Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 20.12.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 20.12. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

OSNOVNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

za prijem na praksu sudijskih pripravnika – volontera

I

SUDIJSKI PRIPRAVNIK – VOLONTER u sjedištu Osnovnog suda u Trebinju………4 izvršioca

SUDIJSKI PRIPRAVNIK – VOLONTER u odjeljenju Osnovnog suda u Nevesinju…….1 izvršilac

 II

OPŠTI USLOVI:

 1. da je državljanin RS,
 2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

             POSEBNI USLOVI:

 1. završen pravni fakultet

  III

        Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti:

 1. diplomu o završenom pravnom fakultetu,
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 3. uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova volontera, nakon izbora kandidata.             

  Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 od dana objavljivanja u dnevnom listu     „Glas Srpske”

Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte    na adresu: Ul. Stepe Stepanovića 18, 89101 Trebinje.

***

JU SŠC „ SVETOZAR ĆOROVIĆ”

JAVNI KONKURS
       ZA IZBOR DIREKTORA

I – Opis poslova 

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom  o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

II – Mandat:   

Direktor škole bira se na period od četiri (4) godine.

Mandat direktora teče od momenta stupanja na dužnost.

III Uslovi za izbor:

Kandidati treba da ispunjavaju :

1)opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/2016, 66/2018, 91/2021 – odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj: U  66/20 od 29.09.2021 i 119/21):

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je lice starije od 18 godina,
 3. da je zdrastveno sposoban za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu,
 4. da nije  pravosnažnom presudom osuđivano , niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti , protiv polnog integriteta, seksualnog  zlostavljanja i iskorištavanja djeteta , falsifikovanja javne isprave , nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga , omogućavanje uživanja opojnih droga i da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece   .

2) posebne  uslove  propisane  članom 129. Zakona o  srednjem  obrazovanju  i  vaspitanju  („Službeni glasnik Republike  Srpske”, broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23):

 1. da  ima završen najmanje prvi ciklus studija u   trajanju   od najmanje četiri godine i ostvarenih  najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 2. da ima najmanje pet godina   radnog iskustva kao stručni    saradnik ili nastavnik na predmetima  koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
 3. da ima predložen  program rada i ističe se svojim      radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole,
 4. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše .

IV – Potrebna dokumentacija:

1)Procedura izbora i imenovanja direktora     biće obavljena u  skladu sa odredbama člana 128. stav 1. tačke 8. 9. i 10. i člana 130. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).

2) Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta za ispunjenost opštih i posebnih uslova:

 1. Potpisanu prijavu (sa kratkom biografijom o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u obrazovno-vaspitnom radu, adresom i brojem telefona,)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Uvjerenje o državljanstvu;
 4. Uvjerenje da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti , protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave , nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga , omogućavanje uživanja opojnih droga , koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci;
 5. Diplomu o završenom visokom obrazovanju;
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 7. Uvjerenje o radnom iskustvu od  najmanje pet godina  u   vaspitno-obrazovnom   radu u   školi kao stručni    saradnik ili nastavnik , koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla na kojem je kandidat radio, stepen stručne spreme sa kojom je radio, dužina ostvarenog radnog iskustva  po vrstama posla;
 8. Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada;
 9. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period;
 10. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.
   

3) Ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj sposobnosti za rad  kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije preuzimanja dužnosti direktora, koje  ne može biti  starije od šest (6) mjeseci.

4) Škola će, od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu, a prije preuzimanja dužnosti direktora , pribaviti podatke iz evidencije  da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan , za krivična  dijela učinjena protiv službene dužnosti , protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave , nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga , omogućavanje uživanja opojnih droga i podatke da se kandidat  ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ,

V Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

1) Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

2)Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU SŠC „ Svetozar Ćorović” , Ul. Svetosavska 22,  Ljubinje, sa naznakom:  „Javni konkurs za izbor direktora”.

3)Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
4) Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima, te je potrebno dostaviti ovjerene kopije istih.

VI– Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora u roku od osam (8)  dana od dana prijema  rješenja .

***

JU OŠ  „ Jovan Jovanović Zmaj “

Trebinje

J  A  V  N  I    K  O  N  K  U  R  S

     1. Nastavnik matematike, 12 časova u nastavi, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 30.6.2024. godine, 1 izvršilac; ;

     2. Voditelj produženog boravka, pola norme,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2024. godine, 1 izvršilac;

    3. Nastavnik fizike, 2 časa u nastavi,  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na      određeno vrijeme,  do 30.06.2024. godine, 1 izvršilac;

■ Na    sva radna  mjesta  primaju   se  kandidati sa radnim iskustvom od godinu dana  i položenim stručnim ispitom.

■ Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno – obrazovnom procesu.

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 114. stav (5) („Službeni glasnik RS” br. 81/22).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18, 91/21- odluka Ustavnog suda RS i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi  („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14,76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj  74/23).

Uz POTPISANU PRIJAVU od strane kandidata na kojoj će OBAVEZNO  navesti na koje radno mjesto konkuriše,   adresu i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno  diplome, stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija  u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu  izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti priznate),

 ■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i  vrste stručne spreme.

4.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje o radnom iskustvu  od godinu dana na poslovima za koje podnose prijavu,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

10 . Uvjerenje o radnom stažu   izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu   ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida,

13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

■ TESTIRANjE I INTERVJU kandidatata obaviće se u Srijedu, 10.1.2024.godine, po sljedećem  rasporedu:

 1. Nastavnik matematike, na određeno vrijeme: Test u  11 časova, Intervju u 12 časova;
 2. Voditelj produženog boravka, na određeno vrijeme: Test u 11 časova, Intervju u 12  časova;
 3. Nastavnik fizike, na određeno vrijeme: Test u 12 časova, Intervju u 13  časova;

■  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli Škole.

•  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

•  Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj ” Trebinje, Oktobarska br.1
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „SVETI ROMAN MELOD”

NEVESINjE

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 1. Nastavnik klavira i korepeticije ……………………………….. 1 izvršilac,  16  časova sedmično, na određeno vrijeme-  do kraja školske 2023/2024  ), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad Područnom odjeljenju Gacko.
 2. Nastavnik klarineta ……………………………….. 1 izvršilac,  3 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  Područnom odjeljenju Gacko.
 3. Nastavnik flaute ………………….. 1 izvršilac, 7 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.
 4. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 22 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

OPŠTI USLOVI:

 1. da je državljanin RS ili BiH
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da je radno sposoban,
 4. uvjerenje da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 5. da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem
 6. da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

POSEBNI USLOVI:

1. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

3. diplomirani muzičar – klarinetista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – klarinetista.

4. diplomirani muzičar – flautista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – flautista,

5.  diplomirani muzičar – gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – gitarista,

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

– izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte,

– uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS

– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),

– uvjerenje od suda da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

– uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)

– uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa)

–  diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visikoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i dadaktičko – metodičku grupu predmeta;

– uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

– uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

– uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme ukoliko je kandidat nezaposlen,

– uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi sa prosjekom ocjena, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS” broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana 05.01.2024. godine sa početkom u 1100 časova u prostorijama škole na adresi Trg Slobode  bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju te ukoliko se ne pojave na testiranji u intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Povezane vijesti

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Komentar