Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 2.12.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 2.12.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

********

**********

“LjBILjE DOO”

 LjUBINjE

KONKURS

za prijem na poziciju

  • Referent za administrativno-komercijalne  poslove – 1 izvršilac

mjesto rada: Ljubinje

Uslovi:

–  Minimum srednja stručna sprema bez obzira na usmjerenje;

–  Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;

–  Odlično poznavanje rada na računaru – (Word, Excel, internet…);

–  Dobre organizacione sposobnosti;

–  Poznavanje engleskog jezika;

–  Vještine u pisanju i poslovnoj komunikaciji;

–  Vozačka dozvola B kategorije

U obzir će se uzimati isključivo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove. Lična primanja, kao i sve ostale dužnosti, obaveze i uslovi rada biće dogovoreni na razgovoru.

Poslati detaljan CV

Način apliciranja za radno mjesto:

– Prijavu sa biografijom koja sadrži osnovne podatke o kandidatu poslati na mail: office@ljekobilje.rs  ili putem pošte na adresu:

“LjBILjE d.o.o.” LjUBINjE, Crnogorski put bb, Ljubinje.

– Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.  

– Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

***

OPŠTINA BILEĆA

JAVNI KONKURS

za  prijem pripravnika u Opštinsku upravu Bileća  za 2020. godinu

 Načelnik opštine Bileća  raspisuje javni konkurs za  15 pripravnika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana  u opštinsku upravu Bileća, radi obavljanja pripravničkog staža,   i to:

                1. Diplomirani ekonomista turizma sa  240 ECTS bodova, 1 pripravnik,

                 2. Diplomirani inženjer industrijskog inžinjerstva za energetiku sa 240    ECTS, 1 pripravnik,

                 3. Diplomirani pravnik  sa 240 ECTS bodova, 2 pripravnika,

                 4. Diplomirani socijalni radnik sa 180 ECTS bodova, 1 pripravnik,

                 5. Bahelor komunikologije – odnosi s javnošću sa 240 ECTS bodova,

                     1 pripravnik,

                 6. Diplomirani novinar sa 240 ECTS bodova, 2 pripravnika,

                 7. Bachelor marketinga i trgovine  sa 180 ECTS bodova, 1 pripravnik,

                 8. Diplomirani socijalni radnik  sa 240 ECTS bodova, 1 pripravnik,

                 9. Diplomirani trener rukometa sa 180 ECTS bodova, 1 pripravnik,

                10. Bachelor kriminalistike sa 240 ECTS bodova, 1 pripravnik,

                11. Diplomirani sociolog sa 240 ECTS bodova,1 pripravnik,

                12. Diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku sa 240 ECTS bodova,    1  pripravnik  i

               13. Menadžer  turizma, 1 pripravnik.

II

Pripravnik se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, radi sticanja radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, osposobljavanje za samostalni rad u struci  i polaganje stručnog ispita za rad u opštinskoj upravi.

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs, treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove:

                                                            III – Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

 2.  Da je stariji od 18 godina,

 3.   Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

 4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

     mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u 

      opštinskoj upravi,

5. Da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom

  nivou vlasti u  BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.

                                                    IV Posebni uslovi:

 Pod 1.

        –    VSS – diplomirani ekonomista turizma sa 240   ECTS bodova, jedan   pripravnik,

        –     Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom  stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

        –     Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica  Zavoda za zapošljavanje.

     Pod 2.

– VSS – diplomirani inženjer industrijskog inžinjerstva za energetiku sa 240 ECTS bodova –  1 pripravnik,

– Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

– Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

   Pod 3.

  –  VSS – Diplomirani pravnik sa 240  ECTS bodova, 2  pripravnika,

  –   Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž   u traženom  stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

    –   Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 4.  

  –  Diplomirani socijalni radnik  sa 180 ECTS  bodova, 

           1 pripravnik,

      –  Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u  traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

     –   Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 5.

    – Bachelor komunikologije  – odnosi s javnošću sa  240 ECTS bodova, 1 pripravnik,

    –  Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u    traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

    –   Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

 Pod 6.

      –  Diplomirani novinar sa 240 ECTS, 2  pripravnika,

      –  Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u   traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

       –  Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 7.

        –  Bachelor  marketinga  i trgovine sa 180 ECTS bodova,1 pripravnik,

        –  Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

        –   Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 8.

        –   Diplomirani socijalni radnik  sa 240 ECTS bodova,1 pripravnik,

       –   Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u  traženom stepenu stručne spreme , odnosno zvanju,

       –    Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 9.

        –   Diplomirani trener rukometa sa 180 ECTS bodova, 1  pripravnik,

         –   Bez radnog iskustva u struci , odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom  stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

         –   Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 10.

         –    Bachelor kriminalistike  sa 240 ECTS bodova,1 pripravnik,

         –   Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u  traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

         –   Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 11.

        –   Diplomirani sociolog sa 240 ECTS bodova,1  pripravnik,

        –   Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž  traženom  stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

         –   Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

 Pod 12.

            –   Diplomirani pravnik za  bezbjednost i kriminalistiku sa  240 ECTS  bodova, 1  pripravnik,

            –   Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u  traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

             –   Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

Pod 13.

              –    Menadžer turizma, 1 pripravnik,

              –   Bez radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

              –   Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje.

                                                    V Potrebna dokumenta:

   Uz  potpisanu prijavu na javni konkurs koja se može preuzeti  u prijemnoj kancelariji opštine Bileća, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i  posebnih uslova konkursa.

        1. Fotokopije  lične karte ili pasoša,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izjave u pismenoj formi, i to:

a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije u Hagu  i da nije odbio da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično  djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

g) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kome nivou vlasti  u BiH tri godine  prije objavljivanja javnog konkursa,

d) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj:97/16).

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova konkursa kandidati prilažu:

– Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

– Uvjerenje sa Biroa za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica,

– Lična izjava da  nema  radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju,

– Za kandidate koji imaju status člana porodice poginulih boraca VRS, prilaže se uvjerenje ili rješenje o istom.

       Prvorangirani  kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja, Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerene fotokopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja  V tačke 2. pod t. a), b), g) i d) i posebnih uslova  u originalu i ovjerenoj fotokopiji (diplomu o stručnoj spremi, uvjerenje sa  biroa za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica i izjava da nema radnog iskustva u struci, odnosno da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanja. Za kandidate koji imaju status člana porodice poginulih boraca VRS, prilaže se uvjerenje ili rješenje o istom.

      Ako pravorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.     

     Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna  komisija za izbor pripravnika  opštinske uprave Bileća u skladu sa Pravilnikom o postupku zapošljavanja pripravnika u opštinskoj upravi Bileća (“Službeni glasnik opštine Bileća”, broj:5/18).

Svi kandidati  koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa biće pozvani na  intervju. O vremenu i mjestu razgovora  kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

         VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Javni konkurs biće  objavljen  u dnevnom listu “Glas Srpske” i istaknut na oglasnoj tabli opštinske uprave  Bileća.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na njeb  stranici  opštine Bileća: njnjnj.opstinabileca.ba

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija uz prijavu na konkurs neće se vraćati.

Prijave se   mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ul. Kralja Aleksandra br. 28. sa naznakom “Konkurs za pripravnike u opštinskoj upravi Bileća”.

***

OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”

LjUBIJA

ul. Drage Lukića bb

OGLAS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik razredne nastave – puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ….. 1 izvršilac

2. Nastavnik engleskog jezika – 12 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2021. godine, za lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ….. 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu – prečišćen tekst, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

– da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

– da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. Navedeno uvjerenje za izabranog kandidata pribaviće škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

– da ima završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent i

– da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Napomena: Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. sav (6) Zakona. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi), koja podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (boduje se vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom),

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: – vrsta posla; – stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

7) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

8) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Izabrani kandidat dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Mladen Stojanović”, Ljubija, ul. Drage Lukića bb, sa naznakom “za konkurs”. Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se dana 16.12.2020. godine u 12 časova u prostorijama škole te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati koji se ne pojave na intervjuu i testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin