Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 22.02.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.02. 2023. godine.

JZU  BOLNICA TREBINjE

JAVNI KONKURS

za popunjanje upražnjenih radnih mjesta

I  NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA

1.radiološki tehničar …………………………………….. 2 izvršioca,

2. anestetičar ………………………………………………..  izvršioca,

3.medicinska sestra – instrumentarka …………..  izvršioca.

II VRSTA RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 2 (dvije) godine

III USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

Opšti uslovi:

1.       da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

2.       da je punoljetan,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

5.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatovra od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za radu u bolnici,

6.       da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

1.       Stečena stručna sprema:

1.1.    za radno mjesto iz tačke 1. – viša ili visoka stručna sprema,

1.2.    za radno mjesto iz tačaka 2. i 3. – srednja stručna sprema – završena srednja medicinska škola –

2.       Položen stručni ispit,

3.       Poznavanje rada na računaru,

4.       Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

IV  POTREBNA DOKUMENTA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilože originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1)      prijavu na konkurs sa kratkom biografijom („CV2) i kontakt telefonom,

2)      uvjerenje o državljanstvu;

3)      izvod iz matične knjige rođenih;

4)      uvjerenje o opštoj zdravstvenoj spsoobnosti,

5)      uvjerenje, odnosno potvrda nadležnog organa  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno o neosuđivanosti u smislu tačke IV 1) alineje 4. i 5. (ne starije od 6 mjeseci),

6)      pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

7)      diploma, odnosno uvjerenje o stečenom zvanju (priznate diplome o neophodnoj stručnoj spremi ukoliko su stečene van Republike    Srpske i Bosne i Hercegovine),

8)      uvjerenje o položenom stručnom  ispitu,

9)      uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (ako kandidat ima radno iskustvo).

V NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA JAVNI KONKURS

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove – protokol,  ili poštom na adresu: JZU Bolnica Trebinje, Ul.dr Levija broj 2, 89101 Trebinje.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana dana od dana objavljivanja konkursa na Veb stranici  JZU Bolnica Trebinje i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u pisanom izdanju dnevnog lista „Glas Srpske”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI  INTERVJU SA PRIJAVLjENIM KANDIDATIMA I OBAVJEŠTENjE O IZBORU

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

O izboru, kandidati će biti  pismeno obavješteni.

***

JZU BOLNICA TREBINjE

JAVNI KONKURS

za  izbor kandidata za specijalizacije iz:

 • Radiologije – jedna specijalizacija,
 • Medicinske psihologije – jedna specijalizacija.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Stečena stručna sprema:

Kandidati za specijalizaciju iz tačke 1.  – završen medicinski fakultet i stečeno zvanje doktor medicine

 Kandidati za specijaliaciju iz tačke 2. – završen filozofski fakultet, strudijski program psihologija i stečeno zvanje diplomirani psiholog,

1) položen stručni ispit;

2) aktivno poznavanje jednog stranog jezika;

Pored ovih, kandidati treba da ispunjavaju  uslov predviđen članom 16. Pravilnika o pravima i obavezama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika JZU Bolnica Trebinje na specijalizacijama i supspecijalizacijama:

– da kandidat ima do 36 godine starosti;

Kandidati koji ispunjavaju uslove za specijalizaciju trebaju dostaviti:

1. Prijavu i svoj CV;

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci);

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

4. Uvjerenje o nekažnjavanju;

5. Kopiju lične karte;

6. Ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu;

7. Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

8. Originalno uvjerenje o  poznavanju jednog stranog jezika;

9. Izvod iz matične knjige vjenčanih, ako je došlo do promjene ličnih podataka o identitetu; 

10.Ovjerena kopija radne knjižice;

11. Uvjerenje o radnom stažu (za kandidate koji su u radnom odnosu) ili Uvjerenje da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS (za kandidate koji su nezaposleni);

12. Ovjerenu kopiju indeksa, u dijelu koji se tiče ocjene iz odgovarajuće grane za koju se konkuriše.

13. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni za vrijeme studiranja. 

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Veb stranici  Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u pisanom izdanju dnevnog lista „Glas Srpske”

Nepotpune, neblagovremene i nedopuštene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: JZU Bolnica Trebinje, ulica dr. Levija br.2 Trebinje, ili lično  na protokol  Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove  Bolnice.

O izboru kandidata za specijalizacije, kandidati će biti  pismeno obaviješteni.

***

JU SŠC „Aleksa Šantić”

NEVESINjE

KONKURS

 • Profesor engledkog  jezika  … 1 izvršilac (10 časova nedeljno)   potreban položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine
 • Profesor hemije .. 1 izvršilac (14 časova nedeljno)  potreban položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme  do 31.08.2023. godine
 • Profesor biologije …. 1 izvršilac ( 12 časova nedeljno) potreban položen    stručni ispit za rad u vaspitno obrazovnom procesu, na neodređeno vrijeme                                                                 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika usrednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS” broj 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS” broj 34/15 i 83/15) i Pravilnika za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik RS”, broj 24/19).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djkece,

6. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje  iz tačke 4. i tačke 5. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs i prethodno navedenu dokumentaciju kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita, 
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata  Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim  do stupanja na snagu novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspiranju („Službeni glasnik” RS broj 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” broj 41/18, 35/20 i 92/20), pravo učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje.

Intervju i stručno testiranje sa kandidatima će se obaviti 07.03.2023. godine u 13:00 časova  u prostrijama škole (nova zgrada).

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu ploču škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatra se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar „Aleksa Šantić” – Nevesinje, ul. Vojvode Petra Samardžića br. 4., 88280 Nevesinje, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Povezane vijesti

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Komentar