Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 21.09.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 21.09. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

Ljbilje doo  Ljubinje

  OBAVJEŠTENjE

– U konkursu za prijem na poziciju direktora  društva objavljenom u Glasu Srpske dana 13.09.2023.godine, mijenja se tekst sledeće sadržine:

” Prijavu sa biografijom koja sadrži osnovne podatke o kandidatu poslati na mail: office@ljekobilje.rs

Ostali sadržaj konkursa ostaje nepromijenjen.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „SVETI ROMAN MELOD”

NEVESINjE        

KONKURS

za popunu radnih mjesta

 1. Nastavnik klavira i korepeticije ……………………………….. 1 izvršilac,  8 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024 ), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad Područnom odjeljenju Gacko.
 2. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.
 3. Nastavnik gitare ………………….. 1 izvršilac, 14 časova sedmično, na određeno vrijeme- do kraja školske 2023/2024),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.
 4. Nastavnik solfeđa ………………….. 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja nastavnog procesa u prvom polugodištu školske 2023/2024 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u centralnoj školi Nevesinje.
 5. Nastavnik solfeđa ………………….. 1 izvršilac,  1 čas sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024 g.),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.
 1. Nastavnik harmonike ……………………………….. 1 izvršilac,  5 časova sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024), radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u  centralnoj školi Nevesinje.
 1. Nastavnik hora ………………….. 1 izvršilac, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme – do kraja školske 2023/2024),  radno iskustvo, položen stručni ispit, rad u Područnom odjeljenju Gacko.

Za sve kandidate obavezan je rad u petodnevnoj radnoj sedmici.

OPŠTI USLOVI:

 • da je državljanin RS ili BiH
 • da je stariji od 18 godina;
 • da je radno sposoban,
 • uvjerenje da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem.

POSEBNI USLOVI:

1. diplomirani muzičar – pijanista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – pijanista.

2.i 3.   diplomirani muzičar – gitarista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – gitarista,

4.i 5. profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog, diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture, diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani teoretičar umjetnosti – smjer muzička teorija i pedagogija.

6. diplomirani muzičar – akordeonista, diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač – harmonikaš.

7. diplomirani dirigent, diplomirani muzički pedagog, profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog solfeđa i muzičke kulture, diplomirani crkveni muzičar ili profesor crkvene muzike i pojanja, diplomirani muzički umjetnik – smjer dirigovanje, diplomirani teoretičar umjetnosti – smjer muzička teorija i pedagogija.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS
 • ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa),
 • uvjerenje od suda da  nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa)
 •  ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenim najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visikoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i dadaktičko – metodičku grupu predmeta;
 • uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 • potvrdu od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  ukoliko je kandidat nezaposlen,
 • uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 • uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Ukoliko se na konkurs ne prijavi lice sa potrebnim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, komisija će razmatrati prijave lica bez radnog iskustva.

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje od godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom o osnovnom obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju  i obrazovanju („Sl. glasnik RS” broj 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana 02.10.2023. godine sa početkom u 1100 časova u prostorijama škole na adresi Trg Slobode  bb sa svim kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave  obaviće se testiranje i intervju. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju te ukoliko se ne pojave na testiranji u intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te fotokopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se predati neposredno ili poslati poštom na navedenu adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

***

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost”        

Trebinje   

K O N K U R S

   za prijem volontera – psihologa

RADNO MJESTO

 1. Volonter – Diplomirani psiholog ………………………………………… 1 izvršilac na određeno vrijeme

OPŠTI  I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM VOLONTERA

II OPŠTI USLOVI POD  1.

Kandidat za volontera psihologa treba da ispunjava slijedeće opšte uslove:

     1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

      2.da je punoljetan,

      3.da je radno sposoban,

   4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine  nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece,

     5.da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela  seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

     6.da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta.

III POSEBNI USLOVI POD 1.

 1. VSS – Prvi ciklus studija na studijskom programa u trajanju od četiri godine i ostavrenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

IV  POTREBNA DOLUMENTACIJA POD 1.

Kandidati uz prijavu su dužni  priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno  stručno zvanje u određenoj oblasti –  ovjerena foto-kopija,
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerenu kopiju indeksa,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 • Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od šest mjeseci),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga  samo izabrani kandidat  nakon izvršenog  izbora  po konkursu,
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije  porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.  

Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece za izabranog kandidata Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene  kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana  26.9.2023. godine u 09.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br. 5 obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za prijem volontera – psihologa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje  će spisak  kandidata  koji ispunjavaju uslove postaviti  na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br.5.

***

JU OŠ Risto Proroković

 Nevesinje

Poništenje dijela konkursa

 Poništava se dio konkursa objavljenog u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 13.9.2023. godine, u tački 5.  ” Defektolog/specijalni edukator rehabilitator, za rad u posebnom odjeljenju – sa nepunim radnim vremenom, odnosno 50% radnog vremena – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2024. godine … 1 izvršilac”.

U ostalom dijelu Konkurs ostaje neizmijenjen.

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar