Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 25.01.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.01. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

JZU  BOLNICA TREBINjE

JAVNI KONKURS

I  NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA

1. medicinska sestra – akušerka ……………………………………… 4 izvršioca,

II VRSTA RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

III USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

  Opšti uslovi:

1.  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

2.  da je punoljetan,

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

5.  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatovra od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za radu u bolnici,

6.  da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

  Posebni uslovi:

1.  Završena srednja medicinska škola – ginekološko – akušerski smjer,

2.  Položen stručni ispit,

3.  Poznavanje rada na računaru,

4.  Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

IV  POTREBNA DOKUMENTA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilože originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1)      prijavu na konkurs sa kratkom biografijom („CV2) i kontakt telefonom,

2)      uvjerenje o državljanstvu;

3)      izvod iz matične knjige rođenih;

4)      uvjerenje o opštoj zdravstvenoj spsoobnosti,

5)      uvjerenje, odnosno potvrda nadležnog organa  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno o neosuđivanosti u smislu tačke IV 1) alineje 4. i 5. (ne starije od 6 mjeseci),

6)      pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

7)      diploma, odnosno uvjerenje o stečenom zvanju (priznate diplome o neophodnoj stručnoj spremi ukoliko su stečene van Republike    Srpske i Bosne i Hercegovine),

8)      uvjerenje o položenom stručnom  ispitu,

9)      uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (ako kandidat ima radno iskustvo).

V NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA JAVNI KONKURS

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove – protokol,  ili poštom na adresu: JZU Bolnica Trebinje, Ul.dr Levija broj 2, 89101 Trebinje

Rok za podnošenje prijava je osam dana dana od dana objavljivanja konkursa na Veb stranici  jzu Bolnica Trebinje i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u pisanom izdanju dnevnog lista „Nezavisne novine”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

***

VI  INTERVJU SA PRIJAVLjENIM KANDIDATIMA I OBAVJEŠTENjE O IZBORU

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

O izboru, kandidati će biti  pismeno obavješteni.

***

JU OŠ ”Sveti Sava”

Bileća

K O N K U R S

  Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, na 5 časova redovne nastave sedmično, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

Pored  opštih uslova propisanih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16, 66/18, 91/21 – odluka US, 119/21) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 114. i 115.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) i članom 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) koja su steka radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lice koje je steklo radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

  Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1)  da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična  djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5)  uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,

6)  uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje  iz tačke  4. i 5.  za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon)  i dokumentaciju  kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje  kandidata i to:

7.  ovjerenu foto-kopiju  diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene  u BiH  i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06. aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),

8.  uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

9.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

10.         uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

11.         dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

12.         uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje u  stručnoj spremi i profilu traženim konkursom,

13.         uvjerenje o radnom stažu/ radnom iskustvu    izdato od ranijeg poslodavca  kod kojeg je kandidat bio zaposelen:    

 – na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovnima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

14.         uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

15.         uvjerenje  opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16.         uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostviti ovjerene  foto-kopije (ne starije od 6 mjeseci) svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS”, broj: 81/22)  i Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18 i 26/19).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 09.02.2023. godine, testiranje u 0900 časova, a intervju u 1000 časova u prostorijama škole.

Napomena: Kandidati su dužni u prijavi na konkurs navesti na koje radno mjesto konkurišu.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa  neće  se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave  slati na adresu: JU Osnovna škola ”Sveti Sava”’Bileća, Hercegovačkih ustanika bb. 89 230 Bileća.                                   

***

JU SŠC  „Svetozar Ćorović”

LjUBINjE

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 31.8.2023. godine

1. Profesor filozofije   5 časova  sedmično u Ljubinju ………….1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  ,

2. Profesor  etike 1 čas sedmično u Ljubinju……………1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Profesor prava i poslovnog prava   6 časova sedmično ( u Ljubinju 2 i u Berkovićima 4) ………..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/16, 66/18, 91/21-Odluka ustavnog suda Republike Srpske i 119/21 ), kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz

Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  član 104.  («Službeni  glasnik Republike Srpske», br.41/18, 35/20 i 92/35) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim  školama  („ Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15  ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („ Službeni glasnik Republike Srpske”,br. 120/20 ) .

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:                                                 

–        prijavu  (potpisanu od strane kandidata )   sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom,

–        uvjerenje o državljanstvu,

–        izvod iz matične knjige rođenih ,

–        uvjerenje suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

–        diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (  diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije   pslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),

–        uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u nastavi,

–        uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

Pravo učešća na konkursu imaju  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske “, br.41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.  

Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove ,o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece , škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 24/19 ) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

-Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o pr

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja ,prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa,

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadž binskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti tri dana prije testiranja  na oglasnoj tabli škole i  do tada prijave trebaju biti u školi.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 13. 2. 2023. godine  u  prostorijama škole u  10,00 sati za pravo i poslovno pravo  i u 11,00 za filozofiju i etiku.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Ukoliko se na konkurs ne  prijave kandidati  sa položenim stručnim ispitom razmatraće se i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar  „Svetozar Ćorović”,   Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „ Prijava na konkurs za

  ( navesti poziciju/e)”.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar