Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 24.08.2022. godine

Okružno javno

tužilaštvo u Trebinju

J A V N I   O G L A S

za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme u  Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju- Podružnoj kancelariji u Foči

          Daktilograf ……………………………………………….1 izvršilac.

          Opšti uslovi za radno mjesto:

          –  Da je državljanin BiH,

          –  Da je punoljetan,

          –  Da ima opštu zdrastvenu sposobnost,

          – Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodnobnim za obavljanje poslova u državnom  organu,

          – Da se ne vodi krivični postupak.

          Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1.:

 • SSS – srednja stručna sprema IV stepen ili
 • Daktilograf I-a ili I-b klase,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.                    

Kao dokaze za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilože: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje da kandidat nije osuđivan, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci), diplomu o završenoj školi.

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Trebinje, ulica Stepe Stepanovića br. 18 sa naznakom: PRIJAVA NA OGLAS „NE OTVARATI”.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Sa kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za izbor kandidata će obaviti intervju, a za kandidate za mjesto daktilografa predviđeno je pismeno testiranje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni putem kontakt telefona koji su dužni navesti u prijavi.                      

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obavješteni pismeno, najkasnije u roku od 15 dana od dana zatvaranja oglasa.

***

 JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš”

 Bileća

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta:

          Nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (puna norma rada) – 2 izvršioca – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine;           

              Nastavnik fizičkog vaspitanja (2 časa redovne nastave) – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine;           

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj: 1/16, 66/18) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20, 92720), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS”, broj: 120/20).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 • Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa,
 • Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa),
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
 • Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992.god.),
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koje dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidtat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti radno mjesto za koje konkurše).”

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za prijem radnika. Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se 6.09.2022.godine u 10.00 časova, u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom. Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom  u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

***

Opština Ljubinje

Načelnik opštine

JAVNI KONKURS

Za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi

Opštine Ljubinje

I-Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih  mjesta na neodređeno vrijeme za radna mjesta:

 1. Samostalni stručni saradnik za razvoj zemljoradnje
 2. Stručni saradnik za finansije i knjigovodstvo

II- Zaposleni iz tačke I po rednim brojem 1 i 2 ovog konkursa obavljaju poslove     utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistamatizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Ljubinje (, broj 1/14,1/17, 2/20 i 1/22).

III – Status: službenik

IV – Opšti uslovi:

-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

-da je stariji od 18 godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnm za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave

-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću koju obavlja u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa

V- Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod brojem 1:

-visoka stručna sprema, VII stepen, poljoprivredni fakultet ili završen prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, poljoprivrednog smjera obrazovanja

-dvije  godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

-položen stručni ispit

-broj izvršilaca :1

Za radno mjesto pod brojem 2:

-viša stručna sprema, ekonomskog smjera obrazovanja

-jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

-položen stručni ispit

-broj izvršilaca :1

VI- Uz prijavu na konkurs , sa kraćom biografijom kandidati  su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

-uvjerernje o državljanstvu,

-izvod iz MKR,

-dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnm za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

-dokaz da se ne vodi krivični postupak,

-diplomu o završenoj školskoj spremi,

-dokaz o radnom iskustvu,

-dokaz o položenom stručnom ispitu,

-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti( samo kandidat koji bude izabran),

-ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću koju  obavlja u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

-ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Repuplike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

VII- Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

U slučaju da konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od poslednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Opštine Ljubinje ili poštom na adresu : Opština Ljubinje, Svetosavska broj 2, 88 380 Ljubinje, sa naznakom : za Komisiju za prijem. Za dodatne informacije o Javnom konkursu, kontakt telefon broj: 053/630-280.

Propisani obrazac za prijavu kandidata može se preuzeti na šalteru pisarnice Opštine Ljubinje.

***

JU Osnovna škola „Veselin Masleša”

 Foča,                     

K  O  N  K  U  R  S

za popunu slobodnih radnonih  mjesta

1. NASTAVNIK SRPSKOG  JEZIKA  – 1 izvršilac  na  12 časova  neposrednog rada sa učenicima – pripravnik  na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine,                                                                                              

2. NASTAVNIK FIZIKE  – 1   izvršilac na 2 časa  neposrednog rada sa učenicima – pripravnik  na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine,                                                                                               

3. NASTAVNIK MATEMATIKE  – 1   izvršilac na 4 časa  neposrednog rada sa učenicima – pripravnik  na određeno vrijeme, do 31.08.2023.godine.     

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj 74/18 i 26/19),  kandidati treba da ispunjavaju  uslove propisane članom 104. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17,31/18, 84/19,35/20 i 63/20) i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,  31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.   

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu,
 2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,
 3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj  sposobnosti za rad sa učenicima  koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
 4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
 5. da po  podacima iz  posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 1. Diplomu o završenom  prvom  ciklusu  studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
 2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
 3. Dodatak  diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 4. Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
 5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona)        

Testiranje i intervju sa kandidatima,   koji   dostave   potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole, i to:

 • 08.09.2022. godine, testiranje sa početkom u 12.00 časova,

 –  08.09.2022. godine,  intervju sa početkom u   13.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom  „Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola „Veselin Masleša” Foča , Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

***

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA

DJEČIJI VRTIĆ  GACKO

K  O  N  K  U  R  S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA ODREĐENO  VRIJEME

I  RADNO  MJESTO

 • Diplomirani vaspitač predškolske djece  – 1 izvršioc na određeno  vrijeme od 01.09.2022. godine, do 31.08.2023.godine, najmanje godina radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad u predškolskom obrazovanju.
 • Diplomirani vaspitač predškolske djece  – 1 izvršioc na određeno  vrijeme od 01.09.2022. godine, do povratka radnika sa bolovanja, najmanje godina radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad u predškolskom obrazovanju.

OPŠTI  I POSEBNI  USLOVI  ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS

II  OPŠTI  USLOVI

Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslova:

 • Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Da je punoljetan,
 • Da je radno sposoban,
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti,trgovine ljudima,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju,proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije,oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,
 • Da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 • Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

III  POSEBNI USLOVI

 • VSS- Prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili  programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,
 • Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa  odgovarajućim stepenom obrazovanja,
 • Položen stručni ispit

IV  POTREBNA  DOKUMENTACIJA

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu- ovjerena foto-kopija
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa,
 • Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja  traže zaposlenje,
 • Ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne  starije od šest mjeseci),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
 • Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

          Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece  za izabranog kandidata ,Javna predškolske ustanove „Dječiji vrtić” Gacko pribaviće službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 31.08.2022. godine u 10.00 časova u prostorijama Javne predškolske ustanove „Dječiji vrtić” Gacko, ul.Vidovdanska 26. obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto vaspitača.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se  da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna predškolska ustanova „Dječiji vrtić” Gacko će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intrvjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna predškolska ustanova „Dječiji vrtić” Gacko , ul. Vidovdanska 26. – Komisija za prijem radnika.

Komentar