Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 24.03.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 24.03.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********************

************************

Broj:

Datum 24.3.2021 god.

OSNOVNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Osnovnom sudu u Trebinju

1. Daktilograf ……………… 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz provjeru i probni rad do tri mjeseca;

2. Domar zgrade pravosudnih institucija: Osnovnog suda u Trebinju, Okružnog suda u Trebinju i Okružnog tužilaštva u Trebinju …………. 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad do tri mjeseca

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

– da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

Za daktilografa:

– završena srednja škola, IV stepen stručne spreme,

– završen najmanje I stepen kursa za kompjutere

Za domara zgrade pravosudnih institucija:

– Završena srednja škola IV stepen, tehničkog smjera ili škola za radnička zanimanja – III stepen stručne spreme, KV električar, KV vodoinstalater

– završen kurs protivpožarne zaštite,

– najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim i sličnim poslovima.

Potrebni dokumenti: (Original ili ovjerene kopije)

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

– rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),

– uvjerenje da protiv podnosioca prijave nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),

– dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.

Izbor između prijavljenih kandidata za daktilografa, koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršiće se nakon obavljenog testiranja (provjere radnih sposobnosti u kucanju) i intervjua, a izbor između prijavljenih kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za domara zgrade pravosudnih institucija izvršiće se nakon intervjua sa kandidatima.

Rok i adresa dostave:

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Stepe Stepanovića br. 18, 89101 Trebinje, sa naznakom “Javni konkurs”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.

***

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

TREBINjE

KONKURS

za izbor direktora

I – JU Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje, Oktobarska br. 1, raspisuje konkurs za izbor direktora škole.

II – Uslovi

Za direktora JU Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i Statutom škole.

Opšti uslovi:

– da je lice starije od 18 godina,

– da je državljanin BiH – Republike Srpske,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

2. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1. ovih uslova,

3. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

III – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za radno mjesto direktora JU Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje kandidati, uz potpisanu prijavu na konkurs, prilažu originalne ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5. Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

6. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa), izdato od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci,

7. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata prije stupanja na dužnost,

8. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

9. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

11. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Napomena: Nastavnici i stručni saradnici iz člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju mogu ravnopravno konkurisati za direktora škole.

IV – Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu Škole sa naznakom “Prijava na konkurs za direktora škole”.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

V – Vrijeme za koje se vrši imenovanje direktora

Direktor JU Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje bira se na period od četiri godine, a mandat počinje teći od dana stupanja na dužnost.

VI – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja odluke.

VII – Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Prijave sa potrebnim dokumentima se podnose na adresu: JU Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj” Trebinje, Oktobarska br. 1.

***

SŠC “SVETOZAR ĆOROVIĆ”

LjUBINjE

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Profesor statistike 2 časa sedmično u Ljubinju …………………….. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi do 36.6.2021. godine.

2. Profesor procesa razvoja softvera 2 časa sedmično u Berkovićima …………… 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi do 30.6.2021. godine.

3. Koordinator prakse van škole za zanimanje ekonomski tehničar u Berkovićima ……….. 1 izvršilac na ½ radnog vremena sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno-vaspitnom procesu do 31.8.2021. godine.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 01/16 i 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove iz:

Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, član 104. i 105. (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18, 35/20 i 92/35), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 41/18, 35/20 i 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje navedenih uslova i to:

– prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom,

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih ,

– uvjerenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

– diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome stečene van BiH i Republike Srbije poslije 6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

– uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita.

Ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa (ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 24/19), te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidate sa iskustvom),

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti 8.4.2021. godine na oglasnoj tabli škole i do tada prijave trebaju biti u školi.

Sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili prijave i ispunjavaju uslove konkursa obaviće se testiranje i intervju 12.4.2021. godine u prostorijama škole u godine u 10 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu: Javna ustanova Srednjoškolski centar “Svetozar Ćorović”, Svetosavska 22, Ljubinje, sa naznakom “Prijava na konkurs za ( navesti radno mjesto na koje se konkuriše)”.

***

NAČELNIK OPŠTINE KALINOVIK

JAVNI KONKURS

I – Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Kalinovik, u statusu službenika na upražnjena radna mjesta:

1) Samostalni stručni saradnik za organizaciju i planiranje civilne zaštite – 1 (jedan) izvršilac i

2) Samostalni stručni saradnik za oblast socijalne zaštite – 1 (jedan) izvršilac.

II – Opis poslova

Opis poslova i radnih zadataka službenika pete kategorije – drugog zvanja iz tačke 1) i službenika pete kategorije – prvog zvanja iz tačke 2) utvrđeni su članom 7. tačke 7) i 18) Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Kalinovik (“Službeni glasnik opštine Kalinovik” br. 2/21).

III – Opšti uslovi

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom, član IDž stav 1. Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi

Pozicija pod brojem 1)

– VSS, prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije – bečelor kriminalistike;

– dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

– poznavanje rada na računaru.

Pozicija pod brojem 2)

– VSS, sa 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik;

– minimalno tri godine radnog iskustva u ustanovi socijalne zaštite,

– položen stručni ispit za rad u organima uprave,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računaru.

V – Potrebna dokumenta

Prijava na javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu (Prijava na javni konkurs), koji je dostupan na internet stranici opštine Kalinovik, a može se preuzeti i u šalter-sali opštine Kalinovik.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

 Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidati prilažu fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjave kandidata:

1) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom, član IDž stav 1. Ustava BiH,

2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnosti službenika u opštinskoj upravi (od čl. 43. do čl. 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave), sastavni su dio prijave na javni konkurs.

Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1) diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoku spremu stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,

3) dokaze o radnom iskustvu u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima je, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati.

VI – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, i to:

1. uvjerenje o državljanstvu RS, odnosno BiH;

2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

3. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

4. diplomu o završenoj stručnoj spremi;

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

6. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

7. uvjerenja škola i drugih institucija koje se bave prenošenjem znanja stranih jezika (kandidati za poziciju br. 2), kao i ovjerene izjave iz tačke V – Potrebna dokumenta, podtačke 1), 3) i 4).

 Ako prvorangirani kandidati ne dostave dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidati ne ispunjavaju tražene uslove, pozvaće sljedeće kandidate po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostave tražene dokaze.

VII – Rok, način i mjesto za podnošenje prijava i druge informacije relevantne za objavljivanje konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa, ako konkurs ne bude objavljen istovremeno.

Dokumenti priloženi uz prijavu na konkurs neće se vraćati kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu je Milinko Lalović, tel. 057/623-131.

Prijave se podnose na propisnom obrascu – Prijava na javni konkurs, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostaviti lično na protokolu – prijemnom šalteru ili poštom na adresu: Opština Kalinovik, Karađorđeva br. 37, sa naznakom “Komisiji za sprovođenje postupka za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika”.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin