Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 27.01.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 27.01.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

****************

JU SŠC “PERO SLIJEPČEVIĆ”

GACKO

KONKURS

za prijem radnika

1.  Profesor demokratije i ljudskih prava i kulture religije ……1 izvršilac (4 +2 časa sedmično), određeno vrijeme do 30.6.2021. godine,      

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 1/16 i  66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

(“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/2018); Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 29/12; 80/14 i 83/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”; br: 34/15 i 83/15).

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa odredbama Pravilnika o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br: 24/19) .

Uz prijavu  (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana)  na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

4. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

5. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata po konkursu škola će pribaviti od nadležnog organa  službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. Uvjerenje da protiv kandidata – učesnika konkursa nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

–  Za ispunjenost posebnih uslova:

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije trebaju biti nostrifikovane;

2. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova (ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu ;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

5. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina  radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat  radio sa nepunim  radnim vremenom to radno vrijeme  preračunati u puno.

7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

9. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog termina za testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje. Intervju i testiranje obaviće se u prostorijama škole dana 12.2.2021. god. sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU  Srednjoškolski centar “Pero Slijepčević” Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24.  Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

*** 

KPZ TREBINjE 

JAVNI KONKURS

I  Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje pomoćnika direktora za Službu obezbjeđenja Kazneno popravnog zavoda Trebinje.

II Opis posla

    Djelokrug poslova pomoćnika direktora za Službu obezbjeđenja KPZ-a Trebinje je:

organizacija poslova i rukovođenje radom službe, briga o bezbjednosti Ustanove radilišta  i prostorija u kojima borave i rade  zatvorenici, organizacija održavanja unutrašnjeg reda i discipline u Ustanovi, organizacija sprovođenja zatvorenika i pritvorenika kao i druge poslove propisane ZIKPS RS .

III Mandat pomoćnika direktora za Službu obezbjeđenja KPZ-a Trebinje traje 5 godina uz mogućnost ponovnog postavljenja.

IV Opšti uslovi

– da je državljanin RS ili BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi,

– da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, tri godine prije objavljivanje javnog konkursa,

– da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

– da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima.

V Posebni uslovi

1. Da ima visoku stručnu spremu smjera propisanog Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (“Službeni glasnik RS” br.109/18).

2. Da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja  na poslovima  izvršenja krivičnih sankcija, poslije završenog prvog ciklusa studija i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova.

3. Da ima položen stručni ispit  iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija i zvanje načelnik policije.

VI Potrebna dokumentacija

     U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova i to:

–    Izvod iz matične knjige rođenih,

–    Uvjerenje o državljanstvu,

–    Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

–     Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu radnika službe obezbjeđenja sa zvanjem načelnik policije,

–    Potvrdu o radnom iskustvu u oblasti izvršenja krivičnih sankcija,

–     Ovjerenu izjavu da lice nije otpuštano iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

–    Ovjerenu izjavu da se na lice ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

–    Dokaz da lice nije osuđivano  za krivično djelo od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi.

   Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti do okončanja procedure izbora.

VII Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

      Nepotpune i neblagovremene izjave neće se uzimati u razmatranje.

       Prijava na konkurs sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

       Kazneno popravni zavod Trebinje, ul. Republike Srpske br.31, sa naznakom “Za konkurs”.

***

JU OŠ “LjUTICA BOGDAN”

 KALINOVIK

KONKURS

1. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2021. Napomena: Za radno  mjesto  se traži lice  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

2. Nastavnik hemije, 1 izvršilac, pripravnik, 4 časa na godinu dana.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik  Republike Srpske” br. 1/16 i 66/18) i članom  5 Pravilnika o proceduri  prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja  kandidata u  osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.74/18 i 26/19)   kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene članom 104 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik  Republike Srpske” br.44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i članom 3 Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik  RS” br.77/09,86/10 i 25/14 i 76/15).

Potrebna dokumentacija:

• Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta :

• Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

• Uvjerenje o državljanstvu;

• Ovjerena fotokopija diplome o stečenom zvanju;

• Uvjerenje ili dodatak  diplomi  o prosjeku ocjena  koji je kandidat ostvario tokom studiranja (Uvjerenje mora biti izdato od visokoškolske ustanove)

• Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica

• Potvrda  o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1)

• Potvrda o radnom stažu kod ranijeg poslodavca (za radno mjesto pod rednim brojem 1)

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

• Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

• Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

• Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti  kandidat koji  bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa). Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 6 mjeseci.

• Uvjerenje o neosuđivanosti  i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorišćavanja djece  (zatražiće Osnovna škola  po službenoj dužnosti nakon što kandidat bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen  test (12.2.2021. u 12) i intervju  (12.2.2021. u 13 časova) koji predstavljaju kriterijume za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos. (Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u  osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.74/18 i 26/19)

Spisak kandidata  koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, biće postavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua, a za kandidata koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su u Prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon i adresu.

Kandidati su dužni  dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave zaključkom će biti odbačene.

Prijave sa traženom dokumentacijom predati lično ili  poslati poštom preporučeno na adresu: JU Osnovna škola Ljutica Bogdan, Srpskih dobrovoljaca broj 5, 71230 Kalinovik.                                                  

***

JU OŠ “VESELIN MASLEŠA”

FOČA                     

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Voditelj u produženom boravku    – na određeno vrijeme, od dana prijema do kraja nastavnog procesa školske 2020/2021. godine, 1 izvršilac  na puno radno vrijeme sa radnim iskustvom, položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

       v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Izuzetno, na upražnjeno radno mjesto škola može angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,  31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta,  zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

          Kandidati treba da ispunjavaju  uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil potreban za radno mjesto na koje konkurišu  i uslove iz člana 6.  Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19 i 13/20).

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati   obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

1. Uvjerenja o državljanstvu;

2. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

3. Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti  (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

4. Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);

5. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

7. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

8. Uvjerenja  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

9. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o  podacima iz  posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,  za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

        U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

       U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

        Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3. Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              – vrsta posla;

              –  stepen stručne spreme i

              – dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, i to:

– 12.2.2021. godine, testiranje sa početkom u 10 časova,

– 12.2.2021. godine,  intervju sa početkom u  11.30 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

             Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

 POLjOPRIVREDNA ZADRUGA “SMOKVICA” SA P.O.

 TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

– Traži se agronom sa završenim poljoprivrednim fakultetom.

 – Uslov je da kandidat nije stariji od 35 godina, a poželjno je da ima smjer voćarstvo.

Zainteresovani mogu CV poslati na email pz.smokvica@gmail.com , nakon čega će biti obaviješteni o terminu intervjua sa zainteresovanim kandidatima.

Kontakt tel: +387644600584

O ostalim detaljima, zainteresovani kandidati će biti upoznati na dan intervjua. Oglas važi pet dana od datuma objavljivanja.

***

JU SŠC “GOLUB KUREŠ”

BILEĆA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

I Opis poslova

Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i statutom škole.

II Mandat

Direktor škole bira se na period od četiri (4) godine.

Mandat direktora teče od momenta stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

III   Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Sl. gl. RS”, br. 1/16 i 66/18)

– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

– da je punoljetan,

– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 129. Zakona srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. gl. RS”, br.: 41/2018)

– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome

– da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitno rada u školi,

– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Procedura izbora i imenovanja direktora biće obavljena u skladu sa odredbama člana 128. stav 1. tačka 8. 9. i 10. i člana 130. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 41/18).

Uz prijavu (sa kratkom biografijom o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u obrazovno-vaspitnom radu, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

Za ispunjenost opštih uslova:

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti;

– Ljekarsko uvjerenje kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije preuzimanja dužnosti direktora. Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

– Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

– Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu, a prije preuzimanja dužnosti direktora. Uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

Za ispunjenost posebnih uslova:

*Diplomu o završenom visokom obrazovanju;

*Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom radu;

*Potvrdu o radnom iskustvu od najmanje pet (5) godina kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

*Predložen program rada za naredni četvorogodišnji mandat.

Za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IDž stav 1. Ustava BiH.

IV   Sukob interesa:

Kandidati za izbor i imenovanje direktora škole ne mogu obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).

Da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH i da ne podliježe sukobu interesa kandidati treba da dostave ovjerene izjave.

Kandidati prilažu originale ili ovjerene kopije dokumenata, ne starije od šest (6) mjeseci, a iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa neophodnom dokumentacijom mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom  lično ili  poštom na adresu:

JU SŠC “Golub Kureš” Bileća, Peka Pavlovića  1, 89 230 Bileća,  sa naznakom: “Prijava na konkurs za izbor direktora”.

Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime i tačnu adresu stanovanja kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

Školski odbor će pismeno obavijestiti prijavljene kandidate na konkurs o odluci u vezi imenovanja direktora u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke od nadležnog ministarstva.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin