Grad Trebinje
Izdvojeno

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.02.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.02.2020. godine.https://05f0c479ae8a338d95508a71de0ed76c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****************

**************************

JU TEHNIČKA ŠKOLA

TREBINjE

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

– Profesor hemije ………………. 1 izvršilac – 2 časa – određeno (do 31.8.2021)-  sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu);

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br. 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br.41/18, 35/20, 92/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS” br. 29/12, 80/14, 83/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 41/18, 35/20, 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava  i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne može biti starije od šest mjeseci).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave slijedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

– Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ESTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (za diplome stečene poslije 6.4.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju – nostrifikaciji);

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

– Kraću biografiju – prijava.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnik o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.24/19). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

– Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi ( ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

– Uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta) ;

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu ;

– Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

– Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

– Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i način bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje u prostorijama škole  2.3.2021. godine u 11 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno- obrazovnom procesu razmatraće se prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti putem pošte na adresu: JU Tehnička škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom “ZA KONKURS – prof.  hemije”.

***

JU ZA  PREDŠKOLSKO  VASPITANjE

I  OBRAZOVANjE “BUDUĆNOST” BILEĆA

JAVNI KONKURS

                                                             I

 – Diplomirani  vaspitač  za predškolsko vaspitanje – 240 ECTS bodova  – 1 izvršilac  na određeno vrijeme do 30.6.2021.

II –  Opis  poslova

  Opis  poslova  je regulisan  Pravilnikom  o  sistematizaciji  poslova  i  radnih  zadataka  u Javnoj ustanovi za predškolsko  vaspitanje  i  obrazovanje  “Budućnost” Bileća (“Službeni  glasnik opštine Bileća”, broj 8/15).

III –  Opšti uslovi  za kandidata

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima  opštu  zdravstvenu, kao i psihičku i fizičku  sposobnost  za  rad  sa  djecom,

4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga  čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

5. Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

IV – Posebni  uslovi

1. VSS – diplomirani vaspitač predškolskog vaspitanja 240 ECTS bodova – najmanje   prvi  ciklus  studijskog  programa  ili  ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača, 

2. položen  stručni  ispit  za  vaspitno-obrazovni  rad  u  predškolskoj  ustanovi.

V – Potrebna  dokumentacija

Uz  prijavu  na  konkurs  kandidati  su  dužni  dostaviti  dokaze  o  ispunjenosti  opštih  i  posebnih  uslova, i to ovjerene fotokopije sljedećih  dokumenata:

– Lična karta ili pasoš,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Diploma

– Uvjerenje o položenom  stručnom  ispitu  za  vaspitno-obrazovni rad

– Uvjerenje o vremenu  provedenom  na  evidenciji  nezaposlenih lica koju vodi Zavod  za zapošljavanje RS, nakon sticanja  odgovarajuće  stručne  spreme,

– Uvjerenje  izdato od  visokoškolske  ustanove  ili  dodatak diplomi  o  prosječnoj  ocjeni  tokom  studiranja (zaokružena na dvije decimale) u koliko u diplomi ne postoje  podaci  o prosjeku ocjena,

– Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prijavljuje, a odabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa treba dostaviti Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,

– Izjavu da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

– Izjavu da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđivanih za krivično djelo seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

– Biografija.

                                                          VI

          Kandidati  koji  ispunjavaju uslove  konkursa  biće  pozvani  na  intervju.

          O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua  kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

                                                          VII

          Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

          Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta  priložena uz konkurs neće se vraćati kandidatima.                                                         

VIII

          Izabrani  kandidat  je dužan da u roku  od  osam  dana  od  dana  objavljivanja  rezultata  Konkursa  na oglasnoj  tabli  dostavi  originale  ili  ovjerene  fotokopije  dokumenata.

IX

          Prijave  se  mogu  dostaviti  lično  ili  putem  pošte  na  adresu: Javna  ustanova  za  predškolsko  vaspitanje  i  obrazovanje “Budućnost” Bileća, ulica Nikole Pašića bb. Bileća: Komisija za sprovođenje  postupka  za  prijem  radnika.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin