Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 25.10.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 25.10. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JZU  BOLNICA TREBINjE

JAVNI KONKURS

za popunjanje upražnjenih radnih mjesta

I  NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA

1. anestetičar …………………………………………………….. 2 izvršioca,

2.medicinska sestra – instrumentarka ………………..2  izvršioca.

II VRSTA RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 2 (dvije) godine

III USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

 1. Opšti uslovi:
 2. da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da je punoljetan,
 4. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 6. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatovra od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za radu u bolnici,
 7. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.
 8. Posebni uslovi:
 1. Stečena stručna sprema:  srednja stručna sprema – završena srednja medicinska škola –
 2. Položen stručni ispit,
 3. Poznavanje osnova rada na računaru,
 4. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

IV  POTREBNA DOKUMENTA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilože originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 1. prijavu na konkurs sa kratkom biografijom („CV”) i kontakt telefonom,
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj spsoobnosti,
 5. uvjerenje, odnosno potvrda nadležnog organa  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno o neosuđivanosti u smislu tačke IV 1) alineje 4. i 5. (ne starije od 6 mjeseci),
 6. pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa
 7. diploma, odnosno uvjerenje o stečenom zvanju (priznate diplome o neophodnoj stručnoj spremi ukoliko su stečene van Republike rpske i Bosne i Hercegovine),
 8. uvjerenje o položenom stručnom  ispitu,
 9. uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (ako kandidat ima radno iskustvo).

V NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA JAVNI KONKURS

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove – protokol,  ili poštom na adresu: JZU Bolnica Trebinje, Ul.dr Levija broj 2, 89101 Trebinje.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana dana od dana objavljivanja konkursa na Veb stranici  JZU Bolnica Trebinje i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u pisanom izdanju dnevnog lista „Glas Srpske”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI  INTERVJU SA PRIJAVLjENIM KANDIDATIMA I OBAVJEŠTENjE O IZBORU

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

O izboru, kandidati će biti  pismeno obavješteni.

***

JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški”

Trebinje

IZMJENA DIJELA KONKURSA

objavljenog 11.10.2023. godine

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 27.10.2023. godine ( petak ) po sljedećem rasporedu: matematika u 09:00 (test) i 10:00 (intervju) u JU OŠ „Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški” Trebinje.

***

JU  OŠ„Vuk Karadžić” 

Trebinje

K O N K U R S

1.      Nastavnik likovne kulture  – 1 čas na određeno vrijeme – do 31.08.2024. godine;

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi, Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/23 ).

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 115.  Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).                    )
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 10.11.2023. godine

sa početkom u:

   08:00 – test   i    09:00 – intervju;

 u  JU OŠ „ Vuk Karadžić „ Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ „Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ  “Risto Proroković”

Nevesinje 

K  O  N  K  U  R  S

 1. Nastavnik muzičke kulture – 10 časova redovne nastave – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2024. godine …. 1 izvršilac i
 2. Defektolog/specijalni edukator rehabilitator, za rad u posebnom odjeljenju – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2024. godine … 1 izvršilac.

NAPOMENA: Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim  ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’‘Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 74/23).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.                                             

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu foto-kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova  pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom kandidat dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/23):

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi;

5. Dodatak diplomi, koji sadrži podatak o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti Dodatak diplomi, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu  provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca koje treba da sadrži podatke o:

–  opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta,

– stepenu stručne spreme i zvanju,

– dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može dostaviti Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

– Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će postaviti na oglasnoj tabli Škole, a po mogućnosti  i na internet stranici Škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji  dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 09.11.2023. godine u prostorijama Škole:

–  testiranje sa početkom u 08:00 časova,

– intervju sa početkom u 09:00 časova.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će obavijestiti sve kandidate sa liste o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „Risto Proroković” Nevesinje, Ul. Obrena Ivkovića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom „ZA KONKURS”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

F 0 Č A

K O N K U R S

Na određeno vrijeme

(do povratka radnika sa bolovanja)

   1.Nastavnik teoretskih predmeta, završena muzička akademija i zvanje:

– profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom,

-diplomirani muzički pedagog,

-diplomirani muzički pedagog solfeđa i muzičke kulture,

– diplomirani kompozitor,

-diplomirani muzikolog,

-diplomirani etnomuzikolog,

-diplomirani dirigent.

– 1(jedan) izvršilac – 24 časa, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže za jedno polugodište.  

   Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

   –  imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

   –  imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene  ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

    – da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva      ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

     – uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

   Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

    1.Diplomu o završenom obrazovanju;

    2.Rodni list;

    3.Uvjerenje o državljanstvu;

   4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

   5.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14, 45/16 i 26/19 ), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima  utvrđenim pomenutim Pravilnikom.   

  Kandidati, uz potpisanu prijavu i  dokumentaciju, treba da dostave i:

   –   Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili      potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

 1. Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;
 2. Dokaz o ostvarenom  radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno- obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:
 1.  Vrsta posla,
 2. Stepen stručne spreme i
 3. Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 1. Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;
 2. Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

      Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

      Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 1. Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;
 2. Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;
 3. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;
 4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;
 5. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije prije zakazanog intrvjua i testiranja;
 6. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje;
 7. Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.
 8. Testiranje kandidata i intervju, obaviće se 02.11.2023. godine u 10,00 časova u školi.      

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola      Foča, ul.Nemanjina bb, 73 300 Foča

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar