Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 2.4.2024. godine

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU OŠ „Vuk Karadžić”  Trebinje

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Voditelj u produženom boravku – 1 izvršilac,   na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika,  a najduže  do  30.06.2024.godine.

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) , Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19 ) i Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (Sl.Gl.RS 37/19 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa                        ).                 
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 19.04.2024. sa početkom u 10:00, u JU OŠ „ Vuk Karadžić „ Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ „Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU  ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

„Sveta Novomučenica Milica- Dete”

 Berkovići

JAVNI KONKURS

I – RADNO MJESTO

1. Vaspitač sa položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad na neodređeno vrijeme. 1 izvršilac.

II – OPŠTI USLOVI

Opšti uslovi za sve kandidate:

1.  da su državljani Republike Srpske odnosno B i H,

2.  da su stariji od 18 godina,

3.  da su radno sposobni,

4.  da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanjem djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje dječije pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,

5.  da se ne vode u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanjem djece,

6.  da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnju i prikazivanje dječije pornografije, oduzimanje maloljetnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica i nasilja u porodici i porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. Za izabrane kandidate Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III – POSEBNI USLOVI

-VSS- Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača.

– položen stručni ispit za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi

– vaspitač koji je stekao radni staž ili iskustvo u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, može zasnovati radni odnos ukoliko ispunjava uslove pisane ovim zakonom,  sa tim što je dužan položiti stručni ispit u roku od godinu dana.

IV – Potrebna dokumenta:

Uz potpisanu prijavu za učešće na Javni konkurs koja sadrži i kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova iz konkursa, kao i dokaze odnosno dokumntaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara i računovođe u predškolskoj ustanovi kako slijedi:

       1. uvjerenje o državljanstvu,

        2.izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,

      3.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

        4.uvjerenje da nije osuđivan/a,

     5.uvjerenje da podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivana za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

    6.uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

    7. ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,

     8.ovjerenu fotokopiju radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu ili izdato od ranijeg poslodavca,

    9.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi,

     10. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,

   11. uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, o koliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

   12.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciju nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

   13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, u koliko se radi o kandidatu ratnog vojnog invalida,

   14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, u koliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje iz tačke 4. i 5. Ustanova će pribaviti službenim putem. Kandidat dostavlja ovjerenu kopiju svih dokunata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

V – Rok za podnošenje prijave:

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa preko JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i na oglasnoj tabli JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „Sveta Novomučenica Milica- Dete”- Berkovići.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računat će se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi dovoljan broj kandidata sa radnim iskustvom razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva, pod uslovom da ispunjavaju osatale uslove iz Konkursa (za tačku 2.- Vaspitač na neodređeno vrijeme).

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „Sveta Novomučenica Milica-Dete” – Berkovići, Berkovići bb 88363, sa naznakom „Prijava na konkurs”.

Dana 19.04.2024. godine u deset časova, u prostorijama JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE „Sveta Novomučenica Milica-Dete” – Berkovići obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen i postavit će se na oglasnoj tabli ustanove. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatrat će se da su odustali od prijave na konkurs.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar