlaštene zdrastvene ustanove.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene Konkursna komisija neće uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ” Glas Srpske ” .

 Prijave sa dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu 

AVIC -ENG  PJ Foča, Ulica : Petra Kočića 1, 73 300 Foča sa naznakom ” Prijava na konkurs “. Zainteresovani kandidati mogu se javiti i poslati biografiju na dole navedeni e-mail.

Naziv firme: AVIC-ENG PJ Foča

Adresa: Petra Kočića 1, 73 300 Foča

JIB: 4404827680000

Telefon: Tel:058/232-204  

E-mail: bhbranch@gc.avic-intl.cn

***                                                                       

JU OŠ “Risto Proroković”

Nevesinje 

K  O  N  K  U  R  S

  Nastavnik matematike – 16 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2023. godine …. 1 izvršilac;

  Nastavnik fizike – 4 časa redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2023. godine …. 1 izvršilac.

NAPOMENA: Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 74/18 i 26/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                             

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu ,a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava ( za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela zloupotrebe i iskorištavanja djece ( za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zloupotrebljavanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

7. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu  provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

11. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

12. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

13. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.


–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

– Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će postaviti na oglasnoj tabli Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji  dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 02.3.2023. godine u prostorijama Škole:

–  testiranje sa početkom u 08:00 časova,

– intervju sa početkom u 09:00 časova.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „Risto Proroković” Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom „ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

OŠ„Veselin Masleša”

 Foča                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          K  O  N  K  U  R  S

1.  NASTAVNIK TEHNIČKOG OBRAZOVANjA – 1 izvršilac na 14 časova neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme  od dana prijema do povratka radnika sa obavljanja javne funkcije, a najduže do 31.08.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

2.  NASTAVNIK INFORMATIKE – 1 izvršilac na 6 časova neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme od dana prijema do povratka radnika sa obavljanja javne funkcije, a najduže do 31.08.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

3.  NASTAVNIK RUSKOG JEZIKA- 1 izvršilac na 4 časa neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme  od dana prijema  do  povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do 10.05.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

4.  NASTAVNIK GEOGRAFIJE – 1 izvršilac,  na punu  radnu  normu,  na određeno  vrijeme od dana prijema do povratka radnika sa bolovanja , a najduže do 31.08.2023. godine,  sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu.

5.  VODITELj  PRODUŽENOG BORAVKA – 2  izvršioca,  od toga:

–    1 izvršilac,  na punu  radnu  normu,  na određeno  vrijeme od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini, a najduže do 30.06.2023. godine,  sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu i

–    1 izvršilac,  na 50% radne  norme,  na određeno  vrijeme  od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2023. godine,  sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od  tri godine,

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

       v) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda certifikovana zdravstvena ustanova).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu za radno  mjesto nastavnika imaju  i kandidati  koji  su  stekli  radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, potreban za radno mjesto na koje konkurišu.

               Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 5. treba da ispunjavaju i uslove iz člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 37/19, 13/20 i 72/21).

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati   obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

1.  Uvjerenja o državljanstvu;

2.  Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

3.  Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti  (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

4.  Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);

5.  Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6.  Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7.  Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

8.  Uvjerenja  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9.  Uvjerenja da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te da nije osuđivan za krivična djela učinjena  protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o  podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

           Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1 . Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2.  Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3. Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              – vrsta posla;

              –  stepen stručne spreme i

              – dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima, a Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju (propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi), i to:

1.  Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2.    Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,  i

3.    Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole, i to:

6.  02.03.2023. godine, testiranje sa početkom u 09.00 časova,

7.  02.03.2023. godine,  intervju sa početkom u 11.00 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

           Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

 Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole,  Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar