Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 28.06.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 28.06. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

****

JZU   BOLNICA TREBINjE

JAVNI  KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

I  NAZIV RADNOG MJESTA

Doktor medicine-specijalista anesteziolog

II NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE:

Služba za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje,

III  VRSTA RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

IV OPIS POSLOVA:

 • u realizaciji operativnog programa,
 • svakodnevnu vizitu bolesnika koji su pod njegovim stručnim nadzorom odnosno koji su smešteni u jedinici intenzivne nege;
 • potrebne dijagnostičke i terapijske intervencije po stručno metodološkom uputstvu;
 • dijagnozu, propisuje terapiju i liječenje i brine o zdravstvenom stanju pacijenta sve dok se nalazi u jedinici intenzivne njege;
 • konsultativne i konzilijarne preglede kako u službi tako i u ustanovi;
 • vrši izbor anestetika i drugih sredstava reanimacije;
 • anesteziju uz stalnu kontrolu vitalnih funkcija pacijenta i o tome obavještava hirurga koji  izvodi operativni zahvat;
 • se da organizmu pacijenta nadoknadi izgubljenu krv, elektrolite i dr;
 • vrijeme anestezije vodi karton anestezije u koji upisuje sve što je pacijentu dato u tom periodu kao i vitalne funkcije i druge eventualne nezgode koje su primjećene u toku anestezije;
 • orijentaciono-anesteziološki pregled pacijenata prije operacije, u toku anestezije, poslije anestezije i kod reanimacije  neoperisanih pacijenata;
 • pripremu pacijenata i određuje premedikaciju za pacijente kod kojih se vrši hirurška intervencija;
 •  Kontroliše i priprema sredstva i opremu za vršenje anestezije pacijenata;
 • lokalne anestezije, za manje i veće operacije;
 •   intravezno anestezije barbituratima i sličnim sredstvima;
 • lumbalne anestezije;
 •   opšte inhalacione anestezije i praćenje vitalne funkcije;
 • CVK;
 • kardiopulmonalne reanimacije;
 •   u medicinskoj pratnji pacijenata, u skladu sa internim aktima bolnice
 • i koordiniranje poslovima intenzivne njege  i reanimacije pacijenta, u jedinici intenzivne njege;
 • pacijenata sa respiratorom,  kod respiratorne insuficijencije;
 • anesteziološki pregled;
 • anesteziološki pregled;
 • anesteziološki pregled na drugim odeljenjima
 •  Vođenje propisane medicinske dokumentacije;
 • informacionih tehnologija u radu i neposrednoj vezi sa obavljanjem poslova ljekara specijaliste,
 • zdravstvenih radnika i  zdravstvenih saradnika, a posebno ljekara na specijalizaciji, iz poslova anestezije i intenzivne njege;
 • nadzor organizacije i djelatnosti  jedinica  za anesteziju- reanimaciju odnosno jedinica za intenzivnu njegu;
 • i drugih poslova iz djelokruga svoje svoje organizacione jedinice predviđene opštim aktima ustanove po nalogu Šefa Službe.

V USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA:

 • uslovi:
 • je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 • je punoljetan,
 • ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatovra od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za radu u Bolnici,
 • nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.
 • uslovi:
  • medicinski fakultet,
  • specijalistički ili supspecijalistički ispit,
  • za obavljanje poslova ljekara specijaliste;
  • rada na računaru,
  • znanje jednog stranog jezika,
  • obavljanja poslova pripravnog i dežurnog ljekara, odnosno nepostojanje pravnog osnova za oslobađanje od noćnog rada, prekovremenog rada ili drugog rada mimo redovnog radnog vremena, u smislu radno-pravnih propisa u oblasti zdravstva.

VI  VJEŠTINE:

 • vještine:
 • vizita uoči operativnog zahvata;
 • i priprema pacijenta za anesteziju;
 •  
 • pre-,intra-, kao i postoperativni;
 • perifernih blokova nerava kao i pleksusa;
 • centralnih neuroblokova (spiralni, periduralni sa i bez katetera);
 • periferne venske linije;
 •  Opšta intervenska anestezija bez intubacije;
 • inhalaciona anestezija bez intubacije;
 • intrabenska anestezija (TIVA);
 • intervenska i inhalaciona anestezija;
 •  Opšta endotrahealna anestezija-balansirana;
 • inhalaciona anestezija sa intubacijom;
 • opšta endotrahealna + spiralna ili periduralna anestezija;
 • vrste intubacija (oro-, nazo) kod relaksiranih i nerelaksiranih svih uzrasta;
 • kardiovaskularni monitoring;
 • kardiovaskularni monitoring (CVP);
 •  Monitoring tjelesne temperature kao i neoromuskularnog bloka;
 • gubitka i unosa tečnosti u toku 24 časa ;
 •  Monitoring pulsne oksimetrije, kapnometrije, smese anesteziskih agensa;
 • i tumačenje gasnih analiza;
 • ventilacija teško oboljelih i povređenih pacijenata;
 • reanimacija svi oblici, za sve dobne skupine;
 • Swan-Ganz -ovog katetera;
 • nazogastrične sonde, Black-Moor-ove sonde;
 • preko nazalnog katetera, maske, tubusa na spontanom;
 • ili kontrolisanoj mehaničkoj vantilaciji;
 • ili promena traheostomske kanile;
 •  
 • pacijenta
 • vještine:
 • i blok anestezija perifernih nerava;
 •  Blok celijačnog pleksusa u terapiji bola;

VII POTREBNA DOKUMENTA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 • potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom („CV2)
 • o državljanstvu;
 • iz matične knjige rođenih;
 • o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • odnosno potvrda nadležnog organa  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno o neosuđivanosti u smislu tačke III 1) alineje 4. i 5. (ne starije od 6 mjeseci),
 • izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa
 • odnosno uvjerenje o stečenom zvanju,
 • o položenom specijalističkom, odnosno supspecijalističkom ispitu,

VIII  NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA JAVNI KONKURS

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove – protokol,  ili poštom na adresu: JZU Bolnica Trebinje, Ul.dr Levija broj 2, 89101 Trebinje

Rok za podnošenje prijava je 15 dana dana od dana objavljivanja konkursa na u dnebnomm listu „Glas Srpske i na internet stranici JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

IX  INTERVJU SA PRIJAVLjENIM KANDIDATIMA I OBAVJEŠTENjE O IZBORU

Prije donošenja odluke o imenovanju, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

Intervju će sprovesti konkursna komisija imenovana posebnom odlukom direktora, nakon izvršenog neposrednog uvida u priložene dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom.

Na osnovu predloga komisije, direktor će za izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu.

O izboru, kandidati će biti  pismeno obavješteni.

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine.

***                      

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

BOLNICA TREBINjE

Na osnovu članova 26. do 50.  Zakona o radu (Sl. glasnik RS 01/16, 66/18, 91/21 i 119/21), članova 131. i 132. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 57/22), članova 3. i 4. Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u JZU Bolnici Trebinje, broj 02-1390/22, od 21.04.2022. godine i  i 02-1922/22, od 08.06.2022. godine,  i članova 54. do 59. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj 02-752/20, od 16.03.2020. godine,  v.d. direktora JZU Bolnica Trebinje raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunjanje upražnjenih radnih mjesta

I NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA

1.medicinska sestra ………………………………………….. 5 izvršioca,

2. medicinska sestra – akušerka ……………………….. 2 izvršioca,

II VRSTA RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 2 (dvije) godine, sa mogušćnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme u toku ili nakon isteka vremena na koji je ugovor o radu zaključen.

III OPIS POSLOVA

– Prima i smješta pacijenta u bolesničku sobu uz prethodnu pravilnu sanitarnu obradu;

– Upoznaje pacijente sa kućnim redom;

– Pravilno vrši primopredaju službe i uredno vodi svesku dežurstva;

– Njega pacijenata (umivanje, kupanje, presvlačenje, stavljanje u odgovarajući položaj, prevencija dugotrajnog ležanja, posmatranje pacijenata  –  izgled, stanje, ponašanje, mjerenje vitalnih funkcija i evidentiranje  istih, hranjenje nepokretnih pacijenata;

– Izvodi medicinsko-tehničke zahvate / klizma, kateterizacija, ispiranje, previjanje

– Priprema instrumente, aparate, dokumentaciju za medicinsko-tehničke zahvate koje izvodi ljekar;

– Brine o priboru za njegu pacijenata i za medicinsko-tehničke zahvate;

– Pomaže pacijentu i prati pacijenta do kupatila i prostorija za pružanje dijagnostičkih usluga (RTG, UZ kabineta i dr.);

– Dijeli terapiju, enteralnu, parenteralnu, lokalnu…

– Plasira krv i krvne derivate;

– Brine o  okruženju pacijenta/ svijetle prozračene sobe, čisti ormarići i kreveti, uredna posteljina;

– Rukuje svim raspoloživim medicinskim aparatima;

– stara se o pravilnom rukovanju medicinskim otpadom;

– Razvija human odnos prema pacijentu;

– Njeguje umirućeg  pacijenta, otprema leš;

– Čuva profesionalnu tajnu;

– Brine o ličnom usavršavanju;

– Obavlja i druge poslove u okviru  svoje stručne spreme, a po nalogu pretpostavljenog.

IV VJEŠTINE

 1. Neophodne:
  1. Vještine medicinske sestre,
  2. Obavljanje smjenskog i noćnog rada i rada u turnusu,
  3. Poznavanje osnova rada na računaru,
 2. Poželjne:
  1. Poznavanje osnova engleskog ili drugog stranog jezika,
  2. Pripremanje i izvođenje sterilizacije

V USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

 1. Opšti uslovi:
 2. da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da je punoljetan,
 4. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 6. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatovra od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za radu u bolnici,
 7. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.
 8. Posebni uslovi:
 9. Stečena stručna sprema:
  1. za radno mjesto iz tačke 1. – srednja stručna sprema – završena srednja medicinska škola –
  2. za radno mjesto iz tačaka 2. i 3. – srednja stručna sprema – završena srednja medicinska škola –
 10. Položen stručni ispit – srednja medicinska škola – ginekološko – akušerski smjer
 11. Poznavanje rada na računaru,
 12. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

VI  POTREBNA DOKUMENTA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilože originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 1. prijavu na konkurs sa kratkom biografijom („CV2) i kontakt telefonom,
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj spsoobnosti,
 5. uvjerenje, odnosno potvrda nadležnog organa  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno o neosuđivanosti u smislu tačke IV 1) alineje 4. i 5. (ne starije od 6 mjeseci),
 6. pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa
 7. diploma, odnosno uvjerenje o stečenom zvanju (priznate diplome o neophodnoj stručnoj spremi ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),
 8. uvjerenje o položenom stručnom  ispitu,
 9. uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (ako kandidat ima radno iskustvo).

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA JAVNI KONKURS

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove – protokol,  ili poštom na adresu: JZU Bolnica Trebinje, Ul.dr Levija broj 2, 89101 Trebinje.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana dana od dana objavljivanja konkursa na Veb stranici  JZU Bolnica Trebinje i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u pisanom izdanju dnevnog lista „Glas Srpske”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 VIII  INTERVJU SA PRIJAVLjENIM KANDIDATIMA I OBAVJEŠTENjE O IZBORU

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

O izboru, kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar