Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 29.03.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.03. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

****

Okružno javno tužilaštvo

Trebinje

J A V N I   O G L A S

za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme u

 Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju

I – NAZIV I POZICIJA RADNIH MJESTA

1) Stručni saradnik  …..….……………………………  1 izvršilac

Opis poslova: Postupa po uputstvima rukovodioca i tužioca, te preduzima potrebne radnje iz okvira svoje nadležnosti. Pruža stručnu pomoć i savjetuje tužioca u svakoj fazi krivičnog postupka gdje je to potrebno. Po potrebi svoja stručna mišljenja i nalaze daje u pismenoj formi. Samoinicijativno savjetuje i daje svoja stručna mišljenja  gdje nađe da je to potrebno. Proučava i prati propise iz oblasti za koju savjetuje i vodi računa o primjeni istih u tužilačkom radu. Aktivno i pod nadzorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu. Takođe, vrši druge poslove po nalogu glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

Posebni uslovi: VSS- VII stepen, Pravni fakultet ili visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova – pravne struke, položen pravosudni ispit, poznavanje rada na računaru, dvije godine radnog iskustva u struci i poznavanje krivičnih zakona u oblasti procesuiranja ratnih zločina.

II – OPŠTI USLOVI KOJE SVI KANDIDATI MORAJU ISPUNjAVATI

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u tužilaštvu.

III – POTREBNI DOKUMENTI I ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS

Za ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kandidat sljedeće dokumente mora priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji:

–    uvjerenje o državljanstvu;                                          

–    izvod iz matične knjige rođenih;                               

–    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;                        

–    za ispunjavanje opšteg uslova iz tačke II – 5) dostavlja se ovjerena pismena izjava kandidata;                                                               

–    diplomu o završenoj školi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o završenom školovanju);                                                  

–    potvrda o položenom pravosudnom ispitu                                              

–    dokaz o poznavanju rada na računaru;                                 

–    potvrdu o radnom iskustvu;                                       

–    a dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje, dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Radni odnos na određeno vrijeme će se zasnovati nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa će zavisiti o budžetu donatora.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti – pismeno testiranje i intervju, a sve u skladu sa internim aktima Tužilaštva, o čemu će kandidati biti obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzeti u razmatranje.

IV – ADRESA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Prijavu na oglas sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju na protokol ili poštom, preporučeno na adresu Zgrada pravosudnih institucija u Trebinju, ulica Stepe Stepanovića broj 18, Trebinje, sa naznakom:

PRIJAVA NA OGLAS – „NE OTVARATI”.

***

OSNOVNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

 1. Stručni saradnik ………….. 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme u Odjeljenju suda u Nevesinju

OPŠTI USLOVI:

 1. da je državljanin RS,
 2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 3. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

            POSEBNI USLOVI:

 1. diplomirani pravnik
 2. položen pravosudni ispit

Stručnog saradnika po okončanju postupka javne konkurencije imenuje predsjednik suda na neodređeno vrijeme.                                                                     

            POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 2. rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),
 3. uvjerenje da protiv podnosioca prijave nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),
 4. dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.

Rok i adresa dostave:

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Stepe Stepanovića br.18, 89101 Trebinje, sa naznakom „Javni konkurs”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.

***                                                                                    

JU OŠ „Veselin Masleša”

Foča                     

K  O  N  K  U  R  S

 1. NASTAVNIK TEHNIČKOG OBRAZOVANjA – 1 izvršilac na 14 časova neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme  od dana prijema do povratka radnika sa obavljanja javne funkcije, a najduže do 31.08.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,
 2. NASTAVNIK INFORMATIKE – 1 izvršilac na 6 časova neposrednog rada sa učenicima, na određeno vrijeme od dana prijema do povratka radnika sa obavljanja javne funkcije, a najduže do 31.08.2023. godine, sa radnim iskustvom – položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu.

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine,

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

       v) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda certifikovana zdravstvena ustanova).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu za radno  mjesto nastavnika imaju  i kandidati  koji  su  stekli  radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i lica koja su stekla radni staž u školi van nastavnog procesa, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, potreban za radno mjesto na koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati   obavezno  dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

 1. Uvjerenja o državljanstvu;
 2. Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;
 3. Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti  (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);
 4. Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);
 5. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;
 6. Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;
 7. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 8. Uvjerenja  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 9. Uvjerenja da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te da nije osuđivan za krivična djela učinjena  protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o  podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  za izabranog kandidata, Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18 i 26/19) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

           Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1 . Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2.  Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

3. Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              – vrsta posla;

              –  stepen stručne spreme i

              – dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima, a Škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju (propisanu Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi), i to:

 1.  Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 2.   Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,  i
 3.   Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  Škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole, i to:

 • 13.04.2023. godine, testiranje sa početkom u 09.00 časova,
 • 13.04.2023. godine,  intervju sa početkom u 11.00 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

 Prijave na konkurs dostaviti na adresu Škole,  Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

Povezane vijesti

Nude smještaj, obroke, napredovanje, stimulacije… Poslodavci su široke ruke, pred sezonu svi su u potrazi za radnicima

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

admin

TAKSISTI, PRODAVAČI, SNIMATELJI… Pogledajte ponudu poslova u Dubrovniku i okolini

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

admin

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 2.4.2024. godine

admin

Traže se snimatelji, montažeri, prodavači,vozači… Izdvojili smo poslovne prilike u Dubrovniku i okolini

admin

Komentar