Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.08.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 30.08,02. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU SŠC  FOČA

FOČA

K O N K U R S

  Profesor srpskog jezika, puna norma do povratka  radnice  sa bolovanja  sa iskustvom i položenim  stručnim  ispitom za rad u nastavi ……………………………………………….. 1 izvršilac

 1. Profesor, francuskog jezika  puna norma  do povratka  radnice  sa bolovanja sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac
 2. Profesor fizike do povratka radnice  sa bolovanja, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………………………………………………….. 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16.), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/1835/20,92/20 i 55/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/15. i 83/15.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). 

Potrebna dokumentacija

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

 • Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;
 • Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
 • Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano ili ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog intergiteta,seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,falsifrikovanje javne isprave,nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih  droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, niti lice koje  se vodi u  Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična  djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece”.

            Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i

            vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos

            u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih

           kandidata:

   -Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

   -Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

  -Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

  -Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

  -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

   -Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18. 32/20,35/20,55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

            – Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 08.09.2023. godine           u 10,00  časova u prostorijama Škole.

            Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

           Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

           Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Konkursa.

           Prijave slati, sa naznakom: „ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

***

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA”DJEČIJI VRTIĆ”

 GACKO

K  O  N  K  U  R  S

I  RADNO  MJESTO

 • Diplomirani vaspitač predškolske djece  – 2  izvršioca na određeno  vrijeme od 01.10.2023. godine do povratka radnika sa bolovanja, najmanje godina radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom za vaspitno-obrazovni rad u predškolskom obrazovanju.

OPŠTI  I POSEBNI  USLOVI  ZA  PRIJEM U RADNI ODNOS

II  OPŠTI  USLOVI

Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslova:

 1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 2. Da je punoljetan,
 3. Da je radno sposoban,
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala, službene dužnosti,trgovine ljudima,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju,proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije,oduzimanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,
 5. Da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđivanih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
 6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela.

III  POSEBNI USLOVI

 • VSS- Prvi ciklus studija na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili  programu za obrazovanje vaspitača u trajanju od tri godine i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,
 • Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva sa  odgovarajućim stepenom obrazovanja,
 • Položen stručni ispit

IV  POTREBNA  DOKUMENTACIJA

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 1. Diplomu- ovjerena foto-kopija
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija indeksa,
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita za vaspitno-obrazovni rad ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa propisom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
 5. Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  koja  traže zaposlenje,
 6. Ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 7. Uvjerenje o državljanstvu (ne  starije od šest mjeseci),
 8. Izvod iz matične knjige rođenih,
 9. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),
 10. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 11. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca,
 12. Uvjerenje opštinskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbranbeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 11.09.2023. godine u 10.00 časova u prostorijama Javne predškolske ustanove „Dječiji vrtić” Gacko, ul.Vidovdanska 26. obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto vaspitača.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se  da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna predškolska ustanova „Dječiji vrtić” Gacko će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intrvjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna predškolska ustanova „Dječiji vrtić” Gacko , ul. Vidovdanska 26. – Komisija za prijem radnika.

***

JU Tehnička škola

Trebinje

KONKURS

 1. Nastavnik srpskog jezika ……………. 1 izvršilac- 3 časa- određeno (do 31.08.2024.)-  sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu).

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. gl. RS” br. 1/16, 66/18, 91/21, 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.gl.RS” br.41/18,35/20, 92/20, 55/23),Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.gl.RS” br. 29/12,80/14,83/15) i Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi ( „Sl.gl.RS”. br.66/21).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Sl.gl.RS” br. 41/18,35/20, 92/20,55/23) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan ili da nije protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

 Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne može biti starije od šest mjeseci).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave slijedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

 • Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 06.04.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju- nostrifikaciji);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Kraću biografiju – prijava.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnik o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske” br.24/19). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi ( ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta) ;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu ;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca/ vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla/;
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i način bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje u prostorijama škole 12.9.2023. godine u 12 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno- obrazovnom procesu razmatraće se prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti putem pošte na adresu : JU Tehnička škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom „ZA KONKURS – nastavnik srpskog jezika “.

***

„SAFIR” d.o.o.
Braće Grđića 2, Gacko

safiruprava@gmail.com

RAPISUJE

 O G L A S

DIPLOMIRANI MAŠINSKI INŽENjER ………………..   1 IZVRŠILAC
Kontakt: 066 338 154
Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

Nudimo:

 1. Ugovor na neodređeno vrijeme
 2. Redovna stimulativna primanja

***

  ZU „APOTEKA MEDIKUS”

Organizaciona jedinica

„APOTEKA NEVENA”

TC „Super Kort” Gacko
email: apotekanevena@gmail.com
 

Raspisuje

O G L A S

FARMACEUTSKI TEHNIČAR ………………..   1 IZVRŠILAC
Kontakt: 065/780 507
Oglas otvoren do popune radnog mjesta.

Uslovi:

 • Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar
 • Poželjno radno iskustvo

Nudimo:

 1. Ugovor na neodređeno vrijeme
 2. Redovna stimulativna primanja
 3. Rad u prijatnoj atmosferi
 4. Smještaj ili putne troškove (za kandidate van Gacka)

***

JU SŠC  „Svetozar Ćorović”

 Ljubinje

K O N K U R S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 31.8.2024. godine

1. profesor geografije 2 časa sedmično u Berkovićima….. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ;

2.profesor muzičke kulture 2 časa sedmično u Ljubinju….1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ;

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/16, 66/18, 91/21-Odluka ustavnog suda Republike Srpske i 119/21 ), kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz

Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  član 104.  («Službeni  glasnik Republike Srpske», br.41/18, 35/20, 92/35 i 55/23) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim  školama  („ Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15  ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („ Službeni glasnik Republike Srpske”,br. 120/20 ) .

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:                                                 

 • prijavu  (potpisanu od strane kandidata )   sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih ,
 • uvjerenje suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga,
 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (  diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije   pslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),
 • uvjerenje o položenom stučnom ispitu za rad u nastavi,
 • uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

Pravo učešća na konkursu imaju  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske “, br.41/18, 35/20 , 92/20 i55/23), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.   

Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove ,o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 24/19 ) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

-Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjeU izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja ,prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom foto-kopijom indeksa,

-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla , stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno –otadž binskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

-Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti tri dana prije testiranja  na oglasnoj tabli škole i  do tada prijave trebaju biti u školi.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 11.9.2023. godine  u  prostorijama škole u   12,00 časova .

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Ukoliko se na konkurs ne  prijave kandidati  sa položenim stručnim ispitom razmatraće se i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar  „Svetozar Ćorović”,   Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom „ Prijava na konkurs za

  ( navesti poziciju/e)”.

***

JZU Dom zdravlja „Dr Milenko Muratović”

Berkovići

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme

1. Doktor medicine

1 izvršilac  na određeno vrijeme

Uslovi

Opšti uslovi:

1.  da je državljanin RS-BiH;

2.  da je stariji od 18 godina;

3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4.  da nije osuđivan za krivično djelo;

5.  da se protiv kandidata ne vodi krivačan postupak;

Posebni uslovi:

 1. VSS – medicinski fakultet.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova;

 1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

2.  Izvod iz matične knjige rođenih;

3.  Uvjerenje o državljanstvu;

Napomene:

Sva dokumenta moraju biti predata u orginalu ili ovjerene fotokopije.

 Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za  rad i Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak kao i uvjerenje  da nije krivično osuđivan će dostaviti samo izabrani kandidat po završetku konkursne proceduru.

Rok za podnošenje prijava ne konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima, oglas  će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske” i  Zavoda za zapošljavanje RS.

Prijave se mogu slati  putem pošte ili  dostaviti lično na adresu:

JZU Dom zdravlja „Dr Milenko Muratović” Berkovići

Ulica Poginulih boraca otadžbinskog rata bb

88363 Berkovići

sa naznakom  „Prijava na konkurs”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

***

JU OŠ”Sveti Sava”

Ljubinje

K  O  N  K  U  R  S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

Za školsku  2023/2024. godinu

1. Nastavnik muzičke kulture – 1 izvršilac – 17 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme .      

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos 

 Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16 , 66/18, 91/21 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22 ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/23). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  81/22). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme.  

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:                                                                           

1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,                                                     

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                                                                                                                               

3.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.

 4. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),                                                                                                                                                  

 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,                                                                                                                                        

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad ,                                  

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa  propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,                                                                                                                                                                      8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,                                                                                                     
9.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
10.Uvjerenje o radnom stažu izdato od  prethodnog  poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                        

– na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom 

-na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                        

-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                           

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                          

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

-U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat  ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 8. prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom kopijom indeksa.

-Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu  izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije  od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Uvjerenje o neosuđivanosti, da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela koja ga čine nedostojinim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za  krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će službenim putem tražiti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  11.09.2023. godine u prostorijama škole, i to:

 1. testiranje u 09,00 časova, a intervju u 10,00 časova.

-Škola će listu  kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
-Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                           

U slučaju da se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.                                                                            

Prijave slati poštom na adresu :                                                                                                                              

Javna ustanova  Osnovna škola  „Sveti Sava” Ljubinje
Ulica Svetosavska broj 23                                                                                                                                 

88 380 Ljubinje                                                                                                                                           

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.   

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar