Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 18.10.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.10. 2023. godine. Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju

J A V N I   O G L A S

za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme 

I – NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

1) Stručni saradnik  ……….….………………………………………………… 1 izvršilac

2) Spremačica radnog prostora   …….………………………………… 1 izvršilac

Uslovi za obavljanje poslova: Osnovna škola.

II – OPŠTI USLOVI KOJE SVI KANDIDATI MORAJU ISPUNjAVATI

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

–    uvjerenje o državljanstvu;                                          

–    izvod iz matične knjige rođenih;                               

–    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;                        

–    za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II – 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;                                                               

–    diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);                                                  

–    potvrda o položenom pravosudnom ispitu (za kandidate za poziciju 1);                                        

–    dokaz o poznavanju rada na računaru (za kandidate za poziciju 1);

–    potvrdu o radnom iskustvu;                                       

–    a dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Radni odnos na neodređeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje (za kandidate za poziciju 1) i intervju (za kandidate za poziciju 1 i 2), a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Zgrada pravosudnih institucija u Trebinju, ulica Stepe Stepanovića broj 18, Trebinje, sa naznakom:

PRIJAVA NA OGLAS – „NE OTVARATI”.

***

JU Gimnazija „Jovan Dučić” 

Trebinje

K O N K U R S

 1. Profesor matematike – puna norma – do povratka odsutnog radnika

– najduže do 31. 08. 2024.

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 120/20) i Pravilnikom o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa, kontakt telefon i tačan naziv konkursa na koji se prijavljuju, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga.

4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– kao neverifikovani radnik na poslovima u školi, u  skladu sa članom 108. st. 10. i 11. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Iz svih uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidat koji bude izabran,

– Uvjerenja iz člana 5. st. 4) i 5) Pravilnika o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19), Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju sa svim kandidatima obaviće se u petak, 03. 11. 2023. godine u 12:30 časova, u prostorijama škole.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, i to: www.gimnazijaducic.com/ , najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

JU Gimnazija „Jovan Dučić”, Vožda Karađorđa 1, 89 101 Trebinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ „Sveti Sava”  Foča

K  O  N  K  U  R  S

 1. NASTAVNIK FRANCUSKOG JEZIKA – 1 izvršilac na 12 časova neposrednog rada sa učenicima u CŠ i PO Miljevina, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 2. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršilac na 18 časova neposrednog rada sa učenicima u CŠ, na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 3. NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršilac na 20 časova neposrednog rada sa učenicima u CŠ, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 4. VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA – 1 izvršilac na punu radnu normu u CŠ, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024. godini, a najduže do 30.6.2024. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i
 5. VODITELj BORAVKA – 1 izvršilac na ½ radne norme u CŠ, na određeno vrijeme –  do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024. godini, a najduže do 30.6.2024. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad;

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine,

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

       v) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda certifikovana zdravstvena ustanova).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/2022), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Izuzetno, Škola može na upražnjeno radno mjesto angažovati lice koje je steklo radni staž van škole  u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/2009, 86/2010, 25/2014 i 76/2015), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, potreban za radno mjesto na koje konkurišu.

               Kandidati koji konkurišu za radna mjesta pod rednim brojem 4. i 5. treba da ispunjavaju i uslove iz člana 6. ili 15. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 37/2019, 13/2020 i 72/2021), a u zavisnosti od toga za koje radmo mjesto konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati   obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

 1. Uvjerenja o državljanstvu;
 2. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;
 3. Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti  (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);
 4. Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);
 5. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad;
 6. Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;
 7. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj sposobnosti, izdatog od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 8. Uvjerenje  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 9. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena  protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, kao i uvjerenje da se ne vodi u  Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece –  za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumim a za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/2023) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

           Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1 . Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

2.  Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

 • računa se ukupno vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica za posao u stručnoj spremi i zvanju traženim konkursom;

3. Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca kod kojeg je radni staž ostvaren zaključno sa danom izdavanja uvjerenja, a koje treba da sadrži podatke o:

              – opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta,

              –  stepenu stručne spreme i zvanju i

              – dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima, a Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju (propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi), i to:

 1.  Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 2.   Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,  i
 3.   Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole, a po mogućnosti i na školskoj internet stranici.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole, i to:

 • 02.11.2023. godine, testiranje sa početkom u 09.00 časova,
 • 03.11.2023. godine,  intervju sa početkom u 09.00 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole, Nemanjina, bb 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar