Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 18.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

***************

*************

JU GIMNAZIJA “KALINOVIK”

KALINOVIK

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor engleskog jezika i književnosti – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 10 časova  sedmično, do povratka radnika sa bolovanja.

     Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16 i 66/18) i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18, 35/20 i 92/20) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci (ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).

– Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome izdate u BiH , kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine sa istim stepenom stručne i vrstom školske spreme koja se traži za nastavnike, imaju jednaku vrijednost, a u skladu sa zakonskim propisima o važnosti javnih isprava);

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta).

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

– Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).        

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj:41/18)

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole.

Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 24/19).

Dana 30.11.2020. godine u 11 časova u prostorijama škole obaviće  se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom “Prijava na konkurs” slati na adresu:

JU Gimnazija “Kalinovik” Kalinovik, Ul. Šumadijska bb,

71 230 Kalinovik, tel. 057/623-044

***

JU OŠ “RISTO PROROKOVIĆ”

NEVESINjE

JAVNI KONKURS

I Predmet

Školski odbor raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola “Risto Proroković” Nevesinje.

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat direktora počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora , u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska dostavljenog od strane školskog odbora.

IV Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to :

Opšti uslovi:

– da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina i

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad.

Posebni uslovi:

– da ima  završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), 

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovog stava i

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V Potrebna dokumentacija                                                                                              

Uz prijavu na konkurs kandidati su  dužni priložiti  dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

– Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili  Bosne i Hercegovine,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

– Uvjerenje  da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

– Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem  mandatu,

– Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Na mjesto direktora škole mogu konkurisati  i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18 i 84/19, 35/20 i 63/20).

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ne stariji od šest mjeseci).

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VI Rok za  učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa dokazima (dokumentima) se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola “Risto Proroković” Nevesinje, Obrena Ivkovića b.b. 88280 Nevesinje, sa naznakom:  Javni konkurs za izbor direktora škole  (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  razmatrati.

VII Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od  dana prijema  odluke.

Povezane vijesti

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin