Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 21.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

Ljbilje doo  Ljubinje

  OBAVJEŠTENjE

– U konkursu za prijem na poziciju direktora  društva objavljenom u Glasu Srpske dana 13.09.2023.godine, mijenja se tekst sledeće sadržine:

” Prijavu sa biografijom koja sadrži osnovne podatke o kandidatu poslati na mail: office@ljekobilje.rs

Ostali sadržaj konkursa ostaje nepromijenjen.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „SVETI ROMAN MELOD”

NEVESINjE        

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 1. Nastavnik klavira i korepeticije ……………………………….. 1 izvršilac,  8 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024 ), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad Područnom odjeljenju Gacko.
 2. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.
 3. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 14 časova sedmično, na određeno vrijeme- do kraja školske 2023/2024),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.
 4. Nastavnik solfeđa ………………….. 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u prvom polugodištu školske 2023/2024 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.
 5. Nastavnik solfeđa ………………….. 1 izvršilac,  1 čas sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.
 1. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac,  5 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  centralnoj školi Nevesinje.
 1. Nastavnik hora ………………….. 1 izvršilac, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

OPŠTI USLOVI:

 • da je državljanin RS ili BiH
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je radno sposoban,
 • uvjerenje da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

POSEBNI USLOVI:

1. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

2.i 3.   diplomirani muzičar – gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – gitarista,

4.i 5. profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog, diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture, diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani teoretičar umjetnosti – smjer muzička teorija i pedagogija.

6. diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonikaš.

7. diplomirani dirigent, diplomirani muzički pedagog, profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog solfeđa i muzičke kulture, diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani muzički umjetnik – smjer dirigovanje, diplomirani teoretičar umjetnosti – smjer muzička teorija i pedagogija.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS
 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
 • uvjerenje od suda da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)
 •  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visikoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i dadaktičko – metodičku grupu predmeta;
 • uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 • potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  ukoliko je kandidat nezaposlen,
 • uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju („Sl. glasnik RS” broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana 02.10.2023. godine sa početkom u 1100 časova u prostorijama škole na adresi Trg Slobode  bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju te ukoliko se ne pojave na testiranji u intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost”        

Trebinje   

K O N K U R S

   za prijem volontera – psihologa

RADNO MJESTO

 1. Volonter – Diplomirani psiholog ………………………………………… 1 izvršilac na određeno vrijeme

OPŠTI  I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM VOLONTERA

II OPŠTI USLOVI POD  1.

Kandidat za volontera psihologa treba da ispunjava slijedeće opšte uslove:

     1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

      2.da je punoljetan,

      3.da je radno sposoban,

   4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine  nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece,

     5.da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela  seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

     6.da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta.

III POSEBNI USLOVI POD 1.

 1. VSS – Prvi ciklus studija na studijskom programa u trajanju od četiri godine i ostavrenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

IV  POTREBNA DOLUMENTACIJA POD 1.

Kandidati uz prijavu su dužni  priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno  stručno zvanje u određenoj oblasti –  ovjerena foto-kopija,
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerenu kopiju indeksa,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 • Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od šest mjeseci),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga  samo izabrani kandidat  nakon izvršenog  izbora  po konkursu,
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije  porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.  

Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece za izabranog kandidata Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana  26.9.2023. godine u 09.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br. 5 obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za prijem volontera – psihologa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje  će spisak  kandidata  koji ispunjavaju uslove postaviti  na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br.5.

***

JU OŠ Risto Proroković

 Nevesinje

Poništenje dijela konkursa

 Poništava se dio konkursa objavljenog u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 13.9.2023. godine, u tački 5.  ” Defektolog/specijalni edukator rehabilitator, za rad u posebnom odjeljenju – sa nepunim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2024. godine … 1 izvršilac”.

U ostalom dijelu Konkurs ostaje neizmijenjen.

Pratite nas i putem Vibera

Povezane vijesti

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 29.11.2023. godine

admin

Uz bazu u Čilipima Rayanair otvara i 500 radnih mjesta

admin

“PEPCO” RASPISAO OGLAS: Traže više radnika u Trebinju

admin

SLUŽBENI AUTOMOBIL, LAPTOP, BONUSI, BOŽIĆNICE… Nudi se puno poslova s primamljivim uslovima rada

admin

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 22.11.2023. godine

admin

Supernova zapošljava: Referent za prodaju

admin

Komentar