Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 3.1.2024. godine

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

JZU BOLNICA TREBINjE

JAVNI KONKURS

za  izbor kandidata za specijalizacije iz:

 1. Otorinolaringologije – jedna specijalizacija,
 2. Oftalmologije– jedna specijalizacija,
 3. Hematologije – jedna specijalizacija,
 4. Neurologije- jedna specijalizacija,

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

– da je kandidat  završio medicinski fakultet i stekao zvanje doktor medicine;

– položen stručni ispit za zvanje doktora medicine;

– aktivno poznavanje jednog stranog jezika;

Pored ovih, kandidati treba da ispunjavaju  uslov predviđen članom 16. Pravilnika o pravima i obavezama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika JZU Bolnica Trebinje na specijalizacijama i supspecijalizacijama:

– da kandidat ima do 36 godine starosti;

Kandidati koji ispunjavaju uslove za specijalizaciju trebaju dostaviti:

1. Prijavu i svoj CV;

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci);

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

4. Uvjerenje o nekažnjavanju;

5. Kopiju lične karte;

6. Ovjerenu kopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu;

7. Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

8. Originalno uvjerenje o  poznavanju jednog stranog jezika;

9. Izvod iz matične knjige vjenčanih, ako je došlo do promjene ličnih podataka o identitetu; 

10.Ovjerena kopija radne knjižice;

11. Uvjerenje o radnom stažu (za kandidate koji su u radnom odnosu) ili Uvjerenje da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS (za kandidate koji su nezaposleni);

12. Ovjerenu kopiju indeksa, u dijelu koji se tiče ocjene iz odgovarajuće grane za koju se konkuriše.

13. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni za vrijeme studiranja. 

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u na Veb stranici  JZU Bolnica Trebinje i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u pisanom izdanju dnevnog lista „Glas Srpske”

Nepotpune, neblagovremene i nedopuštene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: JZU Bolnica Trebinje, ulica dr. Levija br.2 Trebinje, ili lično  na protokol  Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove  Bolnice.

O izboru kandidata za specijalizacije, kandidati će biti  pismeno obaviješteni.

***

JU  MUZIČKA ŠKOLA „TREBINjE”

TREBINjE

K O N  K U R  S

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor gitare – 1 izvršilac – 12 časova – određeno radno vrijeme (do povratka radnice sa bolovanja);

2. Profesor fizike- 1 izvršilac- 2  časa– određeno radno vrijeme (od 22.01.2024. godine do 30.06.2024. godine);

3. Profesor psihologije- 1 izvršilac – 1  čas –određeno radno vrijeme vrijeme (od 22.01.2024. godine do 30.06.2024. godine);

      Opšti uslovi:

– da je državljanin RS ili BiH;

– da je punoljetan;

– da ima opštu zdravstvenu i psihofizičku sposobnost;

– da nije pravosnažnom presudom osuđivan niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga, niti lice, koje se vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece;

       Posebni uslovi :

Pored opštih, kandidati pod rednim brojem od 1. dužni su ispuniti i posebne uslove u pogledu stručnog profila i zvanja u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 77/09,86/10,25/14,76/15), dok su kandidati pod rednim brojem 2. i 3. pored opštih, dužni ispuniti posebne uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Službeni glasnik Republike Srpske broj:29/12,80/14,83/15).

Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u nastavi. Ukoliko za navedena radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18,35/20,92/20,55/23). Pravo učešća na konkursu imaju i lica, koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj:41/18,35/20,92/20),ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz  prijavu  na konkurs, kandidat je dužan dostaviti  dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju po osnovu koje se vrši bodovanje:

1. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. uvjerenje o neosuđivanosti (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga;

7. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

8. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat  za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

10. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom, kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;

11. dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o  prosjeku ocjena;

12. uvjerenje  izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za nezaposlena lica;

13. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca; 

 14. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku       zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

15. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije borca;

16. uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 17.01.2024. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata, koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatrat će se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti poštom na adresu:

JU Muzička škola „Trebinje”, ul. Stepe Stepanovića  bb, Trebinje – sa naznakom „Prijava na konkurs”.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ” Glas Srpske”.

      Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

***

JU SŠC „Svetozar Ćorović”, Ljubinje

 K O N K U R S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine

1. Profesor prava 6 časova sedmično u Berkovićima i 2 časa sedmično u Ljubinju ….1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ;

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/16, 66/18, 91/21-Odluka ustavnog suda Republike Srpske i 119/21 ), kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  član 104.  («Službeni  glasnik Republike Srpske», br.41/18, 35/20, 92/35 i 55/23) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim  školama  („ Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15 ).

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:                                                 

 • prijavu  (potpisanu od strane kandidata )   sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ,
 • uvjerenje suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,
 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (  diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije   pslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),
 • uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u nastavi,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

Pravo učešća na konkursu imaju  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske “, br.41/18, 35/20 , 92/20 i 55/23), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.  

Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove ,o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Podatke iz evidencije  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, i podatke  iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 24/19 ) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

-Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja ,prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa,

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadž binskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti tri dana prije testiranja  na oglasnoj tabli škole i  do tada prijave trebaju biti u školi.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 18.01.2024. godine  u  prostorijama škole u   10,00 časova .

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Ukoliko se na konkurs ne  prijave kandidati  sa položenim stručnim ispitom razmatraće se i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar  „Svetozar Ćorović”,   Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „ Prijava na konkurs za

  ( navesti poziciju)”.

Pratite nas i putem Vibera

Povezane vijesti

Oglas za posao: Potreban konobar/ica

admin

NUDE SE STALNI UGOVORI, BONUSI, PLATA OD 1300 EURA… Ovo su oglasi za posao u Dubrovniku i okolini

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte oglase za radna mjesta u Dubrovniku i okolini

admin

Saudia Airlines zapošljava kabinsko osoblje u Bosni i Hercegovini, prijavite se već sada

admin

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 14.2.2024. godine.

admin

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Službi za poslove sa strancima

admin

Komentar