Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.03.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.03.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********************

********************

JU TEHNIČKA ŠKOLA

TREBINjE

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.       Profesor hemije………………. 1 izvršilac – 2 časa – određeno (do 31.8.2021) – sa radnim iskustvom  ( položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu);

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS” br. 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 41/18, 35/20, 92/20) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS” br. 29/12, 80/14, 83/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS” br. 41/18, 35/20, 2/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne može biti starije od šest mjeseci).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave sljedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

–        Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (za diplome stečene poslije 6.4.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju – nostrifikaciji);

–        Izvod iz matične knjige rođenih;

–        Uvjerenje o državljanstvu;

–        Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

–        Kraću biografiju – prijava.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

–        Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi (ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);

–        Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta);

–        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

–        Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

–        Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca;

–        Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom,

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

–        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i način bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje u prostorijama škole 30.3.2021. godine u 11 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti putem pošte na adresu: JU Tehnička škola Trebinje, Vožda Karađorđa br. 1, 89101 Trebinje sa naznakom “Za konkurs – prof. hemije”.

***

JU OŠ “NjEGOŠ” BERKOVIĆI

    Na osnovu člana 139. stav (3) tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), direktor JU Osnovne škole “Njegoš” Berkovići, donosi

ODLUKU

o poništenju Konkursa broj: 64/2021 od 1.3.2021. godine,

objavljenog u “Glasu Srpske” dana 3.3.2021. godine

1.       Poništava se Konkurs broj: 64/2021 od 1.3.2021. godine, objavljen u “Glasu Srpske” dana 3.3.2021. godine, za popunu upražnjenog radnog mjesta do povratka radnika sa bolovanja, a najdalje do 30.6.2021. godine:

–        Nastavnik istorije, 7 časova sedmično,

–        Nastavnik geografije, 8 časova sedmično.

2.       Odluka o poništenju Konkursa donosi se zbog povratka radnika sa bolovanja.

3.       Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u “Glasu Srpske” dana 17.3.2021. godine.

***

GRAD TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem službenika na rukovodeća radna mjesta u

Gradskoj upravi grada Trebinja

I – Radna mjesta za koja se raspisuje javni konkurs:

1.       Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje  ……………………………………. 1 izvršilac;

2.       Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu …………………………. 1 izvršilac;

II – Opis poslova

Načelnici odjeljenja rukovode radom odjeljenja, odgovaraju za njegov rad i obavljaju druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave grada Trebinja (“Službeni glasnik grada Trebinja”, broj 9/17, 11/17, 13/17 i 7/18, 11/18, 1/20 i 8/20).

III – Mandat

Mandat načelnika odjeljenja traje do kraja mandata saziva Skupštine koja ga je imenovala ili do razrješenja u slučajevima propisanim članom 55. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

IV – Status

Načelnik odjeljenja ima status službenika prve kategorije.

V – Opšti uslovi

Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,

6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi,

7. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

8. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

VI – Posebni uslovi

Posebni uslovi za radna mjesta:

1.       Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje: VSS – pravni, arhitektonski, građevinski ili mašinski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

2.       Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu: VSS ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

VII – Sukob interesa

Kandidati koji se prijavljuju za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, na način propisan čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

VIII – Potrebna dokumenta

Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici grada Trebinja, a može se preuzeti i na info-pultu Centra za usluge građanima Gradske uprave grada Trebinja.

Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– izvod iz matične knjige rođenih,

– ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran prije stupanja na rad),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca, dostavlja kandidat koji bude izabran prije stupanja na rad),

– ovjerenu kopiju diplome,

– uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 68/11, 85/11 i 7/15). Ukoliko lice ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

Izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. 43 – 47. Zakona sastavni je dio prijave na javni konkurs.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili fotokopiji.

Napomena: prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova (t. 3, 4, 5, 6, 7. i 8. Opštih uslova Javnog konkursa).

IX – Postupak izbora

Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija, koju će posebnim rješenjem imenovati gradonačelnik.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa Komisija će obaviti ulazni intervju, na kom će vršiti ocjenu stručne sposobnosti, znanja i vještina kandidata. Komisija će predložiti rang-listu kandidata, a imenovanje načelnika odjeljenja izvršiće Skupština grada Trebinja na prijedlog gradonačelnika.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Imajući u vidu ovlašćenja Ombudsmana koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, a u vezi sa prigovorom na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te iz tog razloga dokumenta priložena uz prijave na Konkurs neće biti vraćena kandidatima.

X – Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju lično na protokol Centra za usluge građanima ili preporučenom poštom, na adresu: Grad Trebinje, Vuka Karadžića broj 2, 89 101 Trebinje.

Na koverti naznačiti: “Javni konkurs za prijem službenika na rukovodeća radna mjesta u Gradskoj upravi grada Trebinja” i radno mjesto ili radna mjesta za koje/a se kandidat prijavljuje.

Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Glas Srpske”. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Službenik zadužen za davanje dodatnih obaveštenja o Javnom konkursu je Velibor Bodiroga, sekretar Skupštine grada Trebinja, kontakt telefon broj: 059/260-411 u vremenu od 8 do 15 časova svakog radnog dana.

JU OŠ “VESELIN MASLEŠA” FOČA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Nastavnik fizičkog vaspitanja – 1 izvršilac – 14 časova redovne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručni ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa obavljanja javne funkcije.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. 

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1)      da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)      da po podacima iz posebnog registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6)      da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)      Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)      Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4)      Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7)      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.   

Testiranje i intervju sa kandidatima koji  dostave  potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, i to:

–        1.4.2021. godine, testiranje sa početkom u 12 časova,

–          1.4.2021. godine, intervju sa početkom u  14 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola “Veselin Masleša” Foča, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin